Vår industrielle portefølje gir langsiktig verdiskaping for aksjonærene og samfunnet

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 68,0 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer 85 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I samarbeid med styre og ledelse i hvert enkelt porteføljeselskap innehar Aker en aktiv rolle i selskapets utvikling. Investeringene følges også opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er representert i styret i hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering, restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR, bærekraft, sikkerhet, finansiell rapportering og juridisk ekspertise. Ressursene brukes aktivt i oppfølgingen av de operative selskapene og er også tilgjengelig for selskapene i porteføljen.

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 12,0 milliarder kroner ved utgangen av 2021, inkludert 4,0 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 15 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company, Philly Shipyard, Solstad Offshore, eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group (tidligere FP Eiendom), samt Akastor. Sistnevnte ble en del av Akers finansielle investeringer i 2022.

Ved utgangen av 2021 var Akers kontantbeholdning 4,0 milliarder kroner. Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkfasiliteter, var 7,0 milliarder kroner per 31. desember 2021. Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard og Solstad Offshore var til sammen 0,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Andre finansielle investeringer består i hovedsak av eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group, interne og eksterne fordringer og andre eiendeler. Samlet mottok Aker 140 millioner kroner i utbytte fra selskapene i porteføljen av finansielle investeringer i 2021.