menu

Media

Børsmeldinger

08.03 . 2012

Aker ASA : RECEIVED ACCEPTANCES

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

08.03 . 2012

Aker ASA : MOTTATTE AKSEPTER

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

07.03 . 2012

Aker ASA : Annual information 2011

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo StockExchange with an annual statement of information made available to the public,cf the Stock Exchange Regulations, section 5-2 fifth paragraph. Attached is anannual overview for Aker ASA for the period 2 March 2011 - 7 March 2012.

07.03 . 2012

Aker ASA : Årlig oversikt 2011

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsenen årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten,jf. børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt følger årlig oversikt for Aker ASAfor perioden 2. mars 2011 - 7. mars 2012.

07.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Received acceptances

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

07.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Mottatte aksepter

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

06.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Received acceptances

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

06.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Mottatte aksepter

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

02.03 . 2012

Aker ASA :OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA

Aker Floating Holding AS (AFH) has today put forth an offer for the purchase ofall outstanding shares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not owned by AFH.AFH is currently the largest shareholder in AKFP, representing 72.34% of theissued and outstanding shares.

02.03 . 2012

Aker ASA : TILBUD OM KJØP AV AKSJER I AKER FLOATING PRODUCTION ASA

Aker Floating Holding AS (AFH) har i dag fremsatt et tilbud for kjøp av alleutestående aksjer i Aker Floating Production ASA (AKFP) som ikke eies av AFH.AFH er i dag største aksjonær i AKFP med 72,34 % av de utestående aksjene.

29.02 . 2012

Aker ASA: Successful placement of bond issue

 

Reference is made to the notification sent earlier today regarding a potential new bond issue by Aker ASA. The senior unsecured bond issue of NOK 500 million with expected maturity date on 16 March 2017 has now been successfully completed. The offering was oversubscribed.

Settlement date is expected to be 16(th) of March 2012. An application will be made for the bond to be listed on Oslo Børs. As previously announced, the proceeds will be used for refinancing of existing debt and for general corporate purposes.

DNB Markets, SEB Merchant Banking, SpareBank 1 Markets and Swedbank First Securities acted as lead arranger of the bond issue.

Company contact: Trond Brandsrud, CFO, Aker ASA +47 24 13 00 30

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1590195]

29.02 . 2012

Aker ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

 

Det vises til melding tidligere i dag om mulig ny obligasjonsutstedelse fra Aker ASA. Aker ASA har nå plassert et prioritert usikret obligasjonslån på NOK 500 millioner kroner i markedet. Forventet forfall på lånet er 16. mars 2017. Obligasjonen var overtegnet.

Forventet innbetaling på obligasjonslånet er 16. mars 2012. Lånet skal søkes om notering på Oslo Børs. Provenyet skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld og til generelle selskapsformål.

DNB Markets, SEB Merchant Banking, SpareBank 1 Markets og Swedbank First Securities var tilretteleggere av lånet.

Selskapets kontaktperson: Trond Brandsrud, finansdirektør, Aker ASA +47 24 13 00 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1590196]

29.02 . 2012

Aker ASA: Successful placement of bond issue

Reference is made to the notification sent earlier today regarding a potentialnew bond issue by Aker ASA. The senior unsecured bond issue of NOK 500 millionwith expected maturity date on 16 March 2017 has now been successfullycompleted. The offering was oversubscribed.

29.02 . 2012

Aker ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding tidligere i dag om mulig ny obligasjonsutstedelse fra AkerASA. Aker ASA har nå plassert et prioritert usikret obligasjonslån på NOK 500millioner kroner i markedet. Forventet forfall på lånet er 16. mars 2017.Obligasjonen var overtegnet.

29.02 . 2012

Aker ASA : Contemplating new bond issue

Aker ASA is contemplating to issue up to NOK 500 million in a new seniorunsecured bond in the Norwegian credit market with maturity in March 2017. Thenet proceeds will be used to refinance Akers existing debt as well as forgeneral corporate purposes.

29.02 . 2012

Aker ASA : Vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurderer å utstede opp til NOK 500 millioner i et usikretobligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i mars 2017. Nettoproveny fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering avAker utestående gjeld og til selskapets generelle virksomhet.

29.02 . 2012

Aker ASA: Report for the fourth quarter 2011

Net asset value (NAV) of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 19.4billion as of 31 December 2011; the figure corresponds to NOK 268.50 per share,compared with NOK 223.80 as of 30 September 2011 and NOK 253.80 as of year-end2010.

29.02 . 2012

Aker ASA: Rapport for fjerde kvartal 2011

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 19,4milliarder ved utgangen av 2011. Dette tilsvarer 268,50 kroner per aksje,sammenlignet med 223,80 kroner 30. september 2011 og 253,80 kroner ved utgangenav 2010.

21.02 . 2012

Aker ASA: Presentation of results fourth quarter 2011

Aker ASA releases the fourth quarter results for 2011 on Wednesday 29 February2012. A presentation will be given at Felix conference center, Aker Brygge,Oslo. The presentation starts at 09:00 a.m. CET.

21.02 . 2012

Aker ASA: Presentasjon av resultat for fjerde kvartal 2011

Aker ASA offentliggjør sin delårsrapport for fjerde kvartal 2011 onsdag 29.februar 2012. I den forbindelse inviteres til presentasjon på Felixkonferansesenter, Aker Brygge, Oslo kl. 09.00.

06.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 3. februar 2012 10 436 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 172,37 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 184 426 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1582792]

06.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On February 3, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 10,436 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 172.37 per share.  Following the transaction Aker holds a total of 184,426 own shares. The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1582791]

06.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 3. februar 2012 10 436 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 172,37 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt184 426 egne aksjer.

06.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On February 3, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 10,436 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 172.37 per share.  Following thetransaction Aker holds a total of 184,426 own shares.The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger betweenAker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker'sinternal stock- and incentive program.

03.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On February 2, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 169.69 per share.  Following the transaction Aker holds a total of 173,990 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1582399]