Vi er en del av løsningen

Vår tilnærming til bærekraft

Aker har en lang tradisjon med å være ansvarlig selskap og eier av selskaper. Tradisjonen gjenspeiles i suksessen til både Aker og Aker-konsernet. For Aker er det sentralt å vurdere miljømessige, sosiale og styringsmessige («ESG») forhold i sine investerings- og forretningsbeslutningsprosesser.

Akers ambisjon er å sikre at selskaper i Aker-konsernet representerer lønnsom, sikker og bærekraftig drift. Aker bidrar til utviklingen av selskaper gjennom å være en aktiv eier. Ved å integrere bærekraftsvirkninger, risikoer og muligheter i forretningsbeslutninger og drift, bidrar Aker til å gjøre selskapene robuste og mer vellykkede, og å skape langsiktig verdi.

Aker forventer at selskapene i Aker-konsernet rapporterer sine forpliktelser etter bærekraftsprinsippene i Akers bærekraftspolicy. Les mer om vår tilnærming og håndtering av bærekraftrelaterte temaer i Årsrapporten for 2023. Rapporten kan lastes ned nederst på denne siden.

FNs bærekraftsmål

Vi setter fokus på hvor vi kan gjøre størst positiv forskjell

4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

10: Redusere ulikhet i og mellom land

13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Aker anerkjenner og respekterer FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Vi har identifisert ti bærekraftsmål som vi påvirker positivt. Aker gjør en egenvurdering for å identifisere områdene hvor vi kan ha størst positiv innvirkning basert på markedsanalyse av World Benchmarking Alliance.

Klikk på symbolene for å lese mer.

Vår rapportering

Aker ASA er i ferd med å implementere direktivet om bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive – «CSRD»). Bærekraftsrapporten for 2023 er strukturert i samsvar med den obligatoriske strukturen etter CSRD for regnskapsåret 2024 og fremover, men innholdet i rapporten oppfyller ikke alle kravene som blir obligatorisk etter CSRD. EUs taksonomiforordning gjelder for Aker ASA, mens CSRD er gjeldende fra regnskapsåret som begynner 1. januar 2024. Inntil CSRD trer i kraft har referansene for Aker ASAs bærekraftsrapportering vært Global Reporting Initiative («GRI») Standard fra 2021, samt World Economic Forum's («WEF») rammeverk Stakeholder Capitalism Metrics, FNs bærekraftsmål («SDG») og Sustainability Accounting Standards Board («SASB»). WEFs nøkkeltall bygget på bærekraftsmålene har fungert som en overordnet ramme i bærekraftrapporteringen. GRI- og SASB-standardene har vært grunnlaget for en annen tilnærming til vesentlighet og en måte å nå alle relevante interessenter på. For å reflektere Aker ASAs klimarelaterte risikoer og muligheter har Aker ASA også rapportert i henhold til rammeverket til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures («TCFD»). Også i 2023 rapporterer Aker ASA i samsvar med TCFD, se Appendiks A2 i årsrapporten. Offentliggjøringsforordningen (Sustainability Finance Disclosure Regulation – «SFDR») og dens «Principal Adverse Impact Indicators» – («PAI») gjelder ikke for Aker ASA. Aker ASA velger likevel å rapportere på rammeverkets kjerneindikatorer som en god praksis, da det kan være relevant for Aker ASAs interessenter. Aker ASAs rapportering på disse indikatorene er tilgjengelig i Appendiks A3 i årsrapporten, og detaljer for beregningen fremgår av årsrapportens Appendiks A1.