menu

Samfunnsansvar

Verdiskaping for samfunnet

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL SAMFUNNET GJENNOM SITT VIRKE:

Som industrielt investeringsselskap er målet langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlige, fremtidsrettede og lønnsomme arbeidsplasser i porteføljeselskaper.

Aker ASA Samfunnsansvarsrapport 2016.pdf

Last ned:

Mennesker skaper Aker

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MENNESKER, MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER:

Aker tar initiativ til tiltak som inkluderer ansatte i porteføljeselskapene. Målet er friske og motiverte medarbeidere – og ingen form for diskriminering, trakassering eller nedverdigende behandling.

Tar ansvar for miljøet

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MILJØ- OG KLIMAUTFORDRINGER:

Aker er et selskap uten operativ drift, og har minimal miljøpåvirkning. Aker er en betydelig eier i oljenæringen, og arbeider for å fremme teknologier og løsninger for lavere klimautslipp og høyere kostnadseffektivitet.

Null-toleranse for korrupsjon

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL KORRUPSJON OG ETISKE UTFORDRINGER:

Aker arbeider for å fremme de sunne, gode holdningene og de kommersielle, riktige handlingene. Akers anti-korrupsjons policy er innført i porteføljeselskapene