Ansvarlig eierstyring

Akers forpliktelse til god eierstyring danner grunnlaget for rollen vi har som aktiv eier. Bedriftskulturen er bygget på Aker’s kjerneverdier: Resultatsorientert, mulighetsorientert, kunnskaps- og samarbeidsorientert. Disse verdiene viser vei for Akers investeringer og utøvelse av eierskap. Aker skal være en ansvarlig og tillitsverdig partner som skaper verdier både for sine aksjonærer og andre interessenter.

Styret i Aker fastsetter de overordnede prinsippene for eierstyring og kontroll i selskapet, inkludert retningslinjer for bærekraft. For mer informasjon om eierstyring og internkontroll, inkludert risikoanalyse, vennligst se Styrets årsberetning og Rapport om eierstyring og selskapsledelse i Akers Årsrapport, i tillegg til Akers Bærekraftsrapport. Rapportene kan lastes ned nederst på denne siden. Akers retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer står beskrevet i selskapets Sustainability Policy som er tilgjengelig via bærekraftsbiblioteket.

Nøtteknekkern 1160x870

Aker-modellen for godt samarbeid

Aker har lang tradisjon for samarbeid mellom hovedeier, ledelse og tillitsvalgte, og en åpen dialog med partene i arbeidslivet. Dette omtales som «Aker-modellen».

Konferanser og møter med tillitsvalgte er viktige arenaer for åpen dialog og diskusjon om temaer som strategi, utvikling, HMS, etikk og samarbeid som gir Aker en klar retning. Vi ønsker åpen dialog mellom ledelse og andre ansatte – basert på gjensidig tillit, åpenhet og respekt.

Ansatte i Aker har innflytelse på beslutninger. Tillitsvalgte er representert i styret i de fleste Aker-selskapene. Styret i Aker ASA består av fire aksjonærvalgte representanter, hvorav to er uavhengig av Akers ledelse og selskapets hovedaksjonær. I tillegg velges tre styremedlemmer blant ansatte i porteføljeselskapene, hvorav ingen representerer ledelsen. En av ansattrepresentantene i Aker ASAs styre er også medlem i Revisjonsutvalget som også følger opp compliance.

Akers bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker.
Businessmeeting copy Adobe Stock 383217420 edited

Code of conduct

Akers bedriftskultur er basert på god eierstyring, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Retningslinjene er oppsummert i Aker’s Code of Conduct, tilgjengelig nederst på denne siden.

Akers Code of Conduct og andre styrende dokumenter fastsetter overordnende etiske prinsipper på viktige områder som samfunnsmessige forhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og antikorrupsjon. Alle Aker-ansatte forventes å være kjent med og ha gjennomført e-læringskurs for Akers Code of Conduct, samt retningslinjer for antikorrupsjon.

Akers forventninger til porteføljeselskapenes styrende dokumenter er beskrevet i Akers Code of Conduct.

Lederlønnsrapport

Rapport om kompensasjon til ledende ansatte i Aker ASA for regnskapsåret 2022 er gjenstand for en rådgivende avstemning fra Generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven §5-6, fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig nederst på denne siden (kun tilgjengelig på engelsk).

Varslingskanal

Aker har en varslingskanal hvor ansatte og andre kan varsle om kjennskap til eller mistanke om kritikkverdige forhold. Innrapportering gjennom varslingstjenesten blir mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart som håndterer varslingene konfidensielt.

Gå til Akers varslingskanal.