Vi tar ansvar for miljø og klima

Aker er forpliktet til å beskytte, bevare og gjenopprette naturen og det biologiske mangfoldet på land og i havet. Akers lange erfaring innen olje- og gassindustrien gir Aker en unik mulighet i overgangen til et lavutslippssamfunn. Gjennom selskapets investeringer har Aker som mål å fortsette å levere energi, samtidig som miljøavtrykket fortsettes å reduseres, samt å bruke Aker gruppens ekspertise til å utvikle nye teknologier og løsninger som tjener samfunnet og planeten.

Aker har betydelige investeringer innen konvensjonell energiproduksjon gjennom lete- og produksjonsselskapet Aker BP. Selskapet opererer på norsk sokkel og produserer olje og gass med lave utslipp og lave kostnader. På skuldrene til det gamle bygger Aker nye industriselskaper som utvikler nye teknologier, løsninger og infrastruktur nødvendig for energiomstillingen og en bærekraftig fremtid for alle.

Offshorewind edited

Klimaendringer

Aker er opptatt av å forstå hvordan selskapet påvirkes av klimaendringer og relaterte risikoer, og gjennomfører klimarisikoanalyser for å verne om og utvikle selskapets verdier for fremtiden. Som en ansvarlig investor i energiomstillingen, ser Aker store muligheter for å skape verdier ved å investere i bærekraftige løsninger som reduserer utslipp. Aker har en aktiv dialog med Aker-selskapene om klimarisiko og muligheter. I løpet av de siste årene har Aker tatt store steg for å diversifisere porteføljen. Dette har resultert i betydelig strategisk endring og posisjonering av selskapet for også å skape verdier for fremtiden og i en ekspanderende global energi miks.

Les mer om hvordan Aker møter klimarisiko i selskapets TCFD-rapport i Årsrapporten som kan lastes ned via Bærekraftsbibiloteket.

Gå til Akers bærekraftsbibliotek

Hvordan vi er en del av løsningen

Vi arbeider aktivt for å begrense vår miljøpåvirkning og tilpasser oss klimarelaterte endringer, risikoforhold og muligheter. Vi griper nye muligheter som oppstår på bakgrunn av arbeidet for en bærekraftig fremtid.

First movers coalition

Grunnlegger av klimakoalisjonen First Movers Coalition

Klimakoalisjonen, First Movers Coalition, ble annonsert av USAs president Joe Biden og etablert av World Economic Forum og USAs klimautsending John Kerry for å drive frem etterspørsel etter lavutslippsløsninger.

Sammen med en rekke andre store næringsinteresser er Aker en av grunnleggerne av First Movers Coalition. Selskapene i klimakoalisjonen forplikter seg til å bidra til å akselerere etterspørselen etter bærekraftige lavutslippsprodukter og -tjenester.

Aker ønsker å bidra til utslippsreduksjon. Som utviklere av flere nødvendig klimaløsninger, vet vi at en kritisk suksessfaktor for utvikling er at noen er villige til å gå foran og ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Som eier vil Aker jobbe for at Aker-selskaper forplikter deler av kjøpekraften til grønne løsninger og grønn teknologi.

Les mer om klimakoalisjonen her: First Movers Coalition is tackling the climate crisis | World Economic Forum (weforum.org)

Aker Horizons – Reduserer utslipp, skaper verdier

Aker Horizons utvikler grønn energi og grønn industri for å akselerere omstillingen til lavutslippssamfunnet. Selskapets mål er å avkarbonisere industri i global skala.

Aker Horizons gjør dette gjennom utøvelse av eierskap i selskaper med et klart planet-positivt mandat, og ved å utvikle storskala dekarboniseringsprosjekter. Aker Horizons kjerneområder omfatter fornybar energi, karbonfangst og hydrogen – tre nøkkelteknologier for å nå netto null i 2050.

Som en del av Aker-gruppen benytter Aker Horizons en kombinasjon av industri-, teknologi- og kapitalmarkedsekspertise med en planet-positiv hensikt som driver dekarborisering globalt. Aker Horizons utøver aktivt eierskap, kombinerer industriell, teknologisk og kapitalmarkedsekspertise for å redusere utslipp av CO2 og samtidige skape verdier over tid.

Klikk her for å lese mer om Aker Horizons

Industry Capital Partners – en investeringsplattform for netto null

Aker har etablert investeringsplattformen Industry Capital Partner under ledelse av tidligere oljefondsjef, Yngve Slyngstad. Investeringsplattformen har som mål å finansiere det grønne skiftet gjennom å bringe kapital og industri tettere sammen, for effektive og virkningsfulle investeringer.

ICP har spisset satsingen gjennom to investeringsselskaper: ICP Asset Management og ICP Infrastructure. ICP Asset Management investerer i børsnoterte verdipapirer, og ledes av Petter Johnsen. ICP Infrastructure investerer i større infrastrukturprosjekter knyttet til energiomstillingen, og ledes av Christian Rynning-Tønnesen fra august 2024.

Les mer om Industry Capital Partners her

Sal Mar Smart Fish Farm

Oppdrett til havs – for en mer miljøvennlig og bærekraftig oppdrettsnæring

Sammen med SalMar, et ledende norsk oppdrettsselskap, har Aker etablert SalMar Aker Ocean. SalMar Aker Ocean skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs noe som vil ta ned miljøbelastningen og bedre fiskehelsen.

Les mer om SalMar Aker Ocean her

HUB Ocean: Muliggjør datadrevne beslutninger og samarbeid for havet

HUB Ocean er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse. Stiftelsens oppdrag er å endre havets skjebne ved å frigjøre kraften i data, teknologi og samarbeid. HUB Ocean har som mål å etablere verdens havdataplattform og å være en hub for samarbeid for havet.

HUB Oceans kjerneprosjekt er havdataplattform, Ocean Data Platform. Havdataplattformen er et åpent samarbeidsverktøy som tilgjengeliggjør og aggregerer havdata for å oppmuntre til samarbeid om forskning, åpenhet om industrielle havdata og skaper regulatorisk handlekraft.