Respekt for mennesker

Menneske- og arbeidstakerrettigheter forplikter

Respekt for menneske- og arbeidsrettigheter er avgjørende for Akers virksomhet. Gjennom Aker-modellen har Aker lang tradisjon for godt samarbeid med ansatterepresenanter. Dette bidrar til å bygge sterke organisasjoner med dedikerte ansatte, gode ledere og rollemodeller. Akers kultur skal fremme inkludering, mangfold og respekt på tvers av alle nivåer i organisasjonen.

GFA

Global Rammeavtale

Gjennom Den Globale Rammeavtalen er Aker og de industrielle selskapene forpliktet til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Aker er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og har forpliktet seg til dette gjennom rammeavtalen. Sammen med porteføljeselskapene benytter Aker sin innflytelse og jobber for at prinsippene i avtalen også er gjeldende i selskapenes leverandørkjeder og hos forretningspartnere. En oppdatert global rammeavtale mellom Aker ASA og fagforeningene IndustriALL Global Union, Fellesforbundet, Tekna og Nito ble signert høsten 2023.

Last ned den Globale Rammeavtalen her (PDF)

Globalt samarbeidsutvalg

Aker ASA har et internasjonalt samarbeidsutvalg (Global Works Council – «GWC») for å ivareta et sterkt og godt samarbeid med selskapet, ansattes representanter og selskapene i Aker-konsernet. Aker ASAs konsernsjef og toppledelsen i konsern-selskapene deltar aktivt i GWC. I 2023 avholdt GWC to konferanser, med et fokus på operativ status og utvikling i de ulike selskapene. 

Collaboration model

Dialog og tillitt gjennom Akermodellen

Aker og Aker-eide selskaper har en lang tradisjon for et ansvarlig, tillitsfullt og tett samarbeid mellom eierskap, ledelse og tillitsvalgte. Samarbeidet er basert på en uformell og tillitsbasert dialog, og gir en tilleggsdimisjon utover det som er lov- og avtalebasert. Involvering og inkludering motiverer til deltakelse som gir bedre beslutninger og effektiv implementering.

Samarbeidsformen kalles Akermodellen. Den bidrar til å sikre og videreutvikle fremtidsrettede selskaper og arbeidsplasser.

Vi investerer i våre ansatte

Aker ASA arbeider systematisk for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø gjennom kontinuerlig forbedring av helse-, sikkerhet- og trivselstiltak.

Gjennom fokus på helse og velferd sikrer Aker høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Aker ivaretar at ansatte har en god balanse mellom arbeid og fritid. Selskapet tilbyr konkurransedyktig lønn, samt fordeler som tilgang til  en utvidet helsetjeneste og treningssenter. I tillegg får alle ansatte gode forsikringsordninger  og det gis full lønn til primære omsorgspersoner i forbindelse med fødsel eller adopsjon.

Aker ASA arbeider målrettet for å sikre likestilling, mangfold og inkludering i alle deler av virksomheten.

I 2023 var friskhetsgraden i Aker ASA 97,6 prosent, tilsvarende et sykefravær på 2,4 prosent. Aker ASA har 49 ansatte ved utgangen av 2023, hvorav 49 prosent var kvinner. I de fleste Aker-eide selskaper er kvinner godt representert i styrene, mens det fortsatt arbeides systematisk for å sikre en bedre kjønnsbalanse både blant ledere og andre medarbeidere.

Akers lederutviklingsprogram: CXO

Det er viktig for Aker å ansette og tilrettelegge for lederutvikling i både Aker og Aker-eide selskaper. I 2021 opprettet derfor Aker lederutviklingsprogrammet CXO. Målet er å sikre gode ledere på tvers av Aker-selskapene, tilrettelegge for et godt nettverk og lederkultur, videreutvikling av personlige lederegenskaper, samt sikre riktige og dyktige fremtidige ledere i Aker-selskapene. Programmet er ettårig og inkluderer like mange kvinner og menn hvert år.

Cxo2022

Vi investerer i lokalsamfunnet

Aker er en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri som skaper verdier for aksjonærene, kunder og samfunnet. Vi viser samfunnsansvar og ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene rundt oss, og viser dette blant annet gjennom våre investeringer i Aker Scholarship og Stiftelsen VI.

Les mer om initiativene nedenfor:

Aker Scholarship 6x4

Aker Scholarship – en investering i fremtidens ledere

Aker-stipendet Aker Scholarship støtter talentfulle norske studenter fra alle studieretninger til å ta master- og doktorgrader ved ni verdensledende universiteter.

Med sikte på å utvikle fremtidige ledere for næringsliv, akademia og samfunnet generelt, er studentene sikret full finansiering av studiene sine, samt betydelig veiledning og praktisk støtte under sine studier og tidlige karriere. Siden 2015 har 191 studenter startet studiene sine med et Aker-stipend, og 25 nye studenter ble tilbudt stipend i 2023. Stipendet tildeles av Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes Stiftelse for Utdanning, som er privat finansiert av Kjell Inge Røkke, Akers hovedeier. Aker ASA er ansvarlig for administrasjon av stiftelsen, og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen er styrets leder.

Les mer om Aker Scholarship
Stiftelsen Vi 1160x870

Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming, både innen idrett, arbeidsliv og samfunnet generelt. Målet er å skape holdningsendringer som bidrar til positive ringvirkninger i alle deler av samfunnet.

Stiftelsen ble grunnlagt i 2018 av Kjell Inge Røkkes privateide selskap The Resource Group, sammen med Aker-konsernet. Målet var å fremme like muligheter og livskvalitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Aker ASAs styreleder, Kjell Inge Røkke finansierer privat stiftelsens grunnleggende kapitalbehov samt driftskostnader. Aker ASA og selskaper i Aker-konsernet gir også finansielle bidrag. Stiftelsen VI har som mål å fremme folkehelse i en bred forstand gjennom idrett, utdannelse og arbeidsliv som hovedfokusområder. Idrett kan brukes som et redskap for å være mer aktiv på flere områder i livet. Et mer inkluderende utdannelsesløp gir flere muligheter til å arbeide og bidra til samfunnet. En mer inkluderende arbeidsstyrke øker mulighetene til å få en jobb. For å oppnå dette har stiftelsen som mål å fjerne deltakelseshindringer og skape felles arenaer der enkeltpersoner med funksjonsnedsettelser kan trives og prestere like godt som de uten en funksjonsnedsettelse.

Stiftelsen har også eksterne samarbeidspartnere, og Aker oppfordrer flere til å bidra inn i arbeidet med å sikre like muligheter i samfunnet.

Les mer om Stiftelsen VI

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og til å ha retningslinjer og rutiner for å redusere risiko for å medvirke brudd på menneskerettigheter, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, følge opp resultater, dialog med berørte parter, samt gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Aker ASA med datterselskaper har etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets virksomhet. Sentrale dokumenter for Akers styring og etterlevelse er:

  • Code of Conduct
  • Sustainability Policy
  • Akers Globale Rammeavtale med fagforeningene
  • Code of Conduct for Business Partners 

Dokumentene er tilgjengelig via bærekraftsbiblioteket. Henvendelser angående informasjon om Akers styring og etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til transparency@akerasa.com.

Akers årlige redegjørelse iht. Åpenhetsloven § 5 er tilgjengelig via Akers Bærekraftsbibliotek og omfatter også Akers heleide datterselskaper Aker Capital AS og Aker Holding AS (de to sistnevnte selskapene er holdingsselskaper uten egen virksomhet).

Aker ASA har tydelige ambisjoner i sine styrende dokumenter om å minimere negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, inkludert tydelige forventninger til det samme både for selskapene i Aker-konsernet og forretningspartnere