Vi er en del av løsningen

Vedtekter for Aker ASA

(oppdatert 21. april 2023)

§ 1 Selskapsform, forretningssted og firma

Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA.

§ 2 Formål
Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 3 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 2.081.012.136 fordelt på 74.321.862 aksjer hver pålydende NOK 28. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 Styret 

Styret består av 6–12 medlemmer hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Aker-konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamenn årlig.

§ 5 Valgkomité 

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 6 Signatur 

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av et styremedlem og daglig leder i fellesskap.

§ 7 Generalforsamling
Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.