Vår industrielle portefølje gir langsiktig verdiskaping for aksjonærene og samfunnet

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 68,0 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Dette tilsvarer 85 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I samarbeid med styre og ledelse i hvert enkelt porteføljeselskap innehar Aker en aktiv rolle i selskapets utvikling. Investeringene følges også opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er representert i styret i hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering, restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR, bærekraft, sikkerhet, finansiell rapportering og juridisk ekspertise. Ressursene brukes aktivt i oppfølgingen av de operative selskapene og er også tilgjengelig for selskapene i porteføljen.

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 12,0 milliarder kroner ved utgangen av 2021, inkludert 4,0 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 15 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company, Philly Shipyard, og Solstad Offshore, samt eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group (tidligere FP Eiendom).

Ved utgangen av 2021 var Akers kontantbeholdning 4,0 milliarder kroner. Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkfasiliteter, var 7,0 milliarder kroner per 31. desember 2021. Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard og Solstad Offshore var til sammen 0,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Andre finansielle investeringer består i hovedsak av eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group, interne og eksterne fordringer og andre eiendeler. Samlet mottok Aker 140 millioner kroner i utbytte fra selskapene i porteføljen av finansielle investeringer i 2021.