Ansvarlig eierstyring

Akers forpliktelse til god eierstyring danner grunnlaget for rollen vår som aktiv eier. Akers bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Dette er grunnlaget for å gjøre ansvarlige investeringer.

Styret i Aker fastsetter de overordnede prinsippenefor styring og kontroll i selskapet. For mer informasjon, vennligst se Akers årsrapport og rapport om eierstyring og selskapsledelse. Rapportene kan lastes ned nederst på denne siden.

Nøtteknekkern 1160x870

Aker-modellen

Aker har lang tradisjon for samarbeid mellom hovedeier, ledelse og tillitsvalgte, og en åpen dialog med partene i arbeidslivet. Dette omtales som «Aker-modellen».

Konferanser og møter med tillitsvalgte er arenaer for åpen dialog og diskusjon om temaer som strategi, utvikling, HMS, etikk, samarbeid, markedssituasjon, kapasitetsjusteringer og bemanningstilpasninger. Samarbeidet gir selskapet retning og gjennomføringsevne. De ansatte har innflytelse på beslutninger.

Tillitsvalgte er representert i styret i Aker og porteføljeselskaper. Styret i Aker består av fire aksjonærvalgte representanter, hvorav flertallet er uavhengig av Aker og selskapets hovedaksjonær. I tillegg velges trestyremedlemmer blant ansatte i porteføljeselskapene, hvorav ingen representerer ledelsen. En av ansattrepresentantene er med i Revisjonsutvalget, som også følger opp compliance.


Akers bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker.
Businessmeeting copy Adobe Stock 383217420 edited

Code of conduct

Akers Code of Conduct og andre styrende dokumenter fastsetter overordnende etiske prinsipper på viktige områder som samfunnsmessige forhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og antikorrupsjon.

Alle våre ansatte forventes å være kjent med innholdet i vår Code of Conduct og retningslinjer for antikorrupsjon.

Vi påser også at tilsvarende styrende dokumenter innføres i porteføljeselskaper innenfor rammen av Akers styrende dokumenter på området. Du finner link til Akers Code of Conduct nederst på denne siden.

Varslingskanal

Vi har etablert en varslingskanal hvor ansatte og andre kan varsle om kjennskap til eller mistanke om kritikkverdige forhold. Innrapportering gjennom varslingstjenesten blir mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart som håndterer varslingene konfidensielt.

Gå til Akers varslingskanal.