Respekt for mennesker

Menneske- og arbeidstakerrettigheter forplikter

Respekt for menneske- og arbeidsrettigheter er avgjørende for Akers virksomhet. Gjennom Aker-modellen har Aker lang tradisjon for godt samarbeid med tillitsvalgte. Dette bidrar til å bygge sterke organisasjoner med dedikerte ansatte og gode rollemodeller i ledelsen.

Internasjonal rammeavtale

Gjennom Den internasjonale rammeavtalen er Aker og de industrielle selskapene forpliktet til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i de landene porteføljeselskapet opererer. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Aker er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og har forpliktet seg til dette gjennom rammeavtalen. Sammen med porteføljeselskapene benytter Aker sin innflytelse til å sikre at selskapenes leverandørkjeder og kunder overholder prinsippene i avtalen.

Globalt samarbeidsutvalg

Aker har sammen med tillitsvalgte og porteføljeselskapene et internasjonalt samarbeidsutvalg (Global Works Council, GWC). Akers konsernsjef og toppledere i de operative selskapene deltar aktivt i GWC-samarbeidet. I 2021 ble det gjennomført to GWC-konferanser der hovedfokus var operasjonell status, strategi, covid 19-håndtering, samt implementering av Akers nye policy for bærekraft. GWC samler tillitsvalgte fra Angola, Brasil, England, Tyskland, India, Malaysia, Norge, Skottland og USA.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy sammen med konsernsjef Øyvind Eriksen og tillitsvalgte i Akers porteføljeselskaper.

Vi investerer i våre ansatte

Aker har en ambisjon om å fremme et godt arbeidsmiljø med god trivsel, høy friskhetsgrad (lavt sykefravær) og med kompetente og motiverte medarbeidere. Våre ambisjoner er nærmere beskrevet i Bærekraftsrapporten som kan lastes ned nederst på denne siden. Ansatte i porteføljeselskapene har tilgang til helse- og velværetilbud. Gjennom Aker Active har Aker som mål å fremme en sunn livsstil for alle Aker-ansatte.

I 2021 hadde Aker ASA 45 ansatte, hvorav 47 prosent av de ansatte var kvinner, og en friskhetsgrad på 98,7 prosent (tilsvarende 1,3 prosent sykefravær). I Aker-eide selskaper hvor Aker var største eier var det 23 868 egne ansatte i 2021, hvorav 19 prosent var kvinner, og en friskhetsgrad på 97 prosent.

Akeractive

Aker Active

Aker Aktiv er en trenings- og livssilportal med mål om å promotere fysisk aktivitet for å forbedre helsen for ansatte i Aker og porteføljeselskapene. Aker jobber for å tilrettelegge for et arbeidsmiljø der ansatte fungerer godt, er motiverte og friske. Dette bidrar til å gi et flerfoldig, inkluderende og produktivt arbeidsmiljø.

CXO – Aker’s nye lederprogram

Det har alltid vært viktig for Aker å ansette og utvikle gode ledere til porteføljeselskapene hvor Aker er en industriell eier. I 2021 opprettet Aker lederprogrammet, CXO, med formål å kurse Akers fremtidige ledere. Formålet med programmet er å utvikle mennesker og fremtidsrettede organisasjoner, bygge og utvikle sterke relasjoner og en samlet lederkultur på tvers av Aker-selskapene. CXO har som mål å utvikle ledere som også kan utvikle seg videre i nye roller i Aker og Aker-selskapene, samt styrke Aker som en leder- og utdanningsinstitusjon. Det første lederprogrammet startet i mars 2022 med ti menn og ti kvinner som deltar i et ettårig utviklingsprogram.

Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse.
Aker Scholarship

Aker Scholarship – en investering i fremtidens ledere

Aker Scholarship tildeler stipend til studenter som kan utgjøre en forskjell for utviklingen av næringsliv og samfunn.

Aker Scholarship tildeler stipend for master- og doktorgradsutdanning (ph.d.) til norske topptalenter innen alle studieretninger ved ni verdensledende universiteter. Formålet med stipendet er å utdanne fremtidens ledere innen ulike fag- og kunnskapsområder, mens studentene mottar stipend for hele studieperioden, samt får tilgang på rådgivning og støtteapparat gjennom studiene og starten av karrieren.

Siden oppstarten av Aker Scholarship i 2015 har 174 studenter blitt tilbudt stipend så langt, hvorav 28 studenter ble tildelt stipend i 2021. Aker Scholarship-stipendet supplerer annen finansielle ordninger slikat stipendiaten samlet blir fullfinansiert, inkludet bo- og levekostnader, under hele utdannelsen. Stipendet er uten forpliktelser.

Stipendiet gis av stiftelsen «Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning», som er finansiert av Kjell Inge Røkke privat. Aker ASA er ansvarlig for administrasjon av stiftelsen, og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen er styrets leder.

Les mer her: www.akerscholarship.no

Aker Talent Management – en investering i ansatte

Aker Talent Management startet opp i 2021 med formål om å styrke måten Aker tiltrekker seg og utvikler de beste talentene. Deler av det nye programmet er fremdeles under utvikling og Aker har en ambisjon om å bygge opp et system for å identifisere topptalenter til lederprogrammer gjennom aktiv rekruttering, opplæring og utvikling, samt tydeliggjøre karrieremulighetene på tvers av Aker-selskapene.


Med en kombinasjon av flere initiativ har Aker som mål å være en av de fremste på å tiltrekke seg og beholde talenter, utvikle kunnskap innad i selskapene, og tilrettelegge for personlig og faglig utvikling for våre ansatte.