Vi kombinerer finansiell styrke med industriell kompetanse

Juridisk nøkkelinformasjon

Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Aker ASA (nedenfor betegnet som “Selskapet”).

Dette sammendraget gir seg ikke ut for å være en uttømmende beskrivelse av alle juridiske rettigheter og plikter som kan være relevant for aksjonærene i Selskapet, og omhandler ikke juridiske problemstillinger som ikke er underlagt norsk rett. Sammendraget er basert på gjeldende norske lover, regler og forskrifter per nedenstående dato. Slike lover, regler og forskrifter kan være gjenstand for endring. Sammendraget er kun ment å gi kortfattet oversiktsinformasjon, og omhandler ikke alle aspekter som kan være relevante for investering i og eie av aksjer i Selskapet. Informasjonen i dette sammendraget kan være gjenstand for endring uten varsel.

Datert: 31 januar 2012

Hjemstat – Norge

Norge er Selskapets hjemstat hva angår periodisk informasjonsplikt i henhold til verdipapirhandellovens §5-4, flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter i henhold til §4-2, samt plikt til å utarbeide prospekt i henhold til § 7-7 (4), jf. §7-9.

Norske aksjonærer som er selskaper – fritaksmetoden
For norske aksjonærer som er selskaper gjelder den såkalte fritaksmetoden for investering i Selskapets aksjer. Aksjonærer som er selskaper er, i denne sammenheng, aksjeselskaper og enkelte liknende enheter. Hvorvidt en aksjonær er norsk bestemmes av hvor aksjonæren er skattemessig hjemmehørende, og ikke av dennes nasjonalitet.
Overtakelsestilbud

Selskapet er underlagt norske regler om, samt Oslo Børs’ tilsyn med overtakelsestilbud. Klikk her for en kort orientering om norske regler om overtakelsestilbud.

Plikt til flagging av aksjeposter

Handel i Selskapets aksjer er underlagt norske bestemmelser om flagging av aksjeposter.

Lover, forskrifter og rundskriv

Trading in the shares in the Company is subject to the shareholding disclosure regulations of Norway. Click here for a brief introduction to the obligations imposed on shareholders under these rules.

Attachments/downloads

Lov om verdipapirhandel –enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Allmennaksjeloven

Overgangforskriften

Verdipapirforskriften

Verdipapirhandelloven