menu

Media

Børsmeldinger

11.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

 

Styret i Aker ASA ("Aker") har vedtatt å iverksette et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer på inntil 175.000 aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil gjennomføres med grunnlag i generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 14. april 2011. Tilbakekjøp vil gjøres til gjeldende markedspris på Oslo Børs.

Tilbakekjøpsprogrammet vil iverksettes fra og med dagens dato og vil avsluttes senest 29. februar 2012. Aker har inngått avtale med Arctic Securities ASA om at de skal forestå tilbakekjøpet av aksjer på selskapets vegne og gjennomføre tilbakekjøpet innenfor de totalrammer som Aker har satt hva gjelder antall, pris og tidsperiode. Antall aksjer som kan kjøpes per dag er imidlertid begrenset slik at det på en dag ikke kan erverves mer enn 25 prosent av gjennomsnittlig daglig handelsvolum for aksjen i desember 2011.

Aksjene som kjøpes under programmet vil benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Akers heleide datterselskap Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

Informasjon om tilbakekjøpsprogrammet vil løpende bli meddelt i form av børsmeldinger, samt publisert på www.akerasa.com.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1576669]

11.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program

 

The board of Aker ASA (''Aker'') has decided to initiate a share buyback program for up to 175,000 own shares in the market.

The buyback program will be conducted in accordance with the authorization provided by the annual general meeting to the board of directors on April 14(th) 2011. The buyback will be executed according to the market price on the Oslo Stock Exchange.

The program will be initiated today and terminated on February 29(th) 2012 at the latest. Aker has entered into an agreement with Arctic Securities ASA to execute the repurchasing of the shares on behalf of the company and within the framework set by Aker with regards to amount, price and timeframe. The number of shares that can be purchased per day will be limited to no more than 25 percent of the average daily trading volume of the share in December 2011.

The shares purchased under this program will be used as settlement shares in the agreed merger between Aker's fully owned subsidiary Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's stock- and incentive program for own employees.

Any buyback transaction will be disclosed to the Oslo Stock Exchange and on Aker's website www.akerasa.com.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1576668]

11.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram for egne aksjer

Styret i Aker ASA ("Aker") har vedtatt å iverksette et tilbakekjøpsprogram foregne aksjer på inntil 175.000 aksjer.

11.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program

The board of Aker ASA (''Aker'') has decided to initiate a share buyback programfor up to 175,000 own shares in the market.

02.12 . 2011

Aker ASA : Konvertering av obligasjoner - meldepliktig handel

 

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR"), har i dag meddelt konvertering av NOK 103,4 millioner i det utestående konvertible obligasjonslånet med ticker AKX01. Konverteringskursen er NOK 79,30 og Aker Capital AS vil ved konverteringen motta 1 303 909 nye aksjer. Utstedelse av aksjene forventes å finne sted 16. desember 2011.

Etter gjennomført konvertering vil Aker Capital AS eie til sammen 64 992 467 aksjer i DETNOR. Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1568534]

02.12 . 2011

Aker ASA : Conversion of bonds - mandatory notification of trade

 

Aker Capital AS, the majority shareholder of Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR"), has today notified the conversion of NOK 103.4 million in the outstanding convertible bond with ticker AKX01. The conversion price is NOK 79.30 and Aker Capital AS will through the conversion receive 1 303 909 new shares. The shares are expected to be issued on 16 December 2011.

Following the conversion, Aker Capital AS will hold in total 64 992 467 shares in DETNOR. Aker Capital AS is a wholly owned subsidiary of Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1568533]

02.12 . 2011

Aker ASA : Konvertering av obligasjoner - meldepliktig handel

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA("DETNOR"), har i dag meddelt konvertering av NOK 103,4 millioner i detutestående konvertible obligasjonslånet med ticker AKX01. Konverteringskursen erNOK 79,30 og Aker Capital AS vil ved konverteringen motta 1 303 909 nye aksjer.Utstedelse av aksjene forventes å finne sted 16. desember 2011.

02.12 . 2011

Aker ASA : Conversion of bonds - mandatory notification of trade

Aker Capital AS, the majority shareholder of Det norske oljeselskap ASA("DETNOR"), has today notified the conversion of NOK 103.4 million in theoutstanding convertible bond with ticker AKX01. The conversion price is NOK79.30 and Aker Capital AS will through the conversion receive 1 303 909 newshares. The shares are expected to be issued on 16 December 2011.

11.11 . 2011

Aker ASA : Meldepliktig handel

 

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR"), har i dag kjøpt NOK 69,75 millioner i det utestående konvertible obligasjonslånet med ticker AKX01 i forbindelse med DETNORs annonserte salg av konvertible obligasjoner holdt på egen bok. De konvertible obligasjonene ble kjøpt til en pris på 108,56% av par.

Etter transaksjonen eier Aker Capital AS til sammen NOK 103,4 millioner i det konvertible obligasjonslånet AKX01. Aker Capital AS eier også 63 688 558 aksjer i DETNOR, hvilket tilsvarer 52,11% av aksjekapitalen.

Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1563159]

11.11 . 2011

Aker ASA : Mandatory notification of trade

 

Aker Capital AS, the majority shareholder of Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR"), has today bought NOK 69.75 million of the outstanding convertible bond with ticker AKX01 in connection with DETNOR's announced sale of convertible bonds held in treasury. The convertible bonds were bought at a price of 108.56% of par.

Following the acquisition, Aker Capital AS holds NOK 103.4 million in the convertible bond AKX01. Aker Capital AS also holds 63 688 558 shares in DETNOR, representing 52.11% of the total number of registered shares.

Aker Capital AS is a wholly owned subsidiary of Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1563156]

11.11 . 2011

Aker ASA : Mandatory notification of trade

Aker Capital AS, the majority shareholder of Det norske oljeselskap ASA("DETNOR"), has today bought NOK 69.75 million of the outstanding convertiblebond with ticker AKX01 in connection with DETNOR's announced sale of convertiblebonds held in treasury. The convertible bonds were bought at a price of 108.56%of par.

11.11 . 2011

Aker ASA : Meldepliktig handel

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA("DETNOR"), har i dag kjøpt NOK 69,75 millioner i det utestående konvertibleobligasjonslånet med ticker AKX01 i forbindelse med DETNORs annonserte salg avkonvertible obligasjoner holdt på egen bok. De konvertible obligasjonene blekjøpt til en pris på 108,56% av par.

11.11 . 2011

Aker ASA: Merger plan with Aker Floating Production ASA approved by the Boards of Directors

Reference is made to the stock exchange announcements issued by Aker ASA("Aker") and Aker Floating Production ASA ("AKFP") on 7 November 2011 on AkerASA's proposal for a merger between AKFP and Aker Floating Holding AS ("AKFH"),a wholly owned subsidiary of Aker. Furthermore, reference is made to the stockexchange announcement issued by AKFH and Converto Capital Fund AS ("CCF") on 9November 2011 on AKFH's purchase of shares in AKFP from CCF.

11.11 . 2011

Aker ASA: Fusjonsplan med Aker Floating Production ASA vedtatt av styrene

Det vises til børsmeldinger fra Aker ASA ("Aker") og Aker Floating ProductionASA ("AKFP") publisert 7. november 2011 vedrørende Aker ASAs forslag til fusjonmellom AKFP og Aker Floating Holding AS ("AKFH"), et heleid datterselskap avAker ASA. Videre vises det til børsmeldinger fra AKFH og Converto Capital FundAS ("CCF") publisert 9. november 2011 vedrørende AKFHs kjøp av aksjer i AKFP fraCCF.

09.11 . 2011

Aker ASA: Aker kjøper aksjene i Aker Floating Production

 

Det vises til børsmeldinger fra Aker Floating Production ASA ("AKFP") og Aker ASA publisert 7. november 2011 vedrørende den foreslåtte fusjonen mellom AKFP og Aker Floating Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA.

Som ledd i forberedelsen av den foreslåtte fusjonen, og som varslet i børsmeldingen fra Aker ASA publisert 7. november 2011, har Aker Floating Holding AS i dag kjøpt 15 915 206 aksjer, tilsvarende 72,34 prosent av de utestående aksjene og stemmene, i AKFP fra Converto Capital Fund AS ("Transaksjonen").

Transaksjonen er basert på en pris per aksje i AKFP på NOK 2,68, som gir et samlet vederlag til Converto Capital Fund AS på NOK 42 652 752,08. Prisen per aksje tilsvarer en volumvektet snittkurs for AKFP-aksjen de siste 20 handelsdager før offentliggjøringen av den foreslåtte fusjonen 7. november 2011.

Etter gjennomføringen av Transaksjonen vil Aker Floating Holding AS eie 15 915 206 aksjer i AKFP, tilsvarende 72,34 prosent av aksjene og stemmene i AKFP, mens Converto Capital Fund AS ikke lenger vil eie aksjer i AKFP. Det indirekte eierskapet til de overførte aksjene vil imidlertid ikke endres gjennom Transaksjonen, da Aker ASA kontrollerer samtlige stemmer i både Converto Capital Fund AS og Aker Floating Holding AS.

Oslo Børs har unntatt Transaksjonen fra reglene om tilbudsplikt i den norske verdipapirhandelloven i henhold til verdipapirhandelloven § 6-2 (3).

Disse opplysninger er underlagt kravene til informasjonsplikt i verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-2, samt Oslo Børs' vedtak om å unnta Transaksjonen fra verdipapirhandellovens regler om tilbudsplikt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1562553]

09.11 . 2011

Aker ASA: Aker purchases the shares in Aker Floating Production

 

Reference is made to the stock exchange announcements issued by Aker Floating Production ASA ("AKFP") and Aker ASA on 7 November 2011 on the proposed merger between AKFP and Aker Floating Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA.

In preparation of the proposed merger, and in line with Aker ASA's stock exchange announcement of 7 November 2011, Aker Floating Holding AS has today purchased 15,915,206 shares, equalling 72.34 per cent of the outstanding shares and votes, in AKFP from Converto Capital Fund AS (the "Transaction").

The Transaction is based on a share price of NOK 2.68 per share in AKFP, entailing a total consideration to Converto Capital Fund AS of NOK 42,652,752.08. The share price is equal to the volume weighted average price for AKFP's shares during the 20 last trading days prior to the announcement of the proposed merger on 7 November 2011.

Following completion of the  Transaction,  Aker Floating Holding AS will  own 15,915,206 shares in AKFP, equalling  72.34 per cent of  the shares and votes of AKFP, whereas Converto Capital Fund AS will not own any shares in AKFP.  The ultimate ownership to the transferred shares will however remain unchanged following completion of the Transaction, as Aker ASA controls all votes in both Converto Capital Fund AS and Aker Floating Holding AS.

Oslo Børs has exempted the Transaction from the mandatory offer rules under the Norwegian Securities Trading Act (the "Securities Trading Act") pursuant section 6-2 (3) of the Securities Trading Act.

The information contained herein is subject to the disclosure requirements of sections 4-1 and 4-2 of the Securities Trading Act as well as the decision of Oslo Børs to exempt the Transaction from the mandatory offer rules of the Securities Trading Act.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1562552]

09.11 . 2011

Aker ASA: Aker purchases the shares in Aker Floating Production

Reference is made to the stock exchange announcements issued by Aker FloatingProduction ASA ("AKFP") and Aker ASA on 7 November 2011 on the proposed mergerbetween AKFP and Aker Floating Holding AS, a wholly owned subsidiary of AkerASA.

09.11 . 2011

Aker ASA: Aker kjøper aksjene i Aker Floating Production

Det vises til børsmeldinger fra Aker Floating Production ASA ("AKFP") og AkerASA publisert 7. november 2011 vedrørende den foreslåtte fusjonen mellom AKFP ogAker Floating Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA.

08.11 . 2011

Aker ASA: Acquisition of Real Estate at Fornebu outside Oslo

Aker ASA has today entered into an agreement with Fornebu Utvikling ASA in whichAker ASA, or any designated group company, will acquire 90 000 sqm of land plotfor development at Fornebu outside Oslo for a total consideration of NOK 780million. The price paid by Aker is in line with other recent transactions in theOslo West Area.

08.11 . 2011

Aker ASA: Aker kjøper tomteområde på Fornebu

Aker ASA har i dag inngått avtale med Fornebu Utvikling ASA om at Aker ASA,eller et eller flere selskaper der Aker er eier, vil kjøpe et tomteområde på 90mål på Fornebu utenfor Oslo. Kjøpesummen er 780 millioner kroner. Prisen er pålinje med tilsvarende transaksjoner som nylig er gjort i Oslo vest.

07.11 . 2011

Aker ASA: Aker proposes an Aker Floating Production merger

Aker proposes a merger with Aker Floating Production in order to strengthen theFPSO company's balance sheet. Aker will use the opportunity to arrive at a moreeffective organization and financing of its shipowning companies. A merger issubject to third party approvals.

07.11 . 2011

Aker ASA: Aker foreslår fusjon med Aker Floating Production

Aker foreslår å fusjonere med Aker Floating Production. Det er behov for åstyrke FPSO-selskapets balanse, og Aker vil benytte anledningen til å finne enmer effektiv organisering og finansiering av sine skipseiende selskaper. Enfusjon er betinget av tredjeparters godkjenning.

07.11 . 2011

Aker ASA: Rapport for tredje kvartal 2011

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 16,2milliarder kroner per tredje kvartal 2011. Dette tilsvarer 223,80 kroner peraksje, mot 254,70 kroner per aksje ved utgangen av første halvår.

07.11 . 2011

Aker ASA: Report for the third quarter 2011

Net asset value (NAV) of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 16.2billion as of 30 September 2011; the figure corresponds to NOK 223.80 per share,compared with NOK 254.70 as of 30 June 2011.

28.10 . 2011

Aker ASA: Presentation of results third quarter 2011

Aker ASA releases its third quarter results for 2011 on Monday 7 November 2011.A presentation will be given at Felix conference center, Aker Brygge, Oslo. Thepresentation starts at 09:00 a.m. CET.