Vi er en del av løsningen

Rapport om eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for verdiskapning, som igjen er målet for Aker ASA og holdingselskaper* (Aker). Det er en forutsetning for at et industrielt investeringsselskap som Aker skal lykkes. Eierstyring og selskapsledelse er derfor viktige tema for Aker ASAs styre (Styret) og ansatte, og i utøvelse av eierstyring i de underliggende selskaper

Aker tror på det aktive eierskapet. Aksjeeiere som har klare strategiske mål for selskapet og som engasjerer seg gjennom styrearbeid og i direkte dialog med selskapets ledelse, bidrar til å skape verdier. Det aktive eierskapet gir retning og kraft. Akers hovedaksjeeier, TRG Holding AS, er gjennom Kjell Inge Røkke sterkt engasjert i Aker. På samme vis er Aker tett involvert i oppfølgingen av de selskaper som har Aker som hovedaksjonær. Akers styringsmodell er nærmere omtalt i styrets årsberetning for 2023.

I tråd med regnskapsloven § 3-3 b og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), gjennomgår og oppdaterer styret selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse løpende.

Nedenfor gjennomgås de enkelte punktene i NUES anbefalingen. Det er stor grad av overensstemmelse mellom anbefalingen og Akers prinsipper.

*Selskaper omfattet av Aker ASA og holdingselskaper er spesifisert i årsrapporten, på side 128.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
2. Selskapets virksomhet
3. Selskapskapital og utbytte
4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
5. Aksjer og omsettelighet
6. Generalforsamling
7. Valgkomité
8. Styret
9. Styrets arbeid
10. Risikostyring og intern kontroll
11. Godtgjørelse til styret
12. Godtgjørelse til ledende ansatte
13. Informasjon og kommunikasjon
14. Selskapsovertakelse
15. Revisor
16. Likeverd, mangfold og inkludering