menu

Media

Børsmeldinger

22.12 . 2008

Meldepliktig handel

 

Martinus Brandal, Senior Partner & President i Aker ASA, har i dag overført 1 300 aksjer i Aker ASA til sitt heleide selskap Polarsel AS. Aksjene er overført til kroner 130,- pr. aksje. Polarsel AS' nye beholding er 1 300 aksjer, som også er det totale antall aksjer Martinus Brandal kontrollerer i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

22.12 . 2008

Meldepliktig handel

 

Martinus Brandal, Senior Partner & President i Aker ASA, har i dag overført 1 300 aksjer i Aker ASA til sitt heleide selskap Polarsel AS. Aksjene er overført til kroner 130,- pr. aksje. Polarsel AS' nye beholding er 1 300 aksjer, som også er det totale antall aksjer Martinus Brandal kontrollerer i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

22.12 . 2008

Meldepliktig handel

Martinus Brandal, Senior Partner & President i Aker ASA, har i dagoverført 1 300 aksjer i Aker ASA til sitt heleide selskap PolarselAS. Aksjene er overført til kroner 130,- pr. aksje. Polarsel AS' nyebeholding er 1 300 aksjer, som også er det totale antall aksjerMartinus Brandal kontrollerer i Aker ASA.

22.12 . 2008

Aker buys the Antarctic Navigator

 

The Board of Aker ASA has approved the agreement from September this year to buy the vessel the Antarctic Navigator. The purchase price is NOK 550 million, as previously communicated.

For Aker and Aker BioMarine's other shareholders, it is positive that Aker BioMarine with this deal is able to focus on its core activities ; capturing and processing krill. The company has previously divested its fisheries business in Argentina and on the Faeroe Islands to Aker Ocean Harvest.

The sale of the Antarctic Navigator has no immediate cash impact on either company. The transaction is settled with Aker BioMarine transferring debt to Aker and giving Aker a seller's credit.

The sale of the vessel has been approved by Aker BioMarine Antarctic AS, which owns the vessel, in a general meeting. All conditions related to the sales agreement have thus been resolved.

Aker remains in dialogue with potential partners about the vessel's future deployment.

For further information please contact: Geir Arne Drangeid, Partner & EVP, Aker ASA, tel: +47 24 13 00 65 Aaron Kramer, CFO Aker BioMarine ASA, tel: +47 916 30 130

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

22.12 . 2008

Aker kjøper Antarctic Navigator

 

Styret i Aker ASA har godkjent avtalen fra september i år om kjøp av fartøyet Antarctic Navigator fra Aker BioMarine. Prisen er 550 millioner kroner slik det tidligere er redegjort for.

For Aker og Aker BioMarines øvrige aksjonærer er det gunstig at Aker BioMarine dermed kan konsentrere seg om å utvikle sin kjernevirksomhet ; fangst og foredling av krill. Tidligere har selskapet solgt sin fiskerivirksomhet på Færøyene og Argentina til Aker Ocean Harvest.

Salget av Antarctic Navigator har ingen umiddelbare kontanteffekter for noen av selskapene. Oppgjøret skjer ved at Aker overtar gjeld fra Aker BioMarine og at Aker BioMarine gir Aker ASA en selgerkreditt.

Salget av fartøyet er godkjent av generalforsamlingen i Aker BioMarine Antarctic AS som eier skipet. Alle forbehold knyttet til avtalen er dermed løftet.

Aker fortsetter dialogen med potensielle samarbeidspartnere med sikte på beskjeftigelse av fartøyet.

For ytterligere informasjon: Geir Arne Drangeid, Konserndirektør Aker ASA, tlf. 24 13 00 65 Aaron Kramer, CFO Aker BioMarine ASA, tlf. 916 30 130

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

22.12 . 2008

Aker buys the Antarctic Navigator

The Board of Aker ASA has approved the agreement from September thisyear to buy the vessel the Antarctic Navigator. The purchase price isNOK 550 million, as previously communicated.

22.12 . 2008

Aker kjøper Antarctic Navigator

Styret i Aker ASA har godkjent avtalen fra september i år om kjøp avfartøyet Antarctic Navigator fra Aker BioMarine. Prisen er 550millioner kroner slik det tidligere er redegjort for.

19.12 . 2008

Øyvind Eriksen ny konsernsjef i Aker

 

Øyvind Eriksen er ansatt som ny konsernsjef og daglig leder i Aker ASA. Han overtar etter konsernsjef Leif-Arne Langøy som i november meddelte styret at han ønsket å fratre innen utgangen av året.

- Øyvind Eriksen har vært en av mine og Akers mest sentrale rådgivere gjennom en årrekke. Han kjenner selskapet, våre markeder og sentrale medarbeidere svært godt, og han har vært en viktig lagspiller i de store prosjektene vi har gjennomført. Forholdene ligger vel til rette for en effektiv overgang til ny konsernsjef, sier Kjell Inge Røkke, som tidligere i dag ble valgt som styreformann i Aker ASA.

- Jeg er svært tilfreds med at vi allerede nå har ny konsernsjef på plass. Samtidig vil jeg på vegne av styret i Aker, selskapets aksjonærer og min familie takke Leif-Arne Langøy. Hans mangeårige arbeid i Aker har vært uvurderlig. Jeg gleder meg over at han fortsatt vil være tilknyttet oss, sier Kjell Inge Røkke.

Eriksen er jurist, utdannet ved Universitet i Oslo. Han har arbeidet i advokatfirmaet BA-HR siden 1990, og vært deltaker (partner) siden 1996. Eriksen har per i dag styreverv i en rekke selskaper. Med unntak av et styreverv i Reitangruppen AS, vil han fratre samtlige profesjonelle styrer utenfor Aker, slik at han fra tiltredelse 1. januar 2009 kan konsentrere seg om sine nye arbeidsoppgaver i Aker-konsernet.

- Takket være førsteklasses kolleger og et unikt arbeidsmiljø har jeg hatt 20 fantastiske år som advokat, og de seneste år også som leder og styreleder i BA-HR. Aker har som klient vært en av bærebjelkene i firmaets og min egen utvikling. Derfor er Aker en bedrift som allerede har en plass i mitt hjerte. Jeg ser frem til samarbeidet med Kjell Inge Røkke og med dyktige medarbeidere i Aker, sier Øyvind Eriksen.

- Dagen i dag markerer starten på en ny epoke for meg. Tidene byr på utfordringer, men Aker står godt rustet med sine ekstraordinære menneskelige og finansielle ressurser. Det gir et godt utgangspunkt for ikke bare å ta godt vare på Aker, men også arbeide for at bedriften kommer styrket ut av nedgangstidene. I den forbindelse er jeg glad for at jeg nå får mulighet til å satse egne penger på Akers suksess, sier Øyvind Eriksen.

- Det er viktig for min kone Anne Grete og jeg at Øyvind Eriksen blir medeier i vårt selskap TRG Holding AS, sier Kjell Inge Røkke. Eriksen betaler 12,6 millioner kroner for 50 000 B-aksjer (0,1 prosent) i selskapet som er Akers hovedaksjonær. Han har opsjon på å kjøpe ytterligere 50 000 B-aksjer senere.

Den nye konsernsjefen får en årslønn på 12 millioner kroner, og vil ved tiltredelse motta en engangs utbetaling på 12 millioner kroner. Han vil ikke motta bonus for 2009, men vil for året 2010 og senere år kunne motta inntil to tredel av en årslønn som bonus.

Konsernsjefen inngår i Akers kollektive pensjonsordning som vil gi ham en årlig pensjon på inntil 70 prosent av 12G (G = folketrygdens grunnbeløp). Han har seks måneders oppsigelsestid og ingen rett til etterlønn.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Geir Arne Drangeid, konserndirektør, Aker ASA. Tlf.: +47 24 13 00 65

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

19.12 . 2008

Øyvind Eriksen ny konsernsjef i Aker

Øyvind Eriksen er ansatt som ny konsernsjef og daglig leder i AkerASA. Han overtar etter konsernsjef Leif-Arne Langøy som i novembermeddelte styret at han ønsket å fratre innen utgangen av året.

19.12 . 2008

Extraordinary General Meeting

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

19.12 . 2008

Avholdt ekstraordinær generalforsamling

 

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Kjell Inge Røkke, styrets formann - Lone Fønss Schrøder, styrets nestformann - Leif-Arne Langøy, styremedlem - Bjørn Flatgård, styremedlem - Kjell A. Storeide, styremedlem - Hanne Harlem, styremedlem - Kristin Krohn Devold, styremedlem

Etter valget består selskapets valgkomite av følgende medlemmer: - Leif-Arne Langøy, formann - Gerhard Heiberg - Kjeld Rimberg

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

19.12 . 2008

Extraordinary General Meeting

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

19.12 . 2008

Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alleforslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

18.12 . 2008

Disclosure Requirement

 

Leif-Arne Langøy holds 41,000 shares in Aker ASA through his company Lapas AS. Langøy has in his capacity of chairman of Aker ASA as of 18 December 2008 been granted proxies to vote for a total of 3,929,268 shares, equivalent to 5.43 per cent of the share capital and the votes of the company, at the extraordinary general meeting on 19 December 2008. The proxies do not contain any voting instructions and shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Leif-Arne Langøy at the extraordinary general meeting in Aker ASA on 19 December 2008 may cast votes for a total of 3,970,268 shares, equivalent to 5.49 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

18.12 . 2008

Disclosure Requirement

 

Leif-Arne Langøy holds 41,000 shares in Aker ASA through his company Lapas AS. Langøy has in his capacity of chairman of Aker ASA as of 18 December 2008 been granted proxies to vote for a total of 3,929,268 shares, equivalent to 5.43 per cent of the share capital and the votes of the company, at the extraordinary general meeting on 19 December 2008. The proxies do not contain any voting instructions and shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Leif-Arne Langøy at the extraordinary general meeting in Aker ASA on 19 December 2008 may cast votes for a total of 3,970,268 shares, equivalent to 5.49 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

18.12 . 2008

Flaggemelding

 

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer i Aker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakter pr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer, tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008. Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innbærer at Leif-Arne Langøy kan stemme for totalt 3.970.268 aksjer, tilsvarende 5,49 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. desember 2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

18.12 . 2008

Disclosure Requirement

Leif-Arne Langøy holds 41,000 shares in Aker ASA through his companyLapas AS. Langøy has in his capacity of chairman of Aker ASA as of 18December 2008 been granted proxies to vote for a total of 3,929,268shares, equivalent to 5.43 per cent of the share capital and thevotes of the company, at the extraordinary general meeting on 19December 2008. The proxies do not contain any voting instructions andshall only apply at the said general meeting.

18.12 . 2008

Flaggemelding

Leif-Arne Langøy eier, gjennom sitt selskap Lapas AS, 41.000 aksjer iAker ASA. Langøy har, som styreformann i Aker ASA, mottatt fullmakterpr. 18. desember 2008 til å stemme for til sammen 3.929.268 aksjer,tilsvarende 5,43 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet,på ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 19. desember 2008.Fullmaktene er uten stemmeinstruks og gjelder kun for nevntegeneralforsamling.

15.12 . 2008

Nomination Committee Recommendations

 

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nomination committee in connection with the company's Extraordinary General Meeting on 19 December 2008, re. notice of Annual General Meeting.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

15.12 . 2008

Valgkomiteens innstilling

 

Vedlagt oversendes innstilling fra Aker ASAs valgkomité i forbindelse med selskapets ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2008, ref. innkalling til generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

15.12 . 2008

Nomination Committee Recommendations

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nominationcommittee in connection with the company's Extraordinary GeneralMeeting on 19 December 2008, re. notice of Annual General Meeting.

15.12 . 2008

Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Aker ASAs valgkomité i forbindelsemed selskapets ekstraordinære generalforsamling 19. desember 2008,ref. innkalling til generalforsamling.

05.12 . 2008

Notice of extraordinary general meeting

 

The shareholders in Aker ASA are invited to attend an extraordinary general meeting to be held on Friday 19 December 2008 at 08.00 hrs at Felix Conference Centre, Byggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

The Nomination Committee recommendations will be made public through a press release and a notification to the Oslo Stock Exchange as soon as they are finalized.

Please find attached notice of extraordinary general meeting in Aker ASA and the attendance ballot.

The attachments will also be made available on the company's webpage, www.akerasa.com

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

05.12 . 2008

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 19. desember 2008 kl. 08.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i pressemelding og melding til Oslo Børs så snart innstillingen er klar.

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA samt påmeldingsblankett.

Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.akerasa.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.