Vår industrielle portefølje gir langsiktig verdiskaping for aksjonærene og samfunnet

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 56,8 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020. Dette tilsvarer 89 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I samarbeid med styre og ledelse i hvert enkelt porteføljeselskap innehar Aker en aktiv rolle i selskapets utvikling. Investeringene følges også opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er representert i styret i hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med medarbeidere med industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering, restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR og juridisk ekspertise. Dette er ressurser som Akers ledelse spiller på i den løpende oppfølgingen av de operative selskapene og ressursene er også tilgjengelig for hvert selskap i porteføljen.

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 7,2 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020, inkludert 1,3 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 11 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company, Philly Shipyard, og Solstad Offshore, samt eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group (tidligere FP Eiendom), softwareselskapet Aize, andre eiendeler og fordringer.

Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkrettigheter, var 4,3 milliarder kroner per 31. desember 2020. Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard, REC Silicon og Solstad Offshore var til sammen 2,4 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020.

Andre finansielle investeringer består i hovedsak av eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group, interne og eksterne fordringer og andre eiendeler. Aker Property Group har en eksponering mot eiendomsutvikling på 508 millioner kroner per 30. desember 2020.