Vår industrielle portefølje gir langsiktig verdiskaping for aksjonærene og samfunnet

Industrielle investeringer

Akers industrielle investeringer utgjorde 60,2 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Dette tilsvarte 84 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I samarbeid med styre og ledelse i selskapene tar Aker en aktiv rolle i utviklingen av industriporteføljen. Investeringene følges opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er også representert i styret til hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering, restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR, bærekraft, sikkerhet, finansiell rapportering og juridisk ekspertise. Ressursene brukes aktivt i oppfølgingen av de operative selskapene og er også tilgjengelig for selskapene i porteføljen.

Aker mottok til sammen 3,3 milliarder kroner i utbytte fra de industrielle porteføljeselskapene i 2023.

Finansielle investeringer

Akers finansielle investeringer utgjorde 11,9 milliarder kroner ved utgangen av 2023, inkludert 0,8 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 16 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Segmentet Finansielle investeringer omfatter Akers eiendeler som ikke er definert som industrielle investeringer, herunder andre børsnoterte investeringer, kontantbeholdninger, eiendom, aktiv kapitalforvaltning, rentebærende fordringer og andre investeringer. Dette inkluderer eierskap i de børsnoterte selskapene Akastor, AMSC, Philly Shipyard, Solstad Offshore, og eierskapet i flere unoterte selskaper. Porteføljen inkluderer aktiv kapitalforvaltning gjennom investeringsselskapene Industry Capital Partners (ICP) og Norron Asset Management, eiendomsinvesteringer gjennom Aker Property Group samt flere tidligfase investeringer (venture capital).
(venture capital).

Aker mottok tilsammen 1,1 milliarder kroner i utbytte fra selskapene i porteføljen av finansielle investeringer i 2023.