menu

Media

Børsmeldinger

12.11 . 2012

Aker ASA: Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Aker ASA

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN VILLE ANSES ULOVLIG. VENNLIST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.

09.11 . 2012

Aker ASA: Merger plan with Aker BioMarine approved by the Extraordinary General Meetings

Reference is made to the stock exchange announcement published by Aker ASA andAker BioMarine ASA on 8 October 2012 concerning board resolution of the mergerplan of a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, awholly owned subsidiary of Aker ASA, where the consideration shares are to bedelivered by Aker ASA.

09.11 . 2012

Aker ASA: Fusjonsplan med Aker BioMarine ASA vedtatt av generalforsamlingene

Det vises til børsmeldinger fra Aker ASA og Aker BioMarine ASA publisert 8.oktober 2012 vedrørende styrevedtak av fusjonsplan for fusjon mellom AkerBioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA,hvor vederlagsaksjene ytes av Aker ASA.

09.11 . 2012

Aker ASA Third quarter results 2012: Strong value growth

The Net Asset Value of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 23.3billion as of 30 September 2012, compared to NOK 20.1 billion as of 30 June2012 and NOK 19.4 billion as of 31 December 2011.

09.11 . 2012

Aker ASA Resultat for tredje kvartal 2012: Sterk verdivekst i Aker

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,3milliarder kroner per 30. september 2012, sammenlignet med 20,1 milliarder kroner per 30. juni 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

26.10 . 2012

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2012

26 oktober 2012 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for tredje kvartal fredag 9. november 2012 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

11.10 . 2012

Aker ASA : Ocean Yield AS ("Ocean Yield") acquires the offshore construction vessel Lewek Connector and enters into a 10-year bareboat charter with...

Ocean Yield, a 100 per cent owned subsidiary of Aker ASA, has entered into anagreement to acquire the offshore construction and cable lay vessel LewekConnector from AMC Connector AS for a total consideration of USD 315 million.After delivery, the vessel will be chartered on a hell and high water bareboatcharter contract to EMAS AMC AS, a wholly-owned subsidiary of Ezra Holdings Ltd.("Ezra"). The bareboat charter will be fully guaranteed by Ezra.

11.10 . 2012

Aker ASA : Ocean Yield AS ("Ocean Yield") kjøper offshore konstruksjons skipet Lewek Connector og inngår 10-års bareboat kontrakt med EMAS AMC AS

Ocean Yield, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om kjøp avoffshore konstruksjons- fartøyet Lewek Connector fra AMC Connector AS for entotal kjøpesum på 315 millioner dollar. Etter levering vil skipet operere på en10-års «hell & high water» bareboat kontrakt til EMAS AMC AS, som er et heleietdatterselskap av Ezra Holdings Ltd. Bareboat kontrakten vil være fullt garantertav Ezra.

08.10 . 2012

Aker ASA: Merger plan with Aker BioMarine resolved by the Boards of Directors

Reference is made to the announcement by Aker ASA ("AKER") and Aker BioMarine("AKBM") on 12 September 2012 concerning AKER's proposal to merge AKBM with AkerSeafoods Holding AS ("AKSH"), a wholly-owned subsidiary of AKER.

08.10 . 2012

Aker ASA: Fusjonsplan med Aker BioMarine ASA vedtatt av styrene

Det vises til børsmeldinger fra Aker ASA ("AKER") og Aker BioMarine ("AKBM")publisert 12. september 2012 vedrørende AKERs forslag til fusjon mellom AKBM ogAker Seafoods Holding AS ("AKSH"), et heleid datterselskap av AKER.

26.09 . 2012

Oslo Børs - AKER09 - Nytt lån til notering 26.09.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.09.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/22 FRN Ticker: AKER09 ISIN: NO0010657398 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 1000 mill, lukket lån Forfallsdato: 07.09.2022 Rente: 7,02 % (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 07.09.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjenglig på [ http://www.oslobors.no] og låntakers hjemmeside [ http://www.akerasa.com] fra og med første noteringsdag.

25.09 . 2012

Oslo Børs - AKER09 - Nytt lån til notering 26.09.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 26.09.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/22 FRN Ticker: AKER09 ISIN: NO0010657398 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 1000 mill, lukket lån Forfallsdato: 07.09.2022 Rente: 7,02 % (3 mnd NIBOR + 5,00 %) Rentebærende f.o.m.: 07.09.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjenglig på [ http://www.oslobors.no] og låntakers hjemmeside [ http://www.akerasa.com] fra og med første noteringsdag.

17.09 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS signs contracts for two newbuilding PCTCs and enters into 12-year bareboat charters with Höegh Autoliners

Ocean Yield AS, a 100 per cent owned subsidiary of Aker ASA, has entered intonewbuilding contracts for two Pure Car Truck Carriers (PCTC) of 6 500 carcapacity with Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering's ("DSME"). The vesselswill be built at DSME's shipyard in Mangalia, Romania.

17.09 . 2012

Aker ASA: Ocean Yield AS inngår nybyggingskontrakter for to bilskip (PCTC) med tilhørende 12-års bareboat kontrakter til Höegh Autoliners

Ocean Yield AS, et 100 prosent eid datterselskap av Aker ASA, har inngåttnybyggingskontrakter for to bilskip (Pure Car Truck Carriers) med kapasitet på6 500 biler med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering's ("DSME"). Skipeneskal bygges på DSMEs verft i Mangalia, Romania.

14.09 . 2012

KORREKSJON: Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:13 14.09.2012 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Korrigert aksjepris

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere i dag kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 147,20 kroner pr aksje.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har gjennom sitt selskap Nordbrand Invest AS kjøpt 2 830 aksjer i Aker ASA. Brandsruds direkte eller indirekte beholdning er etter dette 26 943 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 434 aksjer i Aker ASA. Kigens totale beholdning er etter dette 2 787 aksjer.

Audun Stensvold, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 380 aksjer i Aker ASA. Stensvolds totale beholdning er etter dette 1 030 aksjer.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 141 608.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1641146]

14.09 . 2012

CORRECTION: Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

This is a correction of the announcement from 08:13 14.09.2012 CEST. Reason for the correction: Share price correction

As part of the existing employee share program in Aker ASA the following insiders have today purchased shares. The purchases have been placed at a share price of NOK 147.20 per share.

Trond Brandsrud, CFO in Aker ASA, has through the company Nordbrand Invest AS purchased 2 830 shares in Aker ASA. Brandsrud's direct and indirect total shareholding after the purchase is 26 943 shares.

Atle Kigen, head of communications in Aker ASA, has purchased 434 shares in Aker ASA. Kigen's total shareholding after the purchase is 2 787 shares.

Audun Stensvold, investments director in Aker ASA, has purchased 380 shares in Aker ASA. Stensvold's total shareholding after the purchase is 1 030 shares.

The allocation of shares has been drawn from Aker ASA's holdings of treasury shares. After these allocations Aker ASA has 141 608 remaining treasury shares.

 This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 [HUG#1641145]

14.09 . 2012

CORRECTION: Aker ASA: Mandatory notification of trade

This is a correction of the announcement from 08:13 14.09.2012 CEST. Reason forthe correction: Share price correction

14.09 . 2012

KORREKSJON: Aker ASA: Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:13 14.09.2012 CEST. Årsaken tilkorreksjonen er: Korrigert aksjepris

14.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere i dag kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 147,50 kroner pr aksje.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har gjennom sitt selskap Nordbrand Invest AS kjøpt 2 830 aksjer i Aker ASA. Brandsruds direkte eller indirekte beholdning er etter dette 26 943 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 434 aksjer i Aker ASA. Kigens totale beholdning er etter dette 2 787 aksjer.

Audun Stensvold, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 380 aksjer i Aker ASA. Stensvolds totale beholdning er etter dette 1 030 aksjer.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 141 608.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1641129]

14.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

As part of the existing employee share program in Aker ASA the following insiders have today purchased shares. The purchases have been placed at a share price of NOK 147.50 per share.

Trond Brandsrud, CFO in Aker ASA, has through the company Nordbrand Invest AS purchased 2 830 shares in Aker ASA. Brandsrud's direct and indirect total shareholding after the purchase is 26 943 shares.

Atle Kigen, head of communications in Aker ASA, has purchased 434 shares in Aker ASA. Kigen's total shareholding after the purchase is 2 787 shares.

Audun Stensvold, investments director in Aker ASA, has purchased 380 shares in Aker ASA. Stensvold's total shareholding after the purchase is 1 030 shares.

The allocation of shares has been drawn from Aker ASA's holdings of treasury shares. After these allocations Aker ASA has 141 608 remaining treasury shares.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1641128]

14.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of the existing employee share program in Aker ASA the followinginsiders have today purchased shares. The purchases have been placed at a shareprice of NOK 147.50 per share.

14.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA harfølgende primærinnsidere i dag kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 147,50kroner pr aksje.

12.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

On 11 September 2012, The Resource Group TRG AS, a company controlled by Aker ASA's Chairman Kjell Inge Røkke, purchased 58 540 shares in Aker ASA at a price of NOK 185 per share.

Following the transaction, The Resource Group TRG AS owns 883 182 shares in Aker ASA, corresponding to 1.2 per cent of the outstanding shares and votes in the company.

Consequently, Røkke controls, directly and indirectly, 49 128 230 shares in Aker ASA, corresponding to 67.9 per cent of the outstanding shares and votes in the company.

The Resource Group TRG AS plans to sell its newly-acquired shares in Aker ASA in conjunction with Aker ASA's buyback program, announced today. Røkke's direct and indirect shareholding will through this be reduced back to 67.8 per cent of the shares and votes in Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1640431]

12.09 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

The Resource Group TRG AS, et selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke, styreleder i Aker ASA, har den 11. september 2012 kjøpt 58 540 aksjer i Aker ASA til en pris av NOK 185 pr aksje.

Kjøpet innebærer at The Resource Group TRG AS eier 883 182 aksjer i Aker ASA, tilsvarende 1,2 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

Røkke kontrollerer etter dette direkte og indirekte 49 128 230 aksjer i Aker ASA, tilsvarende 67,9 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

The Resource Group TRG AS har til hensikt å selge sine nyervervede aksjer i Aker ASA i forbindelse med Aker ASAs tilbakekjøpsprogram som er varslet i dag. Røkkes direkte og indirekte aksjebeholdningen vil med dette bli redusert tilbake til 67,8 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1640432]

12.09 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

On 11 September 2012, The Resource Group TRG AS, a company controlled by AkerASA's Chairman Kjell Inge Røkke, purchased 58 540 shares in Aker ASA at a priceof NOK 185 per share.