Vi tar ansvar for miljø og klima

Miljø- og klimahensyn er premisser for vår forretningsstrategi og investeringsbeslutninger. Aker streber etter å minimere den negative miljøpåvirkningen både fra investeringer og egne aktiviteter.

Akers langsiktige tilnærming til klima og miljø er grunnleggende i hvordan vi utøver aktivt eierskap i den eksisterende industriporteføljen, samt for hvordan vi vurderer nye forretnings- og investeringsmuligheter.

Offshorewind edited

Aker tar ansvar for klima og miljø langs tre hovedakser:

– Være en pådriver for å redusere negativ miljøpåvirkning i driften av porteføljeselskaper

– Øke fokuset på porteføljeselskapenes arbeid og løsninger for miljø- og klimautfordringer

– Øke bevisstheten rundt miljømessige og samfunnsmessige resultater og konsekvenser av porteføljeselskapenes virksomhet

Hvordan vi er en del av løsningen

Vi begrenser vår miljøpåvirkning og tilpasser oss klimarelaterte endringer, risikoforhold og muligheter. Vi griper nye muligheter som oppstår for å bidra til en mer bærekraftig fremtid, blant annet gjennom implementering av ny teknologi for å redusere vårt miljøavtrykk.

First movers coalition

Grunnlegger av klimakoalisjonen First Movers Coalition

Klimakoalisjonen, First Movers Coalition, ble annonsert av USAs president Joe Biden og etablert av World Economic Forum og USAs klimautsending John Kerry for å drive frem etterspørsel etter nullutslippsløsninger.

Sammen med en rekke andre store næringsinteresser er Aker ASA en av grunnleggerne av First Movers Coalition. Selskapene i klimakoalisjonen forplikter seg til å bidra til å akselerere etterspørselen etter bærekraftige lavkarbonprodukter og -tjenester.

Aker ønsker å bidra til utslippsreduksjon. Som utviklere av flere nødvendig klimaløsninger, vet vi at en kritisk suksessfaktor for utvikling er at noen er villige til å gå foran og ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Som eier vil Aker jobbe for at Aker-selskaper forplikter deler av kjøpekraften til grønne løsninger og teknologi.

Les mer om klimakoalisjonen her: First Movers Coalition is tackling the climate crisis | World Economic Forum (weforum.org)

Aker Horizons – Reduserer utslipp, skaper verdier

Aker Horizons utøver aktivt eierskap i selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi. Målet er å begrense og redusere klimagassutslipp, samtidig som det skapes betydelig verdiskaping over tid.

Aker Horizons’ portfolioplattform består av investeringer i de to børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, samt Mainstream Renewable Power og Aker Clean Hydrogen. The Sunrise Portfolio, Aker Horizon’s utviklingsportefølje, består av pågående aktiviteter og muligheter innen solenergi, kraftoverføringsteknologi og
andre satsninger.

Klikk her for å lese mer om Aker Horizons

Karbonfangst: Unik teknologi for en bedre fremtid

Aker Carbon Capture er ledende innen karbonfangstteknologi. Målet er å redusere miljøkostnadene ved industrien for en lysere og mer bærekraftig fremtid, samtidig som det skapes betydelig verdier for aksjonærene over tid.

Markedsaktivitetene er i positiv utvikling og selskapet opplever et raskt økende potensial. Med sin lange erfaring og nåværende ressurser er selskapet i en unik posisjon til å bli den største aktøren innen karbonfangst. Aker støtter arbeidet med å posisjonere seg i en lavkarbonfremtid.

Les mer her: www.akercarboncapture.com

Havvind: Dypvanns offshore vindkraftproduksjon

Aker Offshore Wind har mål om å være med å skape en bærekraftig fremtid – drevet av ren, grønn energi. Selskapet har en ledende rolle innen havvindløsninger og ambisjoner om å bidra vesentlig til industrialisering av løsninger og redusering av kostnader knyttet til fremtidige havvindsprosjekter med et minimalt miljøavtrykk. Det jobbes for å tilføre verdi til samfunnet, interessenter og skape betydelige verdier for aksjonærene. Aker støtter selskapets ambisjoner om å fortsatt være en ledende aktør og videreutvikling av havvindløsninger.

Les mer her: www.akeroffshorewind.com

Windturbines

C4IR Ocean – Teknologisenter for sunnere hav

I 2019 lanserte Aker og World Economic Forum (WEF) opprettelsen av et globalt teknologisenter for havet.

Målet er å ta i bruk ny teknologi for å bevare verdenshavet og redusere industriens miljømessige fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle løsninger for et sunnere hav, og en bærekraftig og lønnsom havøkonomi

Senteret er etablert som en uavhengig stiftelse. Vi er stolte av å ha Microsoft med som hovedpartner i C4IR Ocean. I tillegg til WEF og Aker, er andre partnere Aker BP, Aker BioMarine, Aker Energy, Aker Solutions, Cognite, Ocean Data Foundation og REV Ocean.

Les mer teknologisenteret og Ocean Data Platform nedenfor.

Microsoft stock 1160x870

Øker kunnskapen om havet

Ocean Data Platform frigjør data og gjør disse tilgjengelig for forskere og beslutningstakere. Plattformen inneholder havdata fra 220 000 forskningstokter siden 1890. Målet er å bli det største, mest inkluderende knutepunktet for data og kunnskap som bidrar til å redusere utslipp, løse plastutfordringer og stanse overfiske.

Les mer om Ocean Data Platform
Ship on ocean02

Aker BP – Energioptimalisering

Aker BP fortsetter å være en pådriver for å redusere CO2-utslipp. I 2019 var selskapets utslipp i gjennomsnitt lavere enn 7 kg per fat olje – mindre enn halvparten av verdensgjennomsnittet på 18 kg per fat, og også lavere enn andre operatører på norsk kontinentalsokkel. Målet fra 2020 er en reduksjon av CO2-utslippene til under 5 kg per fat olje.

Offshore kraftproduksjon står for 80 prosent av Aker BPs CO2-utslipp. Det jobbes kontinuerlig med energioptimaliseringsprosesser for lavere utslipp. Gjennom Aker BPs Energy Optimizer-prosjekt benyttes verktøy for optimalisering av energiforbruk og ytterligere reduksjon av CO2-utslipp. Som et resultat av Energy Optimizer-verkøyet er CO2-utslipp redusert med 22 000 tonn årlig.