menu

Media

Børsmeldinger

14.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of the existing employee share program in Aker ASA the followinginsiders have today purchased shares. The purchases have been placed at a shareprice of NOK 147.50 per share.

14.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA harfølgende primærinnsidere i dag kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 147,50kroner pr aksje.

12.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

On 11 September 2012, The Resource Group TRG AS, a company controlled by Aker ASA's Chairman Kjell Inge Røkke, purchased 58 540 shares in Aker ASA at a price of NOK 185 per share.

Following the transaction, The Resource Group TRG AS owns 883 182 shares in Aker ASA, corresponding to 1.2 per cent of the outstanding shares and votes in the company.

Consequently, Røkke controls, directly and indirectly, 49 128 230 shares in Aker ASA, corresponding to 67.9 per cent of the outstanding shares and votes in the company.

The Resource Group TRG AS plans to sell its newly-acquired shares in Aker ASA in conjunction with Aker ASA's buyback program, announced today. Røkke's direct and indirect shareholding will through this be reduced back to 67.8 per cent of the shares and votes in Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1640431]

12.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

The Resource Group TRG AS, et selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke, styreleder i Aker ASA, har den 11. september 2012 kjøpt 58 540 aksjer i Aker ASA til en pris av NOK 185 pr aksje.

Kjøpet innebærer at The Resource Group TRG AS eier 883 182 aksjer i Aker ASA, tilsvarende 1,2 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

Røkke kontrollerer etter dette direkte og indirekte 49 128 230 aksjer i Aker ASA, tilsvarende 67,9 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

The Resource Group TRG AS har til hensikt å selge sine nyervervede aksjer i Aker ASA i forbindelse med Aker ASAs tilbakekjøpsprogram som er varslet i dag. Røkkes direkte og indirekte aksjebeholdningen vil med dette bli redusert tilbake til 67,8 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1640432]

12.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

On 11 September 2012, The Resource Group TRG AS, a company controlled by AkerASA's Chairman Kjell Inge Røkke, purchased 58 540 shares in Aker ASA at a priceof NOK 185 per share.

12.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

The Resource Group TRG AS, et selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke,styreleder i Aker ASA, har den 11. september 2012 kjøpt 58 540 aksjer i Aker ASAtil en pris av NOK 185 pr aksje.

12.09 . 2012

Aker ASA: Aker proposes a merger with Aker BioMarine

Aker ASA ("Aker") proposes a merger with Aker BioMarine ASA ("Aker BioMarine").This comes as a result of an offer made by the biotechnology company's second-largest owner, AXA Investment Managers ("AXA"), to sell its shareholding in AkerBioMarine to Aker.

12.09 . 2012

Aker ASA: Aker foreslår fusjon med Aker BioMarine

Aker ASA («Aker») foreslår å fusjonere med Aker BioMarine ASA («AkerBioMarine»). Det skjer etter at bioteknologiselskapets nest største aksjeeier,AXA Investment Managers, henvendte seg til Aker med et ønske om å selge sinaksjepost i Aker BioMarine.

29.08 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS - Successful placement of bonds

Reference is made to the notification dated 28 June 2012 regarding thecompletion of a NOK 600 million bond issue by Ocean Yield AS, a 100% ownedsubsidiary of Aker ASA.

29.08 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS - salg av obligasjoner

Det vises til melding datert 28. juni 2012 vedrørende plasseringen av etprioritert usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner kroner fra Ocean YieldAS, et 100 % eid datterselskap av Aker ASA.

23.08 . 2012

Aker ASA: Successful bond issue

Reference is made to the notification sent 22 August 2012 regarding a potentialnew bond issue by Aker ASA. The senior unsecured bond issue of NOK 1.000 millionwith expected maturity date on 07 September 2022 has now been successfullycompleted. The offering was oversubscribed.

23.08 . 2012

Aker ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding 22. august 2012 om mulig ny obligasjonsutstedelse fra AkerASA. Aker ASA har nå plassert et senior usikret obligasjonslån på NOK 1.000millioner kroner i markedet. Forventet forfall på lånet er 07. september 2022.Obligasjonsemisjonen var overtegnet.

22.08 . 2012

Aker ASA: Aker is contemplating bond issue

Aker ASA is contemplating to issue a new 10 year senior unsecured bond in theNorwegian credit market with maturity in September 2022. The net proceeds willbe used to refinance Akers existing debt as well as for general corporatepurposes.

22.08 . 2012

Aker ASA: Aker vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurderer å utstede et 10-års senior usikret obligasjonslån i det norskekredittmarkedet med forfall i september 2022. Netto proveny fra det foreslåtteobligasjonslånet vil bli benyttet til refinansiering av utestående gjeld og tilselskapets generelle virksomhet.

21.08 . 2012

Aker ASA: Sale of two product tankers from Aker Philadelphia Shipyard

Aker Philadelphia Shipyard ASA (AKPS) has today announced the agreement to selltwo product tankers, vessel 17 and 18, to a subsidiary of Crowley PetroleumServices, Inc.

21.08 . 2012

Aker ASA: Salg av to produkttankere fra Aker Philadelphia Shipyard

Aker Philadelphia Shipyard ASA (AKPS) har i dag annonsert en avtale om å selgeto produkttankere, skip 17 og 18, til et datterselskap av Crowley PetroleumServices, Inc.

17.08 . 2012

Aker ASA: 2012 Second quarter results: Solid balance sheet and strong market outlook

The Net Asset Value of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 20.1billion as of 30 June 2012, compared to NOK 22.5 billion as of 31 March 2012 andNOK 19.4 billion as of 31 December 2011.

17.08 . 2012

Aker ASA: Resultat for andre kvartal 2012: Solid balanse og positivt markedssyn

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 20,1milliarder kroner per 30. juni 2012, sammenlignet med 22,5 milliarder kroner per31. mars 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

07.08 . 2012

Aker ASA: Invitation to presentation of 2nd quarter results 2012

7 August 2012 - Aker ASA will publish its 2nd quarter results 2012 on the OsloStock Exchange on Friday 17 August. The results presentation will be held atFelix conference center at 09:00 am the same morning.

07.08 . 2012

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 2. kvartal 2012

7. august 2012 - Aker ASA offentliggjør sin delårsrapport for andre kvartalfredag 17. august 2012 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjonhos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

11.07 . 2012

Aker ASA: Aker purchases shares in Aker Seafoods

Aker ASA and Converto Capital Management AS purchases shares in Aker SeafoodsASA from Converto Capital Fund AS.

11.07 . 2012

Aker ASA: Aker kjøper aksjer i Aker Seafoods

Aker ASA og Converto Capital Management AS kjøper aksjer i Aker Seafoods ASA fraConverto Capital Fund AS.

28.06 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS - Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding datert 25.06.2012 om mulig ny obligasjonsutstedelse fraOcean Yield AS, et 100% eid datterselskap av Aker ASA.

28.06 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS - Successful placement of bond issue

Reference is made to the notification dated 25.06.2012 regarding a potential newbond issue by Ocean Yield AS, a 100% owned subsidiary of Aker ASA.

25.06 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS contemplating bond issue

Ocean Yield AS, a 100% owned subsidiary of Aker ASA, is contemplating to issue asenior unsecured bond in the Norwegian credit market with maturity in July2017. The contemplated bond issue will have a minimum issue amount of NOK 500million. The net proceeds will be used to finance growth and for generalcorporate purposes.