menu

Media

Financial Reports

18.07 . 2017

Aker ASA: Second-quarter and half-year results 2017 - Net Asset Value of NOK 28.8 billion

The net asset value ("NAV") of Aker ASA and holding companies ("Aker") decreased by 11.5 per cent (or 7.9 per cent adjusted for NOK 16 in cash dividend per share) in the second quarter to NOK 28.8 billion (NOK 388 per share). Year-on-year Aker`s NAV is up 21.5 per cent.

30.06 . 2017

Aker ASA: Invitation to presentation of second-quarter and first-half 2017 results

Aker ASA will publish its second-quarter and first-half results for 2017 on the Oslo Stock Exchange on Tuesday 18 July 2017, at 07:00 CEST. The results will be presented by audio webcast at 09:00 a.m. CEST the same morning.

11.05 . 2017

Aker ASA: First-quarter results 2017 - Net Asset Value of NOK 32.6 billion

The net asset value ("NAV") of Aker ASA and holding companies ("Aker") decreased by 5.1 per cent in the first quarter 2017 to NOK 32.6 billion, compared to NOK 34.3 billion as per 31 December 2016. Per-share net asset value amounted to NOK 439 as per 31 March 2017, compared to NOK 462 as per year-end 2016.

26.04 . 2017

Aker ASA: Invitation to presentation of first-quarter 2017 results

Aker ASA will publish its first-quarter results for 2017 on the Oslo Stock Exchange on Thursday 11 May 2017, at 07:00 CET. The results presentation will be held at Aker's headquarters at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, at 09:00 CET the same morning

28.02 . 2017

Aker ASA: Fourth-quarter and preliminary annual results 2016 - Net Asset Value of NOK 34.3 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies ("Aker") increased by 15.3 per cent in the fourth quarter 2016 to NOK 34.3 billion, compared to NOK 29.8 billion as per 30 September 2016. Per-share net asset value ("NAV") amounted to NOK 462 as per 31 December 2016, compared to NOK 401 as per 30 September 2016 and NOK 282 as per year-end 2015 (prior to dividend allocation).

07.11 . 2016

Aker ASA: Third-quarter results 2016 - Net Asset Value of NOK 29.8 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies ("Aker") rose to NOK 29.8 billion from NOK 24.7 billion, compared with the second-quarter figures. Per-share net asset value ("NAV") amounted to NOK 401 as per 30 September 2016, compared to NOK 333 as per 30 June 2016 and NOK 282 as per 31 December 2015 (prior to dividend allocation).

24.10 . 2016

Aker ASA: Invitation to presentation of third-quarter 2016 results

Aker ASA will publish its third-quarter results for 2016 on the Oslo Stock Exchange on Monday 7 November, at 07:00 CET. The results presentation will be held at Aker’s headquarters at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, at 09:00 a.m. CET the same morning.

19.07 . 2016

Aker ASA: Second-quarter results 2016 - Net Asset Value of NOK 24.7 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) rose by 29 per cent adjusted for dividend in the second quarter 2016 to NOK 24.7 billion, compared with the first-quarter figures. Per-share net asset value ("NAV") amounted to NOK 333 as per 30 June 2016, compared to NOK 265 as per 31 March (prior to dividend allocation).

05.07 . 2016

Aker ASA: Invitation to presentation of second-quarter 2016 results

Aker ASA will publish its second-quarter results for 2016 on the Oslo Stock Exchange on Tuesday 19 July 2016, at 07:00 CEST. The results will be presented by President & CEO Øyvind Eriksen and CFO Frank Ove Reite by webcast at 09:00 a.m. CEST the same morning.

27.04 . 2016

Aker ASA: Invitation to presentation of first-quarter 2016 results

Aker ASA will publish its first-quarter results for 2016 on the Oslo Stock Exchange on Wednesday 11 May 2016, at 07:00 CET. The results presentation will be held at Aker's headquarters at Fornebuporten, Oksenøyveien 10, at 09:00 CET the same morning.

13.05 . 2015

Aker ASA: First-quarter results 2015 - Net Asset Value of NOK 19.1 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) increased 8.1 per cent to NOK 19.1 billion in the first quarter 2015. Cash and liquid fund investments were stable at NOK 3.2 billion in the quarter.

29.04 . 2015

Aker ASA: Invitation to presentation of 1st quarter results 2015

Aker ASA will publish its 1st quarter results 2015 on the Oslo Stock Exchange on Wednesday 13 May, 2015. The results presentation will be held at Felix conference center at 09:00 a.m. CET the same morning.

27.02 . 2015

Aker ASA: Fourth-quarter results 2014 - Net Asset Value of NOK 17.7 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) declined to NOK 17.7 billion in the fourth quarter, while the cash holdings increased by NOK 1.2 billion to NOK 2.9 billion (NOK 3.2 billion including liquid funds).

17.02 . 2015

Aker ASA: Invitation to presentation of 4th quarter results 2014

Aker ASA will publish its 4th quarter results 2014 on the Oslo Stock Exchange on Friday 27 February 2015. The results presentation will be held at Felix conference center at 09:00 a.m. CET the same morning.

14.11 . 2014

Third-quarter results 2014 - Net Asset Value of NOK 22.3 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) declined 7.5 per cent in the third quarter to NOK 22.3 billion. Per-share net asset value (NAV) amounted to NOK 309 as of 30 September 2014, compared to NOK 334 as per 30 June 2014.

03.11 . 2014

Aker ASA: Invitation to presentation of 3rd quarter results 2014

Aker ASA will publish its 3rd quarter results 2014 on the Oslo Stock Exchange on Friday 14 November. The results presentation will be held at Felix conference center at 09:00 a.m. CET the same morning.

18.07 . 2014

Aker ASA: Second-quarter results 2014 - Net Asset Value of NOK 24.2 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) rose 5.5 per cent in the second quarter to NOK 24.2 billion. Per-share net asset value (NAV) amounted to NOK 334 as of 30 June 2014, compared to NOK 317 as per 31 March 2014.

15.05 . 2014

Aker ASA: First-quarter results 2014 - Net Asset Value of NOK 22.9 billion

The net asset value of Aker ASA and holding companies (Aker) fell 4.6 per cent in the quarter to NOK 22.9 billion. Per-share net asset value (NAV) amounted to NOK 317 as of 31 March 2014, before allocated dividend, compared to NOK 332 as per 31 December 2013.

17.11 . 2008

3. kvartal 2008 - presentasjon

 

Vedlagt følger presentasjon for 3. kvartal 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

17.11 . 2008

Satser videre i tøffe tider

 

Industrikonsernet Aker er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt- og aksjemarkeder, men selskapet holder stø kurs med fokus på sine langsiktige, industrielle mål. Gjennom systematisk arbeid de to siste årene har selskapet bygget et solid finansielt fundament. Det gir aksjonærene trygghet for framtidig utbyttekapasitet og utsikter til fortsatt verdiskaping gjennom etablering og utvikling av nye selskaper i Aker-familien. - Aker skaper, utvikler og foredler bedrifter. I år preges vi av mange selskaper under oppstart og utvikling. Konsernets resultat etter skatt i årets ni første måneder er derfor negativt med nær 700 millioner kroner, hvorav nesten 600 millioner kroner skriver seg fra regnskapstekniske forhold uten kontanteffekt i Aker Drilling. Kortsiktige svingninger i resultatene er naturlig for Aker som arbeider med langsiktig industriutvikling. Vi satser videre i tøffe tider, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker. Det største Aker-selskapet, Aker Solutions, har nok en gang levert sterke resultater. Driftsmarginen (EBITDA) i tredje kvartal var rekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven er også økende. Det gir forutsigbarhet for aktiviteten framover. I Ghana i Vest-Afrika er Aker nylig tildelt operatørskap for et stort og lovende leteareal på dypt vann. Det er identifisert lovende geologiske strukturer i denne lete- og produksjonslisensen. Disse vil bli grundig undersøkt de nærmeste årene. Viktige milepæler er passert i flere av de nyere Aker-selskapene. Aker Floating Production har startet oljeproduksjon i India, og Aker BioMarine har lansert sin nye forretningsplan. Markedsverdien av Akers børsnoterte selskaper har falt betydelig de siste månedene, i takt med markedene generelt. Ved utgangen av september var verdijustert egenkapital (VEK) 25,6 mrd kroner, tilsvarende 354 kroner pr Aker-aksje. Tilsvarende VEK ved inngangen av året var 33,3 mrd kroner. Akers finansielle stilling er likevel sterk. Tilgjengelig likviditet i form av kortsiktige rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter var 6,8 mrd kroner ved utgangen av september. - Akers prioritering av arbeid med egne selskaper og kjente industrisektorer reflekterer en grunnleggende positiv holdning til markedsutsiktene i disse sektorene. Aker vurderer sine selskaper som godt posisjonert i forhold til markeder og konkurrenter, og ser et betydelig verdipotensial i sin portefølje av selskaper, sier Langøy. Verdensøkonomien er i disse dager gjenstand for de største omveltninger på flere generasjoner. Selv om markedene for Aker-selskapene på kort og mellomlang sikt skulle bli påvirket av dette, forholder Aker seg til at en stadig økende befolkning i verden vil ha behov for mer energi og næringsmidler fremstilt på bærekraftig vis. Det skaper etterspørsel etter Aker-selskapenes leveranser av teknologi, produkter, kompetanse og løsninger.

Fullstendig kvartalsrapport er vedlagt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

15.08 . 2008

Rapport for første halvår 2008: Stø kurs

 

Aker-selskapene utvikler seg positivt og i tråd med gjeldende planer. Sammen utgjør de et sterkt fundament for vekst og verdiskaping innen Akers satsingsområder: Energi, maritim virksomhet, sjømat og marin bioteknologi. I et kortere perspektiv betyr imidlertid store svingninger i aksjemarkedet at verdien av selskapene varierer.

Aker ASA tar en aktiv eierrolle i de selskapene der Aker er hovedaksjonær. Aker har systematisk styrket sin organisasjon og finansielle stilling de senere årene. Disse ressursene i morselskapet er sterkt involvert i den operative og strategiske utviklingen av vekstselskapene i konsernet.

Positive utsikter Aker-selskapene opererer i bransjer som preges av positive utviklingstrekk. Etterspørselen etter energi og næringsmidler til en stadig økende befolkning er et godt fundament for videre vekst.

Målt i markedsverdi utgjør selskaper innen olje- og gassnæringen om lag tre firedeler av morselskapets aksjeinvesteringer. Selv om alternativ og fornybar energi vil øke i betydning framover, vil det i mange tiår fortsatt være et stort og økende behov for effektive og bærekraftige metoder for å utvinne og utnytte fossile energikilder.

Aker er også godt posisjonert til å bidra til bærekraftig høsting og foredling av marine arter. En stadig sterkere oppmerksomhet på verdien av sunn mat, styrker etterspørselen etter sjømat og ernæringsprodukter produsert fra marine råstoffer.

Aksjonærverdier Utviklingen i de underliggende verdier for Aker ASAs aksjonærer fremkommer i balansen for morselskapet Aker ASA med holdingselskaper (tabell neste side).

Børsnoterte aksjer utgjorde ca 74 prosent av Akers investeringer ved utgangen av juni. Ved utgangen av juni 2008 var verdijustert egenkapital 28,2 milliarder kroner, en nedgang på 5,1 milliarder kroner i forhold til inngangen av året. Endringen skyldes utviklingen i aksjemarkedet og utbetalt utbytte. Verdijustert egenkapital per Aker-aksje var 389 kroner per Aker-aksje per 30. juni 2008.

Morselskapet har stor finansiell kapasitet. Kontanter og kortsiktige rentebærende omløpsmidler i Aker ASA med holdingselskaper var ved utgangen av juni 7,8 milliarder kroner. Reduksjonen fra 9,6 milliarder kroner tre måneder før og 12,3 milliarder kroner ved årsskiftet skyldes kjøp og innløsning av aksjer i Aker Drilling, investeringer i obligasjoner utstedt av datterselskap og tilknyttede selskaper, og utbytte til aksjonærene.

Vedlagt følger rapport for første halvår 2008 samt presentasjon.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Geir Arne Drangeid, Senior Partner & EVP, Aker ASA: 24 13 00 65 / 913 10 458

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

05.11 . 2007

MÅLRETTET SATSING FOR VIDERE VEKST

Den positive utviklingen i Akers hovedselskaper innen energi og maritim industri fortsatte i tredje kvartal. Innen fiskeri var resultatene preget av lite fangst, men gode markeder. Konsernets nye selskaper utvikles i tråd med de etablerte forretningsplaner.

14.08 . 2007

STRATEGISKE GREP STYRKER AKER

Aker solgte i første kvartal 2007 alle selskapets aksjer i Aker Yards og ti prosent av aksjene i Aker Kværner. I andre kvartal 2007 reorganiserte Aker eierskapet i Aker Kværner ved at aksjeposten på 40 prosent i Aker Kværner ble overført til et nytt selskap, Aker Holding.

08.05 . 2007

1Q 2007 RESULTAT - STYRKET STILLING FOR VIDERE VEKST

Gjennom aksjesalg har Aker i kvartalet frigjort 9,1 milliarder kroner brutto til kontanter. Etter nedbetaling av gjeld og enkelte mindre investeringer i første kvartal utgjorde Akers beholdning av kontanter og rentebærende kortsiktige fordringer 8,1 milliarder kroner per utgangen av mars. Dette gir Aker betydelig finansiell løfteevne, samtidig som Akers aksjonærer får trygghet for framtidige utbytter i tråd med etablert utbyttepolitikk.Utviklingen og utsiktene framover for Akers hovedvirksomheter er positiv. Samlet ordrereserve for konsernet og tilknyttede selskaper var 66 milliarder kroner sammenliknet med 64 milliarder kroner tre måneder tidligere, og omsetning og resultat øker.Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper var 33 milliarder kroner ved utgangen av mars 2007, ned fra 35 milliarder kroner ved inngangen av året hovedsakelig som følge av kursutviklingen i Aker Kværner. Verdijustert egenkapital per 7. mai var 34 milliarder kroner som utgjør 470,46 kroner per aksje.Akers konsernregnskap er, som nevnt i forrige kvartalsrapport, vesentlig endret fra og med første kvartal 2007. Aker Yards er ikke lenger en del av konsernet, og resultatene fra denne virksomheten fremkommer i regnskapene som avviklet virksomhet. Aker Kværner blir ikke lenger konsolidert. Akers andel av Aker Kværners resultat fremkommer som andel fra tilknyttede selskaper. Akers konsernregnskap er nærmere omtalt lenger bak i rapporten.Vedlagt følger rapport for første kvartal 2007.