Vi tar ansvar for miljø og klima

Miljø- og klimahensyn er viktig for Aker. Vi er bevisste på vårt ansvar for å ta vare på natur og miljø der vi er tilstede. Aker har lange tradisjoner innen olje og gass, og dette området vil fortsette å være viktig for Aker fremover. Omstillingen til en lavkarbonøkonomi krever finansiering, energi og kompetanse.

De siste årene har Aker gjennomført store investeringer innen fornybar energi og grønn teknologi. Aker oppfordrer porteføljeselskapene til å ta del i den grønne utviklingen gjennom å ta i bruk grønne teknologiløsninger for utslippsreduksjon.

Offshorewind edited

Klimaendringer

Det er viktig for Aker å gjennomføre relevante klimarelaterte risikovurderinger og minimere egen miljøpåvirkning. Som en ansvarlig investor innen lavkarbonenergiløsninger ser vi store muligheter for å skape verdier gjennom investeringer i fornybare løsninger som reduserer klimagassutslipp. Som en aktiv eier, følger Aker opp porteføljeselskapenes arbeid og løsninger for klimarelaterte risiko og muligheter.

Hvordan vi er en del av løsningen

Vi begrenser vår miljøpåvirkning og tilpasser oss klimarelaterte endringer, risikoforhold og muligheter. Vi griper nye muligheter som oppstår for å bidra til en mer bærekraftig fremtid, blant annet gjennom implementering av ny teknologi for å redusere vårt miljøavtrykk.

First movers coalition

Grunnlegger av klimakoalisjonen First Movers Coalition

Klimakoalisjonen, First Movers Coalition, ble annonsert av USAs president Joe Biden og etablert av World Economic Forum og USAs klimautsending John Kerry for å drive frem etterspørsel etter nullutslippsløsninger.

Sammen med en rekke andre store næringsinteresser er Aker ASA en av grunnleggerne av First Movers Coalition. Selskapene i klimakoalisjonen forplikter seg til å bidra til å akselerere etterspørselen etter bærekraftige lavkarbonprodukter og -tjenester.

Aker ønsker å bidra til utslippsreduksjon. Som utviklere av flere nødvendig klimaløsninger, vet vi at en kritisk suksessfaktor for utvikling er at noen er villige til å gå foran og ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Som eier vil Aker jobbe for at Aker-selskaper forplikter deler av kjøpekraften til grønne løsninger og teknologi.

Les mer om klimakoalisjonen her: First Movers Coalition is tackling the climate crisis | World Economic Forum (weforum.org)

Aker Horizons – Reduserer utslipp, skaper verdier

Aker Horizons utøver aktivt eierskap i selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi. Målet er å begrense og redusere klimagassutslipp, samtidig som det skapes betydelig verdiskaping over tid.

Aker Horizons’ portfolioplattform består av investeringer i de to børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, samt Mainstream Renewable Power og Aker Clean Hydrogen. The Sunrise Portfolio, Aker Horizons' utviklingsportefølje, består av pågående aktiviteter og muligheter innen solenergi, kraftoverføringsteknologi og andre satsninger.

Klikk her for å lese mer om Aker Horizons

Karbonfangst: Unik teknologi for en bedre fremtid

Aker Carbon Capture er ledende innen karbonfangstteknologi. Målet er å redusere miljøkostnadene ved industrien for en lysere og mer bærekraftig fremtid, samtidig som det skapes betydelig verdier for aksjonærene over tid.

Markedsaktivitetene er i positiv utvikling og selskapet opplever et raskt økende potensial. Med sin lange erfaring og nåværende ressurser er selskapet i en unik posisjon til å bli den største aktøren innen karbonfangst. Aker støtter arbeidet med å posisjonere seg i en lavkarbonfremtid.

Les mer her: www.akercarboncapture.com

Havvind: Dypvanns offshore vindkraftproduksjon

Aker Offshore Wind har mål om å være med å skape en bærekraftig fremtid – drevet av ren, grønn energi. Selskapet har en ledende rolle innen havvindløsninger og ambisjoner om å bidra vesentlig til industrialisering av løsninger og redusering av kostnader knyttet til fremtidige havvindsprosjekter med et minimalt miljøavtrykk. Det jobbes for å tilføre verdi til samfunnet, interessenter og skape betydelige verdier for aksjonærene. Aker støtter selskapets ambisjoner om å fortsatt være en ledende aktør og videreutvikling av havvindløsninger.

Les mer her: www.akeroffshorewind.com

Windturbines

HUB Ocean: Data og teknologi for et bærekraftig hav

I 2019 lanserte Aker og World Economic Forum (WEF) opprettelsen av et globalt teknologisenter for havet. Senteret er en del av WEFs globale nettverk the Fourth Industrial revolution (C4IR). I 2022 byttet senteret navn fra C4IR Ocean til HUB Ocean. Senteret er en uavhengig stiftelse.

HUB Ocean har som mål å etablere verdens største og mest omfattende plattform for innsamling og deling av havdata og teknologi for å sikre et fremtidsrettet bærekraftig bruk og vern av havet. Gjennom samarbeid og deling av data og teknologi jobber HUB Ocean aktivt for å forbedre havets helse og produktivitet.

Vi er stolte av at Microsoft har gått inn som hovedpartner i HUB Ocean. I tillegg til WEF og Aker, samarbeider HUB Ocean også med Aker BP, Aker BioMarine, Aker Energy, Aker Solutions, Cognite, Ocean Data Foundation og REV Ocean.

Les mer om Ocean Data Platform nedenfor.

Microsoft stock 1160x870

Øker kunnskapen om havet

Ocean Data Platform frigjør data og gjør disse tilgjengelig for forskere og beslutningstakere. Plattformen inneholder havdata fra 220 000 forskningstokter siden 1890. Målet er å bli det største, mest inkluderende knutepunktet for data og kunnskap som bidrar til å redusere utslipp, løse plastutfordringer og stanse overfiske.

Les mer om Ocean Data Platform