Respekt for mennesker

Menneske- og arbeidstakerrettigheter forplikter

Respekt for menneske- og arbeidsrettigheter er avgjørende for Akers virksomhet. Gjennom Aker-modellen har Aker lang tradisjon for godt samarbeid med ansatterepresenanter. Dette bidrar til å bygge sterke organisasjoner med dedikerte ansatte, gode ledere og rollemodeller. Akers kultur skal fremme inkludering, mangfold og respekt på tvers av alle nivåer i organisasjonen.

   

Global Rammeavtale

Gjennom Den Globale Rammeavtalen er Aker og de industrielle selskapene forpliktet til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Aker er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og har forpliktet seg til dette gjennom rammeavtalen. Sammen med porteføljeselskapene benytter Aker sin innflytelse og jobber for at prinsippene i avtalen også er gjeldende i selskapenes leverandørkjeder og hos forretningspartnere.

Globalt samarbeidsutvalg

Aker ASA har et internasjonalt samarbeidsutvalg (Global Works Council – «GWC») for å ivareta et sterkt og godt samarbeid med selskapet, ansattes representanter og selskapene i Aker-konsernet. Aker ASAs konsernsjef og toppledelsen i konsern-selskapene deltar aktivt i GWC. I 2023 avholdt GWC to konferanser, med et fokus på operativ status og utvikling i de ulike selskapene. En oppdatert global rammeavtale mellom Aker ASA og fagforeningene IndustriALL Global Union, Fellesforbundet, Tekna og Nito ble signert i august 2023.

Vi investerer i våre ansatte

Aker ASA fremmer helse og velferd på arbeidsplassen, tilbyr et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og søker å beholde en høyt kvalifisert og motivert arbeidsstyrke. Disse ambisjonene forventes også fra selskapene i Aker-konsernet.

Aker ASA skal arbeide systematisk for helse, sikkerhet og trivsel, ha mål om null skader og kontinuerlig forbedring gjennom hele verdikjeden. Aker ASA skal sikre et helsefremmende arbeidsmiljø som gir grunnlag for en sunn og meningsfylt arbeidssituasjon og forebygger skadelige effekter av fysiske og psykiske påvirkninger, og en velferdsstandard som er i samsvar med samfunnets teknologiske og sosiale utviklingsnivå. Aker ASA skal strebe etter å tilby et arbeidsomfang som er rimelig og som ivaretar en god balanse mellom arbeid og fritid.

Aker ASA skal strebe etter å sikre likestilling, mangfold og inkludering i hele sin virksomhet. Aker ASA skal sikre like muligheter og tilstrebe en balanse mellom kjønnene, økt mangfold og inkludering i alle deler og nivåer av virksomhetene. Aker ASA tolererer ikke noen form for diskriminering basert på kjønnsuttrykk, seksualitet, funksjonsnedsettelser, rase, religion eller noen annen årsak.

I 2023 var friskhetsgraden i Aker ASA 97,6 prosent (tilsvarende en sykefraværsrate på 2,4 prosent), sammenlignet med en friskhetsgrad på 99,1 prosent året før. Tilsvarende tall for Aker-konsernet var 98,3 prosent i 2023, sammenlignet med 97,3 prosent i 2022.

Akers lederutviklingsprogram: CXO

Det har alltid vært viktig for Aker å ansette og utvikle gode ledere i selskapet og i porteføljeselskapene hvor Aker er en industriell eier. I 2021 opprettet Aker derfor lederutviklingsprogrammet CXO for potensielle toppledere. Deltakerne får en dypere innsikt i hvert enkelt selskap, lærer om forskjellige relevante forretningssegmenter, og jobber med sine personlige lederegenskaper der hver deltaker bygger en verktøykasse for lederutvikling. En mentorprosess er også en del av programmet for å hjelpe deltakerne med å anvende det de lærer i sin daglige praksis.

Hver runde av programmet varer i ett år og inkluderer like mange kvinner og menn.

Vi investerer i lokalsamfunnet

Aker er en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri som skaper verdier for aksjonærene, kunder og samfunnet. Vi viser samfunnsansvar og ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene rundt oss, og viser dette blant annet gjennom våre investeringer i Aker Scholarship og Stiftelsen VI.

Les mer om initiativene nedenfor:

Aker Scholarship

Aker Scholarship – en investering i fremtidens ledere

Aker-stipendet Aker Scholarship støtter talentfulle norske studenter fra alle studieretninger til å ta master- og doktorgrader ved ni verdensledende universiteter.

Med sikte på å utvikle fremtidige ledere for næringsliv, akademia og samfunnet generelt, er studentene sikret full finansiering av studiene sine, samt betydelig veiledning og praktisk støtte under sine studier og tidlige karriere. Siden 2015 har 191 studenter startet studiene sine med et Aker-stipend, og 25 nye studenter ble tilbudt stipend i 2023. Stipendet tildeles av Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes Stiftelse for Utdanning, som er privat finansiert av Kjell Inge Røkke, Akers hovedeier. Aker ASA er ansvarlig for administrasjon av stiftelsen, og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen er styrets leder.

Les mer her: www.akerscholarship.no

Stiftelsen Vi 1160x870

Stiftelsen VI

Stiftelsen VI arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å prestere som de uten funksjonshemming, både innen idrett, arbeidsliv og samfunnet generelt. Målet er å skape holdningsendringer som bidrar til positive ringvirkninger i alle deler av samfunnet.

Stiftelsen ble grunnlagt i 2018 av Kjell Inge Røkkes privateide selskap The Resource Group, sammen med Aker-konsernet. Målet var å fremme like muligheter og livskvalitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Aker ASAs styreleder, Kjell Inge Røkke finansierer privat stiftelsens grunnleggende kapitalbehov samt driftskostnader. Aker ASA og selskaper i Aker-konsernet gir også finansielle bidrag. Stiftelsen VI har som mål å fremme folkehelse i en bred forstand gjennom idrett, utdannelse og arbeidsliv som hovedfokusområder. Idrett kan brukes som et redskap for å være mer aktiv på flere områder i livet. Et mer inkluderende utdannelsesløp gir flere muligheter til å arbeide og bidra til samfunnet. En mer inkluderende arbeidsstyrke øker mulighetene til å få en jobb. For å oppnå dette har stiftelsen som mål å fjerne deltakelseshindringer og skape felles arenaer der enkeltpersoner med funksjonsnedsettelser kan trives og prestere like godt som de uten en funksjonsnedsettelse.

Stiftelsen har også eksterne samarbeidspartnere, og Aker oppfordrer flere til å bidra inn i arbeidet med å sikre like muligheter i samfunnet.

Les mer om Stiftelsen VI

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og til å ha retningslinjer og rutiner for å redusere risiko for å medvirke brudd på menneskerettigheter, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, følge opp resultater, dialog med berørte parter, samt gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Aker ASA med datterselskaper har etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets virksomhet. Sentrale dokumenter for Akers styring og etterlevelse er:

  • Code of Conduct
  • Sustainability Policy
  • Akers Globale Rammeavtale med fagforeningene
  • Code of Conduct for Business Partners

Henvendelser angående informasjon om Akers styring og etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til transparency@akerasa.com.

Akers årlige redegjørelse iht. Åpenhetsloven § 5 er tilgjengelig via Akers Bærekraftsbibliotek og omfatter også Akers heleide datterselskaper Aker Capital AS og Aker Holding AS (de to sistnevnte selskapene er holdingsselskaper uten egen virksomhet).

Aker ASA har tydelige ambisjoner i sine styrende dokumenter om å minimere negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, inkludert tydelige forventninger til det samme både for selskapene i Aker-konsernet og forretningspartnere