menu

Media

Børsmeldinger

14.12 . 2009

Successful bond offering

Reference is made to the notification sent on 11 December 2009regarding a potential new bond issue by Aker ASA. A NOK 500 millionsenior unsecured bond issue with expected maturity date on 17December 2012 has now successfully been completed. Settlement date isexpected to be 17 December 2009.

14.12 . 2009

Vellykket obligasjonsutstedelse

Det vises til melding den 11. desember om mulig nyobligasjonsutstedelse fra Aker ASA. Aker ASA har nå plassert etprioritert usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner i markedet.Forventet forfall på lånet er 17. desember 2012. Forventetinnbetaling på lånet er 17. desember 2009.

11.12 . 2009

Considering to issue bond loan

Aker ASA is considering to issue up to NOK 500 million through a newsenior unsecured bond loan in the Norwegian credit market withmaturity in December 2012. The purpose of the loan is for refinancingof existing debt and for general corporate purposes.

11.12 . 2009

Vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurdere å utstede opp til NOK 500 millioner i et usikretobligasjonslån i det norskeobligasjonsmarkedet med forfallsdatodesember 2012.Netto proveny fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til årefinansiere eksisterende gjeld, samt finansiering av selskapetgenerelle virksomhet

05.11 . 2009

Strengthened presence on Norwegian continental shelf

The streamlining of Aker's role as an industrial investment companyis showing results. Strategic measures implemented in the thirdquarter of 2009 demonstrate how proactive ownership, bolstered byfinancial and structural capacity, can facilitate industrialdevelopment and value growth.

05.11 . 2009

Ytterligere satsing på norsk sokkel

Rendyrkingen av Akers rolle som industrielt investeringsselskap viserresultater. Strategiske grep i tredje kvartal 2009 demonstrererhvordan aktivt eierskap, ved hjelp av finansielle og strukturellevirkemidler, kan legge forholdene til rette for industriell vekst ogøkte verdier.

05.11 . 2009

Aker's acquisition of Det norske shares approved

The Norwegian Competition Authority has approved Aker's acquisitionof an additional five million shares in the oil company Det norskefrom DNO International. The parties agreed to this share acquisitionon 12 October 2009 and the transaction will be completed todayfollowing the Competition Authority's approval.

05.11 . 2009

Akers kjøp av Det norske-aksjer godkjent

Konkurransetilsynet har godkjent at Aker overtar ytterligere femmillioner aksjer i oljeselskapet Det norske fra DNO International,slik det ble avtalt mellom partene 12. oktober 2009. Transaksjonenvil bli gjennomført i dag.

02.11 . 2009

Presentation of 3rd quarter results for 2009

Aker ASA releases the 3rd quarter results for 2009 on Thursday 5October. A presentation will be given at Shippingklubben, HaakonVII's gt. 1. The presentation starts at 09:00 a.m. CET.

02.11 . 2009

Presentasjon av resultat for tredje kvartal 2009

Aker ASA offentliggjør sin rapport for tredje kvartal 2009 torsdag 5.november 2009.

30.10 . 2009

Financial calendar for 2010:

4th quarter results 2009 / preliminary annual result 2009: 1 March2010

30.10 . 2009

Finansiell kalender 2010

Aker ASAs finansielle kalender for 2010 er som følger:

30.10 . 2009

Trond Brandsrud new Aker CFO

Trond Brandsrud has been appointed Chief Financial Officer of AkerASA. He begins as Aker's CFO as soon as he completes hispre-departure service period with his current employer, and no laterthan 1 May 2010. Mr. Brandsrud joins Aker from a similar positionwith the exchange listed drilling company Seadrill ASA.

30.10 . 2009

Trond Brandsrud ny CFO i Aker

Trond Brandsrud er ansatt som finansdirektør (CFO) i Aker ASA medtiltredelse så snart han blir fristilt fra sin nåværendearbeidsgiver, senest 1. mai 2010. Brandsrud kommer fra en tilsvarendestilling i det børsnoterte boreselskapet Seadrill ASA.

24.08 . 2009

Aker Spitsbergen on contract with StatoilHydro

Aker Drilling and StatoilHydro have reached an agreement covering alloutstanding issues regarding the delivery of Aker Spitsbergen. Thedrilling starts its five-year contract with StatoilHydro as operatoron behalf of the Heidrun Åsgård and Norne licenses on August 27,2009.

24.08 . 2009

Aker Spitsbergen på kontrakt med StatoilHydro

Aker Drilling og StatoilHydro er enige om utestående forhold iforbindelse med overtakelsen av Aker Spitsbergen. Boreriggen startersin femårs kontrakt med StatoilHydro som operatør på vegne avpartnerskapet i Heidrun, Åsgard og Norne, 27. august 2009.

19.08 . 2009

Key milestones for Aker

In the second quarter of 2009, Aker made important adjustments to itsportfolio of investments and implemented a new organizational model.More direct and active ownership follow-up of the company'sIndustrial Holdings and Financial Holdings as well as management ofTreasury available liquidity are facilitated.

19.08 . 2009

Viktige milepæler i Aker

Aker har i andre kvartal gjort viktige justeringer i porteføljen avinvesteringer, og implementert en ny organisasjon. Forutsetningeneligger dermed på plass for mer direkte og aktiv eieroppfølging avselskapets Industrielle engasjementer og Finansielle eiendeler, samtforvaltning av tilgjengelig likviditet i Treasury.

14.08 . 2009

Presentation of 2nd quarter results for 2009

Aker ASA releases the 2nd quarter results for 2009 on Wednesday 19August. A presentation will be given at Shippingklubben, Haakon VII'sgt. 1. The presentation starts at 09:00 a.m. CET.

14.08 . 2009

Presentasjon av resultat for første halvår 2009

Aker ASA offentliggjør sin rapport for første halvår 2009 onsdag 19.august.

01.07 . 2009

Aker implements changes

Aker has implemented key components of the planned reorganization ofits investments. Aker's ownership interests in several of itsfinancial portfolio companies have been transferred to the investmentfund Aker Capital Fund.

01.07 . 2009

Aker gjennomfører endringer

Aker har gjennomført deler av den planlagte omorganiseringen avinvesteringer. Akers eierinteresser i en rekke selskaper i denfinansielle porteføljen er overført til investeringsfondet AkerCapital Fund.

23.06 . 2009

Sea Launch søker Chapter 11-status

De amerikanske selskapene Sea Launch Company LLC og Sea LaunchLimited Partnerships med datterselskaper (Sea Launch), som tilbyroppskyting av satellitter til kommersielle aktører, har frivilligsøkt kreditorbeskyttelse (Chapter 11) under amerikanskkonkurslovgivning. Chapter 11-status gir selskapet en mulighet til åfortsette ordinær drift samtidig som virksomheten reorganiseres.

28.05 . 2009

Renteregulering

 

Det er fastsatt ny rente for NO0010254717. Ny rentesats i perioden 02.06.2009 - 02.09.2009 er 6,01. Referanserente: 2,26 Margin: 3,75

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

11.05 . 2009

Aker buys 18.2 percent of Det norske oljeselskap

 

Aker has purchased 11,797,752 shares in Det norske oljeselskap ASA (Det norske) at NOK 54 per share. The shareholding corresponds to an 18.2 percent stake in Norway's second largest oil company, measured in terms of operatorships and license interests on the Norwegian continental shelf.

- Aker's share purchase in Det norske represents a strategic ownership interest in a challenger on the Norwegian continental shelf. The investment expands our targeting of oil exploration and production, which Aker has established as an area for industrial development, says Øyvind Eriksen, Aker's President and CEO.

Aker already holds an 76.1percent shareholding in the offshore exploration company Aker Exploration, which has ownership interests in 21 licenses on the Norwegian continental shelf. Aker also holds interests in several other oil companies via shareholdings and loans.

Det norske's activities are focused on exploration and development of hydrocarbon resources on the Norwegian continental shelf. The company has 27 operatorships and participates in a total of 47 licenses.

For further information, please contact: Geir Arne Drangeid, EVP, Aker ASA, tel: +47 913 10 458

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.