menu

UTBYTTEEMISJON – PROSPEKT

UTBYTTEEMISJON – PROSPEKT

14.05 2015 11:37

Aker ASA vil gjennomføre en emisjon ("Utbytteemisjonen") på opp til 2 310 189 nye aksjer ("Utbytteaksjene") hvor hver aksjeeier i selskapet kan velge å bruke halvparten av utbyttet vedkommende har krav på i henhold til generalforsamlingens beslutning av 17. april 2015 for å tegne nye aksjer i Selskapet. Tegningskursen er 156,58 kroner per Utbytteaksje.

Hver aksjeeier i selskapet per utløpet av 17. april 2015 (de "Kvalifiserte Aksjeeierne"), som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS per utløpet av 21. april 2015 ("Registreringsdatoen"), har rett til å tegne det antall Utbytteaksjer lik halvparten av det utbytte den Kvalifiserte Aksjeeieren er berettiget til, delt på tegningskursen, avrundet ned til nærmeste hele tall. En Kvalifisert Aksjeeier kan bare tegne seg for Utbytteaksjer hvis halvparten av det utbytte den Kvalifiserte Aksjeeieren er berettiget til, overstiger tegningskursen for én Utbytteaksje. En Kvalifisert Aksjeeier kan ikke velge å tegne seg for Utbytteaksjer for en lavere eller høyere beløp enn halvparten av utbyttet den Kvalifiserte Aksjeeieren har krav på. Overtegning og tegning av Utbytteaksjer av andre enn Kvalifiserte Aksjeeiere vil ikke bli tillatt. For å avgjøre berettigelse for tegning i Utbytteemisjonen, vil selskapet utelukkende se hen til sitt aksjeeierregister i VPS per utløpet av Registreringsdatoen. Det vil ikke bli allokert Utbytteaksjer som ikke utgjør en hel Utbytteaksje. Differansen mellom tegningsbeløpet benyttet for tegning av Utbytteaksjer og kravet på utbytte vil bli utbetalt i kontanter.

For å tegne seg for Utbytteaksjer må Kvalifiserte Aksjeeiere fylle ut tegningsblanketten og sende den til DNB Verdipapirservice slik at den er mottatt innen 16:30 (norsk tid) den 29. mai 2015. Kvalifiserte Aksjeeiere med norsk bostedsadresse kan også tegne Utbytteaksjer elektronisk ved å følge linken til elektronisk tegning nedenfor, som vil overføre investoren til VPS’ elektroniske tegningssystem.

Kvalifiserte Aksjeeiere som ikke tegner seg for Utbytteaksjer innen utløpet av tegningsperioden vil få utbetalt i kontanter den totale summen av utbytte den Kvalifiserte Aksjeeieren er berettiget til, uten at vedkommende må foreta seg noe i den anledning.

Tegningsperioden for Utbytteemisjonen starter den 15. mai kl. 09.00 (norsk tid) og utløper den 29. mai kl. 16.30 (norsk tid).

Allokering av Utbytteaksjene vil finne sted omkring 3. juni 2015 og Utbytteaksjene vil bli levert omkring 5. juni 2015.

Utbetaling av kontantutbytte vil finne sted omkring 5. juni 2015.

For ytterligere informasjon om Utbytteemisjonen, se prospekt og børsmelding av 15. mai 2015.

DNB Bank ASA, Verdipapirservice (tel: +47 23 26 80 20) er Oppgjørsagent for Utbytteemisjonen.

Prospectus

Subscription Form

Online Subscription Link

Resolutions

Resolution of the Dividend Issue by the General Meeting on 17 April 2015

Resolution of the Subscription Price by the Board of Directors on 12 May 2015