Respekt for mennesker

Menneske- og arbeidstakerrettigheter forplikter

Respekt for menneske- og arbeidsrettigheter er avgjørende for Akers virksomhet. Gjennom Aker-modellen har Aker lang tradisjon for godt samarbeid med ansatterepresenanter. Dette bidrar til å bygge sterke organisasjoner med dedikerte ansatte, gode ledere og rollemodeller.

Akers kultur skal fremme inkludering, mangfold og respekt på tvers av alle nivåer i organisasjonen.

Global rammeavtale

Gjennom Den Globale Rammeavtalen er Aker og de industrielle selskapene forpliktet til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Aker er opptatt av å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø og har forpliktet seg til dette gjennom rammeavtalen. Sammen med porteføljeselskapene benytter Aker sin innflytelse og jobber for at prinsippene i avtalen også er gjeldende i selskapenes leverandørkjeder og hos forretningspartnere.

Globalt samarbeidsutvalg

Aker har satt sammen et globalt samarbeidsutvalg (Global Works Council (GWC) hvor Aker, ansattrepresentanter og de industrielle porteføljeselskapene er representert. Akers konsernsjef og toppledere fra de operative selskapene deltar aktivt i GWC-samarbeidet. I 2022 ble det gjennomført to GWC-konferanser der hovedfokus var operasjonell status og oppdatering av Akers globale rammeavtale.

.

Vi investerer i våre ansatte

Aker har en ambisjon om å fremme et godt arbeidsmiljø med god trivsel, høy friskhetsgrad (lavt sykefravær) og med kompetente og motiverte medarbeidere. Våre ambisjoner er nærmere beskrevet i Bærekraftsrapporten som kan lastes ned nederst på denne siden. Ansatte i Aker og i porteføljeselskapene har tilgang til et bredt helse- og velværetilbud gjennom blant annet gode forsikringsordninger, Moloklinnikken og Aker Active. Aker Aktiv er en trenings- og livsstilportal med mål om å promotere fysisk aktivitet for god helse blant ansatte i Aker og porteføljeselskapene. Aker jobber for å tilrettelegge for et arbeidsmiljø der ansatte fungerer godt, er motiverte og friske. Dette bidrar til å gi et inkluderende og produktivt arbeidsmiljø.

I 2022 hadde Aker ASA 48 ansatte, hvorav 50 prosent av de ansatte var kvinner, og en friskhetsgrad på 99,2 prosent (tilsvarende 0,8prosent sykefravær). I Aker-eide selskaper hvor Aker var største eier var det 25 327 egne ansatte i 2022, hvorav 22 prosent var kvinner, og en friskhetsgrad på 96,6 prosent.

Aker’s nye lederprogram: CXO

Det har alltid vært viktig for Aker å ansette og utvikle gode ledere i selskapet og i porteføljeselskapene hvor Aker er en industriell eier. I 2021 opprettet Aker derfor lederprogrammet CXO. Programmet inkluderer nåværende og mulige fremtidige ledere i alle Aker-selskapene og har som formål å utvikle og styrke lederegenskaper, bygge relasjoner og sørge for samlet lederkultur på tvers av Aker-selskapene. CXO har som mål å utvikle ledere som også kan utvikle seg videre i nye roller i Aker og Aker-selskapene, samt styrke Aker som en leder- og utdanningsinstitusjon.

De første 20 deltakerne (10 kvinner og 10 menn) fullførte en ettårig pilot i slutten av desember 2022. I starten av 2023 startet en ny runde av lederprogrammet opp med ytterligere 12 menn og 12 kvinner fra 12 Aker-selskaper som gjennom året vil fordype seg i ulike segmenter og videreutvikle sine lederegenskaper.

Aker Talent Management – investering i ansatte

Aker Talent Management startet opp i 2021 med formål om å tiltrekke og utvikle talenter på tvers av Aker-selskapene. Ambisjonen er å videreutvikle hvordan selskapene identifiserer topptalenter gjennom aktiv rekruttering, opplæring og utvikling, samt tydeliggjøre karrieremulighetene på tvers av Aker-selskapene.

Aker er et system som har et bredt spekter av arbeids- og utviklingsmuligheter som stadig er i endring. Aker har som mål å tiltrekke seg og beholde et mangfold av talenter, utvikle kunnskap innad og på tvers av selskapene, og tilrettelegge for personlig og faglig utvikling for ansatte.

Aker Scholarship gir studenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse.
Aker Scholarship

Aker Scholarship – en investering i fremtidens ledere

Aker Scholarship er en stipendordning for norske studenter som skal ta master- og doktorgradsutdanning (ph.d.). Stipendet er uten forpliktelser og tildeles unge talenter som Aker Scholarship mener kan utgjøre en
forskjell for utviklingen av næringsliv og samfunn. Formålet med stipendet er å utdanne fremtidens ledere innen ulike fag- og kunnskapsområder.

Studentene mottar stipend for hele studieperioden, samt får tilgang på rådgivning og støtteapparat gjennom studiene og starten av karrieren. Aker Scholarship-stipendet supplerer annen finansielle ordninger slik at stipendiaten samlet blir fullfinansiert, inkludert bo- og levekostnader, under hele utdannelsen.

Siden oppstarten av Aker Scholarship i 2015 har 169 studenter blitt tilbudt stipend så langt, hvorav 25 studenter ble tildelt stipend i 2022.

Stipendiet tildeles av stiftelsen «Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning», som er privatfinansiert av Kjell Inge Røkke. Aker ASA er ansvarlig for administrasjon av stiftelsen, og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen er styrets leder.

Les mer her: www.akerscholarship.no

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og til å ha retningslinjer og rutiner for å redusere risiko for å medvirke brudd på menneskerettigheter, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, følge opp resultater, dialog med berørte parter, samt gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Aker ASA med datterselskaper har etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets virksomhet. Sentrale dokumenter for Akers styring og etterlevelse er:

  • Code of Conduct
  • Sustainability Policy
  • Akers Globale Rammeavtale med fagforeningene
  • Code of Conduct for Business Partners

Henvendelser angående informasjon om Akers styring og etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til transparency@akerasa.com.

Akers årlige redegjørelse iht. Åpenhetsloven § 5 er tilgjengelig via Akers Bærekraftsbibliotek og omfatter også Akers heleide datterselskaper Aker Capital AS og Aker Holding AS (de to sistnevnte selskapene er holdingsselskaper uten egen virksomhet).