Vår industrielle portefølje gir langsiktig verdiskaping for aksjonærene og samfunnet

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 64,9 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Dette tilsvarer 85 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I samarbeid med styre og ledelse i selskapene tar Aker en aktiv rolle i utviklingen av industriporteføljen. Investeringene følges opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er også representert i styret til hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering, restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR, bærekraft, sikkerhet, finansiell rapportering og juridisk ekspertise. Ressursene brukes aktivt i oppfølgingen av de operative selskapene og er også tilgjengelig for selskapene i porteføljen.

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 11,2 milliarder kroner ved utgangen av 2022, inkludert 1,3 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 15 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter og aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som Akastor, AMSC, Philly Shipyard, Solstad Offshore, eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group (tidligere FP Eiendom) og Industry Capital Partners (ICP).

Ved utgangen av 2022 var Akers kontantbeholdning 1,3 milliarder kroner. Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkfasiliteter, var 6,4 milliarder kroner per 31. desember 2022.

Andre finansielle investeringer består i hovedsak av eiendomsutviklingsselskapet Aker Property Group, ICP, interne og eksterne fordringer og andre eiendeler. Samlet har Aker mottatt 159 millioner kroner i utbytte fra selskapene i porteføljen av finansielle investeringer i 2022.