menu

Media

FORTSATT FREMGANG

03.11 2005 09:00

Verdien av konsernets investeringer er i balansen bokført til 8,1 milliarder kroner. Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler var 2. november over 17 milliarder kroner. Verdien av Aker Drilling og Aker Hus, samt øvrige unoterte eiendeler er ikke inkludert i dette tallet.

Holdingselskapene i Aker-konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal 1,7 milliarder kroner i kontanter og kortsiktige rentebærende eiendeler, og en egenkapitalandel på 69 prosent. Netto rentebærende poster var positiv 203 millioner kroner.

Driften i de enkelte hovedselskapene utviklet seg positivt. Konsernets samlede overskudd før finanskostnader og avskrivninger (EBITDA) for årets første ni måneder var 2,2 milliarder kroner. Den økte ordreinngangen skaper trygghet for ytterligere forbedret inntjening i tiden fremover.

Vedlagt følger rapport for 3. kvartal 2005.