menu

Media

Børsmeldinger

31.03 . 2005

SAMMENSLÅING

Det nye Aker Seafoods-konsernet vil ha 1350 ansatte og en samlet omsetning på ca 2,5 milliarder kroner. Om lag 1000 av disse ansatte er tilknyttet konsernets fem fiske¬foredlings¬anlegg og flåte i Nord-Norge.

30.03 . 2005

PRESSEMELDING FRA TRG HOLDING AS

I den opprinnelige forliksavtalen stilte TRG 1/3 av sine aksjer i daværende Aker RGI som pant. Videre ble det avtalt at eventuelle utbytter fra Aker RGI i låneperioden skulle benyttes til nedbetaling på lånet i henhold til fastsatte regler. Ved fusjonen mellom Aker RGI og Kværner sommeren 2004, ble pantet byttet om til å være 1/3 av de børsnoterte aksjer i Kværner som TRG mottok som fusjonsvederlag. Når reorganiseringen av industrikonsernet fortsatte samme høst, ved at det nye børsnoterte Aker ASA ble etablert gjennom at Kværner delte ut alle sine stemmeberettigede aksjer i Aker ASA til sine aksjonærer som utbytte, ble det gjort avtale om at Minoriteten fikk pant i 1/3 av de Aker-aksjer som TRG mottok. Etter TRGs oppfatning var utbyttet i realiteten en fisjon, og et videre steg i reorganiseringen av det opprinnelige Kværner-konsernet. Både fusjon og fisjon i form av utbytte ble på forhånd godkjent av Minoriteten.

18.03 . 2005

TRYKT ÅRSRAPPORT 2004

Oslo Børs har mottatt trykt årsrapport 2004 fra Aker ASA.

17.03 . 2005

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt oversendes innkalling til ordinær generalforsamling med vedlegg i Aker ASA 31. mars 2005. Dokumentene sendes selskapets aksjonærer i dag.

03.03 . 2005

NY RENTE

Vedlegg på www.newsweb.no

03.03 . 2005

OSLO BØRS - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering i dag, 03.03.2005:

03.03 . 2005

OSLO BØRS - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering i dag, 03.03.05:

28.02 . 2005

VEDRØRENDE INNFRIELSE

`Et utbytte slik det foreslås av styret vil i henhold til låneavtalen for Akers børsnoterte obligasjonslån AKE16 medføre at det fremsettes tilbud om innløsning av utestående obligasjoner. Det er utstedt obligasjoner pålydende 805 mill kroner. Av disse eies 358,5 mill kroner av andre enn Aker selv. Et tilbud om innløsning vil bli fremsatt dersom styrets forslag til utbytte blir vedtatt på Akers ordinære generalforsamling 31. mars 2005.`

25.02 . 2005

UTBYTTE FRA AKER ASA

Aker ASAs styre vil foreslå for selskapets generalforsamling at selskapets samlede beholdning av aksjer i Kværner ASA, til sammen 9 560 192 aksjer, deles ut som utbytte. Et slikt utbytte vil med dagens aksjekurs ha en samlet verdi på over 500 millioner kroner.

25.02 . 2005

UTBYTTE FRA AKER ASA

Aker ASAs styre vil foreslå for selskapets generalforsamling at selskapets samlede beholdning av aksjer i Kværner ASA, til sammen 9 560 192 aksjer, deles ut som utbytte. Et slikt utbytte vil med dagens aksjekurs ha en samlet verdi på over 500 millioner kroner.

25.02 . 2005

ØKT ORDRERESERVE, GODE UTSIKTER

Gjennom en serie transaksjoner og god drift i 2004 ble det synliggjort verdier for aksjonærer og obligasjonseiere i Aker og øvrige selskaper i konsernet. Samlet verdiøkning gjennom fjoråret og så langt i år har vært 6,5 mrd kroner eller om lag 46 prosent.

23.02 . 2005

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 4. KVARTAL OG ÅRSRESULTAT

Vi minner om at Aker ASA legger frem sitt resultat for 4. kvartal og årsresultat fredag 25. februar 2005.Vi inviterer med dette til presentasjon i Shippingklubben, Haakon VII`s gate 1, fredag 25. februar kl. 9.30.

17.02 . 2005

BRED TILSLUTNING OM FORLIK

Gjenstående tvist representerte 56% av opprinnelig aksjer omfattet av skjønnssaken. Forliket nå omfatter 92 prosent av denne gjenstående tvisten og har følgelig fått bred tilslutning.

03.02 . 2005

UTLEGGELSE AV NYE OBLIGASJONSLÅN

Tegningsperioden for lånene ble avsluttet i går kveld. Interessen for lånene var stor og begge lånene ble vesentlig overtegnet. Aker ASA har besluttet å emittere NOK 500 millioner i lånet med flytende rente og NOK 500 millioner i lånet med fast rente. Begge lånene har en emisjonsramme på NOK 600 millioner. Det samlede lånebeløpet skal likevel ikke overstige 1 milliard.

02.02 . 2005

BALANSE AKER ASA PR. 30.09.04

I forbindelse med Aker ASAs arbeid med å legg ut to nye børsnoterte obligasjonslån har tilretteleggerne fått tilgang til Aker ASAs balanse pr. 30.09.2004. Denne har ikke vært offentliggjort tidligere. For å utligne den informasjonsplikt som ellers kunne oppstått, meddeles herved de samme opplysninger markedet som helhet.

02.02 . 2005

NYE OBLIGASJONSLÅN

Lånet med flytende rente (5 års løpetid) vil legges ut med en kupongrente tilsvarende 3 måneders NIBOR tillagt en margin på 3,75%-poeng, og lånet med fast rente (7 års løpetid) vil legges ut til en årlig kupongrente på 8,00% p.a. Begge lånene vil bli lagt ut med en emisjonsramme på 600 millioner kroner hver, men det samlede lånebeløpet vil ikke overstige 1 milliard kroner. Oppgjør for begge lånene er fastsatt til 2.mars 2005. For ytterligere informasjon om vilkår og betingelser knyttet til de nye lånene kan en ev tilretteleggerne kontaktes.

25.01 . 2005

AKSJESALG GJENNOMFØRT

Etter aksjesalget eier Aker ASA 27 520 930 aksjer i Aker Kværner ASA og 11 452 111 aksjer i Aker Yards ASA. Det tilsvarer 50,01 prosent og 55,6 prosent av aksjene og stemmene i henholdsvis Aker Kværner ASA og Aker Yards ASA. Ut over eierandelene har Aker ASA ikke rettigheter til aksjer i de to selskapene.

24.01 . 2005

AKER DEBT-FREE FOLLOWING SHARE SALES

The share prices of Aker Kværner and Aker Yards have developed very favorably in the recent period. Since Aker ASA`s stock-exchange listing in September 2004, the value of Aker`s shareholdings in Aker Kværner and Aker Yards has increased by NOK 2.4 billion, to a total of some NOK 8.5 billion. This value growth enables Aker to sell shares worth up to NOK 1.5 billion while maintaining control of the development of its two subsidiaries.

24.01 . 2005

AKER GJELDFRI VED SALG AV AKSJER

Aksjekursen i Aker Kværner og Aker Yards har utviklet seg meget positivt den senere tiden. Siden Akers børsnotering i september 2004 har verdien av selskapets aksjer i de to selskapene økt med hele 2,4 milliarder kroner til om lag 8,5 milliarder kroner. Denne positive utviklingen gjør at Aker nå kan selge aksjer for opp mot 1,5 milliarder kroner og fortsatt beholde kontroll med utviklingen i de to datterselskapene.

14.01 . 2005

AKER ASA - FINANSIELL KALENDER 2005

Aker ASAs finansielle kalender for 2005 er som følger:

11.01 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Visento asa som er 100 prosent eid av Helge Midttun har i dag kjøpt 5000 aksjer i Aker ASA til kurs 70,885. Ny beholdning er 5000 aksjer.

04.01 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL: STYREMEDLEM KJØPER

Styremedlem Harald Magne Bjørnsen i Aker ASA har i dag, 4. januar 2005, kjøpt 700 aksjer i Aker ASA. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 68,25. Ny beholdning er 700 aksjer.

03.01 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL: KONSERNSJEF LANGØY KJØPER

Konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA har i dag, 3. januar 2005, kjøpt 31 000 aksjer i Aker ASA til gjennomsnittlig kurs NOK 64,75. Ny beholdning er 31 000 aksjer.