menu

Media

Børsmeldinger

30.03 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of the existing bonus program for employees in Aker ASA the followingprimary insiders have received bonus shares. The shares have a lock-in period ofthree years and upon allocation the value of the shares is set to NOK 149.85.

30.03 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Som en del av det eksisterende bonusprogram for ansatte i Aker ASA har følgendeprimærinnsidere fått tildelt bonusaksjer. Aksjen har en bindingstid på 3 år ogverdien som er lagt til grunn ved tildeling er NOK 149,85.

29.03 . 2012

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The shareholders in Aker ASA are invited to attend the annual general meeting tobe held on Thursday 19 April 2012 at 09.00 hrs at Felix Conference Centre,Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

29.03 . 2012

Aker ASA: Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 19. april2012 kl. 09.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

28.03 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Aker Seafoods Holding AS eier 822 888 408 aksjer i Aker BioMarine ASA, som utgjør 86,13% av alle utestående aksjer i selskapet. Aker Seafoods Holding AS kontrolleres 100% av Aker ASA.

Med referanse til den forestående emisjonen i Aker BioMarine ASA, har Aker Seafoods Holding AS den 28. mars 2012 brukt alle sine tegningsretter. Dette betyr at Aker Seafoods Holding AS har tegnet seg for 187 242 497 aksjer. Tegningskursen er NOK 1,15 per aksje. Aker Seafoods Holding AS har garantert for emisjonen, og det endelige antall Aker Seafoods Holding AS vil eie beror på emisjonens resultat. Aker Seafoods Holding AS vil minimum eie 1 010 130 905 aksjer ved gjennomføring av emisjonen.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1597949]

28.03 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

Aker Seafoods Holding AS owns 822,888,408 shares in Aker BioMarine ASA, which amounts to 86.13% of all outstanding shares in the company. Aker ASA controls 100% of Aker Seafoods Holding AS.

With reference to the upcoming share issue in Aker BioMarine ASA, Aker Seafoods Holding AS has, on 28 March 2012, exercised all its subscription rights. This means that Aker Seafoods Holding AS has subscribed to 187,242,497 shares. The subscription price is NOK 1.15 per share. Aker Seafoods Holding AS has underwritten the rights offering and the number of shares Aker Seafoods Holding AS will own is thus dependent upon the result of the rights offering. Aker Seafoods Holding AS will minimum own 1,010,130,905 shares upon completion of the rights offering.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1597948]

28.03 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Aker Seafoods Holding AS owns 822,888,408 shares in Aker BioMarine ASA, whichamounts to 86.13% of all outstanding shares in the company. Aker ASA controls100% of Aker Seafoods Holding AS.

28.03 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Aker Seafoods Holding AS eier 822 888 408 aksjer i Aker BioMarine ASA, somutgjør 86,13% av alle utestående aksjer i selskapet. Aker Seafoods Holding ASkontrolleres 100% av Aker ASA.

26.03 . 2012

Oslo Børs - AKER07 - Nytt lån til notering 26.03.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.03.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/19 FRN Ticker: AKER07 ISIN: NO0010635212 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.01.2019 Rente: 7,74 % p.a (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 30.01.2012 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) / Covered Bonds (OCV) / Loan Certificates (OCP) Bank and Insurance Bonds (OBI), Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Pareto Securities AS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.no], tilretteleggers hjemmeside [ http://www.pareto.no] og markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no] fra første noteringsdag.

23.03 . 2012

Oslo Børs - AKER07 - Nytt lån til notering 26.03.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.03.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/19 FRN Ticker: AKER07 ISIN: NO0010635212 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.01.2019 Rente: 7,74 % p.a (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 30.01.2012 DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI) / Covered Bonds (OCV) / Loan Certificates (OCP) Bank and Insurance Bonds (OBI), Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Pareto Securities AS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.no], tilretteleggers hjemmeside [ http://www.pareto.no] og markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no] fra første noteringsdag.

19.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Compulsory acquisition of shares

Aker Floating Holding AS ("AFH") has resolved to carry out a compulsoryacquisition with immediate effect of all shares in Aker Floating Production ASA("AKFP") owned by shareholders other than AFH. As a consequence, AFH has assumedownership of all shares in AKFP. The offered redemption price is NOK 3.63 pershare, which equals the NOK 3.63 offered under the completed offer.

19.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Tvangsinnløsning av aksjer

Aker Floating Holding AS ("AFH") har besluttet å gjennomføre tvungen innløsningmed umiddelbar effekt av alle de resterende aksjene i Aker Floating ProductionASA ("AKFP") som ikke allerede er eid av AFH. Som en konsekvens av dette er AFHnå eier av alle utestående aksjer i AKFP. Den tilbudte innløsningssum er NOK3,63. Den tilbudte innløsningssummen tilsvarer tilbudsprisen i det gjennomførtetilbudet om kjøp av alle utestående aksjer i AKFP.

14.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Received acceptances

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH. Reference is further made to stock exchange notice of 13 March 2012 regardingreceived acceptances in the Offer at the time of expiry of the offer period.

14.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Mottatte aksepter

Det vises til børsmelding per 13. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH. Det vises og tilbørsmelding av 13. mars 2012 vedrørende mottatte aksepter i Tilbudet per utløpav tilbudsperioden.

13.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Result of the Offer

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

13.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Resultat av Tilbudet

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Flagging

 

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet) fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker Floating Production ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

AFH har nå mottatt aksepter i Tilbudet for totalt 4 010 847 aksjer i AKFP, noe som representerer cirka 18.23 % av de utestående aksjene i AKFP. Som en følge av de nå mottatte aksepter eier nå AFH, eller har rett til å erverve, til sammen 19 926 053 aksjer, hvilket representerer 90,57 % av aksjene i AKFP.

Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 12. mars 2012, kl 17.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1593304]

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Disclosure of shareholding

 

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the therein referenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstanding shares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

AFH has now received acceptances of the Offer covering in all 4,010,847 shares, which represents approximately 18.23 % of all outstanding shares in AKFP. Following the receipt of said acceptances AFH now owns or has the right to acquire in total 19,926,053 shares, which represents 90.57% of all outstanding shares in AKFP.

The acceptance period for the Offer ends today, 12 March 2012, at 17.30.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1593303]

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Disclosure of shareholding

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Flagging

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Received acceptances

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

12.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Mottatte aksepter

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

09.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Received acceptances

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.

09.03 . 2012

Aker ASA: Aker Floating Production ASA - Mottatte aksepter

Det vises til børsmelding per 2. mars 2012 som presenterer tilbudet (Tilbudet)fra Aker Floating Holding AS (AFH) for alle utestående aksjer i Aker FloatingProduction ASA (AKFP) som ikke allerede eies av AFH.

08.03 . 2012

Aker ASA : RECEIVED ACCEPTANCES

Reference is made to stock exchange notice of 2 March 2012 and the thereinreferenced offer (Offer) from Aker Floating Holding AS (AFH) for all outstandingshares in Aker Floating Production ASA (AKFP) not already owned by AFH.