menu

Media

Børsmeldinger

10.11 . 2010

Successful placement of bond issue

Reference is made to the notification sent on 9 November 2010 regarding apotential new bond issue by Aker ASA. The senior unsecured bond issue of NOK1,000 million with expected maturity date on 23 November 2015 has now beensuccessfully completed. The offering was oversubscribed.

10.11 . 2010

Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding den 9. november 2010 om mulig ny obligasjonsutstedelse fraAker ASA.

09.11 . 2010

Contemplating new bond issue

Aker ASA is contemplating to issue up to NOK 1,000 million in a new senior,unsecured bond in the Norwegian bond market with maturity in November 2015. Thenet proceeds will be used for general corporate purposes.

09.11 . 2010

Vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurderer å utstede opp til NOK 1 000 millioner i et usikretobligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i november 2015.Netto proveny fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til selskapetsgenerelle virksomhet.

04.11 . 2010

Report for the third quarter of 2010

Aker ASA's net asset value (NAV) was NOK 19 billion or NOK 262.80 per share atthe close of the third quarter of 2010, up 2.9 percent from the second quarter.In the third quarter, Aker continued the efforts to further develop itsportfolio of operating companies.

04.11 . 2010

Rapport for tredje kvartal 2010

Aker ASAs verdijusterte egenkapital er 19 milliarder kroner ved utgangen avtredje kvartal 2010. Dette tilsvarer 262,80 kroner per aksje, og er en økning på2,9 prosent fra halvårsskiftet.

10.05 . 2010

Meldepliktig handel

 

Trond Brandsrud, CFO i Aker ASA, har kjøpt 10.000 aksjer i Aker ASA til en pris av NOK 140,- pr. aksje. Total beholdning etter dette er 10.000 aksjer.

Konsernsjef Øyvind Eriksen har meddelt TRG at han vil benytte sin rett til å kjøpe 50.000 B-aksjer i TRG Holding i samsvar med inngått opsjonsavtale fra desember 2008. Aksjene blir kjøpt i Eriksens selskap Erøy AS og kjøpesummen er NOK 13,1 mill. Kjøpet blir gjennomført innen utløpet av mai måned, og Erøy AS vil etter kjøpet eie 100.000 B-aksjer i TRG Holding. TRG Holdings eneste investering er 66,66 % av aksjene i Aker ASA.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1413985]

09.04 . 2010

Ex dividend NOK 8 today

 

The shares in Aker ASA will be traded ex dividend NOK 8 as from today, 9 April 2010.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1401607]

09.04 . 2010

Ex utbytte kr 8,- i dag

 

Aksjene i Aker ASA noteres ex utbytte kr 8,- fra og med i dag, 9. april 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1401608]

09.04 . 2010

Ex dividend NOK 8 today

The shares in Aker ASA will be traded ex dividend NOK 8 as from today, 9 April2010.

09.04 . 2010

Ex utbytte kr 8,- i dag

Aksjene i Aker ASA noteres ex utbytte kr 8,- fra og med i dag, 9. april 2010.

08.04 . 2010

Annual General Meeting

Aker ASA has today on 8 April 2010 held its Annual General Meeting. Allproposals to the AGM were approved.

08.04 . 2010

Avholdt generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt ihenhold til innkallingen.

06.04 . 2010

Aker Drilling ASA - New contemplated bond issue

Aker Drilling ASA is contemplating to issue a new bond loan with 3 yearsmaturity. The purpose of the loan is refinancing of existing convertible bondissue maturing in October 2010 and for general corporate purposes.

06.04 . 2010

Aker Drilling ASA - Nytt mulig obligasjonslån

Aker Drilling ASA vurderer utstedelse av et nytt obligasjonslån med tre årsløpetid. Netto provenyet fra det mulige obligasjonslånet vil bli brukt tilrefinansiering av eksisterende konvertibel obligasjonslån med forfall i oktober2010 samt finansiering av selskapets generelle virksomhet.

26.03 . 2010

Nomination Committee Recommendations

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nomination committee inconnection with the company's Annual General Meeting on 8 April 2010.

26.03 . 2010

Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse medselskapets ordinære generalforsamling 8. april 2010.

18.03 . 2010

Notice of Annual General Meeting

The shareholders in Aker ASA are invited to attend the annual general meeting tobe held on Thursday 8 April 2010 at 10.00 hrs at Felix Conference Centre,Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

18.03 . 2010

Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 8. april2010 kl. 10.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

09.03 . 2010

Annual information 2009

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo StockExchange with an annual statement of information made available to the public,cf the Stock Exchange Regulations, section 5-2 fifth paragraph. Attached is anannual overview for Aker ASA for the period 11 March 2009 - 8 March 2010.

09.03 . 2010

Årlig oversikt 2009

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsenen årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten,jf. børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt følger årlig oversikt for Aker ASAfor perioden 11.mars 2009 - 8. mars 2010.

25.02 . 2010

Value growth, higher dividend

Aker's net asset value (NAV) amounted to NOK 19.5 billion at year-end 2009, upNOK 1 billion from 31 December 2008. NAV expresses the underlying value of AkerASA and companies in its holding company structure. NAV amounted to NOK 269 perAker ASA share at year-end 2009.

25.02 . 2010

Økte verdier, økt utbytte

Akers underliggende verdier uttrykt ved verdijustert egenkapital (VEK) i AkerASA og holdingselskaper var 19,5 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Det er1 milliard kroner mer enn ved inngangen av året, og tilsvarer 269 kroner peraksje.

22.02 . 2010

Presentation of 4th quarter results for 2009

Aker ASA releases the 4(th) quarter results for 2009 on Thursday 25 February. Apresentation will be given at Felix Konferansesenter, Aker Brygge. Thepresentation starts at 09:00 a.m. CET.

22.02 . 2010

Presentasjon av resultat for fjerde kvartal 2009

Aker ASA offentliggjør sin rapport for fjerde kvartal 2009 torsdag 25. februar2010.