menu

Media

Agreement

23.04 . 2013

Aker ASA: Fornebuporten enters new lease agreement with Kvaerner

23 April 2013 - Fornebuporten AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, has entered a long-term lease agreement with Kvaerner ASA for new headquarters to be built at Fornebu, Oslo.
The lease contract is for approximately 8,000 square meters and for a duration of 12 years, with two additional five-year options.

23.04 . 2013

Aker ASA: Leiekontrakt inngått mellom Fornebuporten og Kværner

23 april 2013 - Fornebuporten AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har inngått en langsiktig avtale med Kværner ASA for leie av nye kontorer på Fornebu. Avtalen for leie av 8,000 kvadratmeter løper i 12 år, med opsjoner om ytterligere forlengelse i fem + fem år.

22.12 . 2008

Aker buys the Antarctic Navigator

 

The Board of Aker ASA has approved the agreement from September this year to buy the vessel the Antarctic Navigator. The purchase price is NOK 550 million, as previously communicated.

For Aker and Aker BioMarine's other shareholders, it is positive that Aker BioMarine with this deal is able to focus on its core activities ; capturing and processing krill. The company has previously divested its fisheries business in Argentina and on the Faeroe Islands to Aker Ocean Harvest.

The sale of the Antarctic Navigator has no immediate cash impact on either company. The transaction is settled with Aker BioMarine transferring debt to Aker and giving Aker a seller's credit.

The sale of the vessel has been approved by Aker BioMarine Antarctic AS, which owns the vessel, in a general meeting. All conditions related to the sales agreement have thus been resolved.

Aker remains in dialogue with potential partners about the vessel's future deployment.

For further information please contact: Geir Arne Drangeid, Partner & EVP, Aker ASA, tel: +47 24 13 00 65 Aaron Kramer, CFO Aker BioMarine ASA, tel: +47 916 30 130

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

22.12 . 2008

Aker kjøper Antarctic Navigator

 

Styret i Aker ASA har godkjent avtalen fra september i år om kjøp av fartøyet Antarctic Navigator fra Aker BioMarine. Prisen er 550 millioner kroner slik det tidligere er redegjort for.

For Aker og Aker BioMarines øvrige aksjonærer er det gunstig at Aker BioMarine dermed kan konsentrere seg om å utvikle sin kjernevirksomhet ; fangst og foredling av krill. Tidligere har selskapet solgt sin fiskerivirksomhet på Færøyene og Argentina til Aker Ocean Harvest.

Salget av Antarctic Navigator har ingen umiddelbare kontanteffekter for noen av selskapene. Oppgjøret skjer ved at Aker overtar gjeld fra Aker BioMarine og at Aker BioMarine gir Aker ASA en selgerkreditt.

Salget av fartøyet er godkjent av generalforsamlingen i Aker BioMarine Antarctic AS som eier skipet. Alle forbehold knyttet til avtalen er dermed løftet.

Aker fortsetter dialogen med potensielle samarbeidspartnere med sikte på beskjeftigelse av fartøyet.

For ytterligere informasjon: Geir Arne Drangeid, Konserndirektør Aker ASA, tlf. 24 13 00 65 Aaron Kramer, CFO Aker BioMarine ASA, tlf. 916 30 130

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

06.11 . 2008

Aker wins deepwater acreage in Ghana

 

Aker ASA has been awarded a major oil and gas deepwater exploration and production license in the Gulf of Guinea. This region, off the coast of west Africa, is widely regarded as one of the world's most promising petroleum provinces.

Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) and governmental authorities selected Aker as the operator of the offshore exploration area South Deepwater Tano in competition with international oil companies. The award has been sanctioned by the Ghanaian Parliament.

- The award by GNPC and the Ghanaian authorities represents recognition of Norway's oil and gas expertise and a vote of confidence in Aker's capabilities, says Aker ASA's Board Chairman and President and CEO Leif-Arne Langøy. "The project generates exciting opportunities for several Aker companies."

Ownership interests for the exploration phase at South Deepwater Tano are to be allocated as follows: Aker, 85 percent ; GNPC and the Ghanaian government together will own 10 percent ; and Aker's local partner Chemu Power Ltd. will hold a 5 percent stake. Upon determination as a commercially viable field, the combined stake of GNPC and the government of Ghana can increase to 25 percent.

The Tano basin is located off the coast of the west African country the Republic of Ghana. The exploration area covers 3,500 square kilometers, which corresponds to approximately eight exploration blocks on the Norwegian continental shelf. Water depths in the area range from 2,000 to 3,000 meters.

The Jubilee deepwater field has demonstrated the commercial potential of Ghana's continental shelf. Jubilee, located in the Tano basin, is one of the largest offshore oil fields discovered in the past five years.

South Deepwater Tano shares much of the promising geology found at Jubilee. However, South Deepwater Tano is located further offshore in the Gulf of Guinea and at greater water depths than Jubilee.

Aker will be in the driver's seat regarding exploration and development of South Deepwater Tano. Initially, Aker will invest USD 25-30 million in seismic survey and data interpretation ; the program is scheduled to begin in the first quarter of 2009. Drilling the first South Deepwater Tano exploration well is planned for 2011. Aker will consider inviting other industry participants to join as license partners.

- We believe that Aker will prove a solid partner for Ghana's authorities, who have a clear vision for making the country's oil and gas resources advance the nation's welfare. Aker has played a key role since the opening chapter of Norway's modern history as an oil producer. Aker's broad industrial capabilities have continued to develop through new technologies and projects worldwide. We are now sharing this wealth of experience with the government and people of Ghana, says Mr. Langøy.

Aker Solutions, Aker Oilfield Services, Aker Exploration, Aker Drilling, and Aker Floating Production are companies that individually and jointly deliver products, technologies, and solutions throughout the entire oil and gas value chain. The engineering know-how and project execution skills of these Aker companies are particularly valuable assets for the exploration and production of oil and gas at ultra-deepwater fields.

- Aker is able to cut the time span from identification of hydrocarbons to production of first oil. Time is money. Working as a team, Aker companies can develop oil fields and get them into production quicker than competitors. We have proven this capability via numerous field development projects worldwide, says Langøy.

For further information, please contact: Geir Arne Drangeid, Aker EVP, tel: +47 913 10 458

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

06.11 . 2008

Aker vinner oljelisens i Ghana

 

Aker er tildelt et stort og lovende leteareal for olje og gass på dypt vann i Gulf of Guinea. Dette havområdet i det vestlige Afrika regnes av mange som en av verdens mest lovende oljeprovinser.

Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) og landets myndigheter valgte Aker som operatør for letearealet South Deepwater Tano. Tildelingen er ratifisert av parlamentet i Ghana.

- Vi anser dette som en anerkjennelse av olje- og gasskompetansen i Norge, og en tillitserklæring til oss i Aker. Dette åpner spennende muligheter for flere Aker-selskaper, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker ASA.

I letefasen skal Aker delta med en eierandel på 85 prosent i South Deepwater Tano, utenfor kysten av Ghana i det vestlige Afrika. GNPC og den ghanesiske stat vil eie til sammen 10 prosent, mens Akers lokale samarbeidspartner, Chemu Power Ltd, har 5 prosent. Ved et kommersielt funn kan GNPC og den ghanesiske stat øke sin eierandel til 25 prosent. Letearealet er på hele 3 500 kvadratkilometer. Det tilsvarer åtte leteblokker på norsk sokkel. Vanndypet i området er mellom 2000 og 3000 meter.

Potensialet på ghanesisk kontinentalsokkel er tydelig demonstrert ved dypvannsfeltet Jubilee, et av verdens største offshore oljefelt som er funnet de siste fem årene. South Deepwater Tano har mye av den samme interessante geologien som Jubilee, men ligger lenger fra land og på dypere vann.

Aker skal sitte i førersetet for leting og utvikling av South Deepwater Tano. I første omgang investerer Aker USD 25-30 millioner i et program for innsamling og tolkning av seismiske data. Arbeidet planlegges å starte i første kvartal 2009. Den første letebrønnen kan bores i 2011. Aker vil vurdere å invitere andre aktører med som partnere i lisensen.

- Vi mener Aker vil være en god partner for ghanesiske myndigheter som har klare visjoner om at landets olje- og gassressurser skal bidra til positiv utvikling i landet. Aker spilte en viktig rolle allerede fra første kapittel av det norske oljeeventyret. Våre brede industrielle kompetanse er senere videreutviklet gjennom nye prosjekter over hele verden. Dette er erfaringer som vi nå tar med oss til Ghana, sier Langøy.

Aker Solutions, Aker Oilfield Services, Aker Exploration, Aker Drilling og Aker Floating Production er selskaper som hver for seg eller sammen leverer produkter, teknologier og løsninger i hele verdikjeden for olje- og gassproduksjon. Selskapenes ingeniørkunnskap og gjennomføringsevne kommer spesielt til sin rett i arbeidet med leting og produksjon av olje og gass på ultradypt hav.

- Aker er i stand til å redusere tiden fra det påvises hydrokarboner til den første oljen produseres. Tid er penger. Sammen er Aker-selskaper i stand til utvikle og bygge ut oljefelt raskere enn andre. Dette har vi allerede bevist gjennom utbyggingsprosjekter mange steder i verden, sier Langøy.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker, tlf. 913 10 458

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

21.12 . 2007

HISTORIC AKER HOLDING AGREEMENT COMPLETED

As stipulated in the agreement entered into on 22 June 2007, Aker has transferred its ownership interest in Aker Kværner to the newly established company Aker Holding. Aker has a controlling, 60-percent ownership interest in Aker Holding. The Norwegian government owns 30 percent of Aker Holding shares, the Swedish technology company SAAB has a 7.5 percent shareholding, and the Swedish investment company Investor AB owns 2.5 percent of Aker Holding shares.

21.12 . 2007

AKER HOLDING-AVTALEN PÅ PLASS

I henhold til avtale inngått 22. juni i år, har Aker overført selskapets eierskap i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet Aker Holding. Aker beholder kontrollen med en eierandel på 60 prosent i Aker Holding. Den norske stat eier 30 prosent av aksjene i selskapet, det svenske teknologiselskapet SAAB 7,5 prosent og det svenske investeringsselskapet Investor 2,5 prosent.

01.11 . 2007

AKER SELLS ABAS CRANE AND AKER BRATTVAAG WINCH

`The ownership transfer is a good solution for two industrial companies that possess strong niche positions in worldwide maritime growth markets,` says Leif-Arne Langøy, Aker`s Chairman and CEO. `Working with employees of ABAS Crane and Aker Brattvaag Winch, we have contributed to building and improving the two companies over a period of several years. Now, ODIM is the ideal owner to further develop ABAS Crane and Aker Brattvaag Winch.`

01.11 . 2007

AKER SELGER ABAS CRANE OG AKER BRATTVAAG WINCH

- Dette er en god eierløsning for to industribedrifter med sterke nisjeposisjoner i internasjonale, maritime vekstmarkeder. Sammen med de ansatte har vi gjennom mange år bidratt til å bygge og forbedre ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch. ODIM er den perfekte eieren til å videreutvikle virksomhetene, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker.

24.10 . 2007

BREAKTHROUGH FOR AKER OILFIELD SERVICES IN BRAZIL

`Our success in securing the worlds first deepwater SESV contract with Petrobras can be tributed to our company`s and partner`s unique ability to configure services integrating advanced maritime operations and high-tech subsea solutions` says Per-Ola Baalerud, President & CEO of Aker Oilfield Services.

24.10 . 2007

GJENNOMBRUDD FOR AKER OILFIELD SERVICES I BRASIL

`Vi har lykkes med å inngå verdens første kontrakt med denne typen fartøy med Petrobras. Dette kan tilskrives Aker Oilfield Services og våre partneres unike evne til å levere løsninger som integrerer avanserte marine operasjoner med høyteknologiske undervannsløsninger` sier Per-Ola Baalerud, President & CEO i Aker Oilfield Services.

15.10 . 2007

SELGER MUNKEBAKKEN TILBAKE MED GEVINST

Arne Fredly har etter salget kommet til at han ønsker å beholde eiendommen for på sikt å kunne benytte den som privat bolig for seg og sin familie. På denne bakgrunn har Aker akseptert Fredlys tilbud om å kjøpe tilbake de to selskapene mot en kompensasjon ut over opprinnelig kjøpesum.

10.10 . 2007

AKER MATERIAL HANDLING-SALGET GJENNOMFØRT

Akers salg av Aker Material Handling til investeringsfondet Altor Fund II er nå formelt gjennomført slik det ble redegjort for i børs- og pressemelding 10. september 2007.

10.09 . 2007

AKER SELLS AKER MATERIAL HANDLING

- Aker Material Handling`s management and employees have accomplished an impressive turnaround, and Aker is very pleased with their achievements, says Leif-Arne Langøy, Aker President and CEO and Board Chairman of Aker Material Handling.

10.09 . 2007

AKER SELGER AKER MATERIAL HANDLING

- Ledelsen og ansatte i Aker Material Handling kan vise til en imponerende snuoperasjon, og Aker er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Material Handling.

13.07 . 2007

AKER OILFIELD SERVICES RESPONDS TO STRONG MARKET INTEREST

- We are now responding to the strong interest for our well intervention service offering seen among our potential customers by advancing our vessel delivery for the two first vessels by one year, says Per-Ola Baalerud, CEO & President of Aker Oilfield Services.

22.06 . 2007

STRATEGIC OWNERSHIP OF AKER KVAERNER TO BE ESTABLISHED

Under the agreements, Aker will transfer its 40.1 percent ownership interest in Aker Kvaerner to the newly established company Aker Holding. Aker will hold a controlling, 60 percent stake in Aker Holding. The Norwegian Government will own 30 percent of Aker Holding, the Swedish technology company SAAB will own 7.5 percent, and the Swedish investment company Investor will hold 2.5 percent.

22.06 . 2007

ETABLERER STRATEGISK EIERSKAP I AKER KVÆRNER

Aker overfører selskapets eierpost på 40,1 prosent i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet Aker Holding. Aker beholder kontrollen med en eierandel på 60 prosent i Aker Holding. Den norske stat vil eie 30 prosent, det svenske teknologiselskapet SAAB 7,5 prosent og det svenske investeringsselskapet Investor 2,5 prosent.

03.05 . 2007

AKER ORDERS SIX ANCHOR-HANDLING VESSELS (AHTS)

- Working with Aker Yards, we will create something new in Southeast Asia, a major growth market for offshore vessels, says Leif-Arne Langøy, Aker`s Chairman and CEO.

03.05 . 2007

AKER BESTILLER SEKS ANKERHÅNDTERINGSSKIP

- Sammen med Aker Yards skaper vi noe nytt i Sørøst-Asia, et stort vekstmarked for slike fartøy. Aker Yards er verdensledende på bygging av avanserte offshorefartøy. Aker vil invitere en partner inn i dette prosjektet, som også kan stå for den tekniske og kommersielle driften i det nye offshorerederiet som er under etablering, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker.

01.03 . 2007

WILL ESTABLISH NEW PHARMACEUTICALS COMPANY

- This marks the takeoff of Aker BioMarine`s pharmaceuticals targeting, and by working with Pronova Biocare, we have a running start, says Aker BioMarine President and CEO Helge Midttun.

01.03 . 2007

PLANLEGGER NYTT FARMASISELSKAP

- Dette er startskuddet for Aker BioMarines satsing innenfor farmasi, og sammen med Pronova Biocare vil vi få en meget god start, sier konsernsjef Helge Midttun i Aker BioMarine.

01.03 . 2007

AKER INNOVATION ESTABLISHED TO PROMOTE VALUE CREATION

Aker Innovation is currently developing several potential projects. Together with the listed company DOF Subsea, Aker Innovation has identified interesting opportunities within subsea well intervention services for deepwater offshore fields, and is planning to establish a new company Aker Oilfield Services.

01.03 . 2007

FORMALISERER VERDISKAPING I AKER INNOVATION

Aker Innovation er i gang med å utvikle flere potensielle prosjekter. Sammen med det børsnoterte selskapet DOF Subsea har Aker Innovation identifisert interessante muligheter for vedlikehold og intervensjon av havbunnsbrønner på olje- og gassfelt. Planen er å etablere selskapet Aker Oilfield Services som skal arbeide i dette markedet.