menu

Investor

Rapport om eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for verdiskapning, som igjen er målet for Aker ASA (Aker). Det er en forutsetning for at et industrielt investeringsselskap som Aker skal lykkes. Eierstyring og selskapsledelse er derfor viktige tema for både styret og ansatte i Aker, og i utøvelse av eierstyring i de underliggende selskaper.

Aker tror på det aktive eierskapet. Aksjeeiere som har klare strategiske mål for selskapet og som engasjerer seg gjennom styrearbeid og i direkte dialog med selskapets ledelse, bidrar til å skape verdier. Det aktive eierskapet gir retning og kraft.

Akers hovedaksjeeier, TRG Holding AS, er gjennom Kjell Inge Røkke sterkt engasjert i Aker. På samme vis er Aker tett involvert i oppfølgingen av de selskaper som har Aker som hovedaksjonær. Akers styringsmodell er nærmere omtalt i Styrets årsberetning for 2015.

I tråd med regnskapsloven § 3-3 b og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som sist ble redigert høsten 2014, har styret gjennomgått og oppdatert selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Nedenfor gjennomgås de enkelte punktene i anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Det er stor grad av overensstemmelse mellom anbefalingen og Akers prinsipper. Selskapets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen redegjøres for under det aktuelle punktet. Anbefalingen er offentlig tilgjengelig på nettsidene til NUES: www.nues.no .

Akers prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er fastsatt av styret, og reflektert i selskapets styrende dokumenter. De har som formål å sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom selskapets eiere, styre og daglig ledelse, samt betryggende kontroll med virksomheten. Hensiktsmessig rolledeling og betryggende kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping og redusert risiko, til beste for alle eierne og øvrige interessegrupper.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer
Styret har fastsatt selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer som er nedfelt i Akers Code of Conduct. Akers verdigrunnlag er presentert på Aker ASA sin hjemmeside ( www.akerasa.com ). Akers etiske retningslinjer er en grunnpilar for selskapets aktive eierskap. Aker arbeider for å fremme bærekraftige og ansvarlige selskaper drevet av mål for resultater og samfunnsansvar.

Retningslinjer for samfunnsansvar er omtalt på Aker ASA sin hjemmeside. Dette er definert som Akers «Kompass», og er verktøyet som skal hjelpe selskapet og medarbeiderne til å navigere i et krevende landskap. Kompasset viser ambisjoner og forventninger til ansatte i Aker og Aker-eide selskaper. Som en betydelig eier i mange selskaper, skal Aker fremstå som en rollemodell i kraft av holdninger, handlinger og eierutøvelse. Et eksempel på dette fra 2014 og 2015 er Aker ASAs pådriverrolle i forhold til harmonisering og oppdatering av policys knyttet til anti-korrupsjon i selskaper hvor Aker er en dominerende eier. En tilsvarende harmonisering av selskapenes såkalte Codes of Conduct er påbegynt, og vil sluttstilles i 2016. For øvrig vises det til egen rapport om samfunnsansvar som er tilgjengelig på Aker ASA sin hjemmeside.

Selskapets formålsparagraf er beskrevet i selskapets vedtekter:

“Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.”

Akers virksomhet er tydeliggjort gjennom de mål og strategier som er fastsatt. Selskapet har rendyrket sin rolle som industrielt investeringsselskap. Akers primære anliggende er, gjennom aktivt eierskap, å skape aksjonærverdier i hvert enkelt underliggende selskap.

Egenkapital
Aker ASA og holdingselskaper har 11 831 millioner kroner i bokført egenkapital per 31. desember 2015, tilsvarende en egenkapitalandel på 60 prosent. Morselskapet har samtidig en bokført egenkapital på 17 940 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 70 prosent. Aker anser kapitalstrukturen som hensiktsmessig og tilpasset mål, strategi og risikoprofil.

Utbytte
Akers utbyttepolitikk er inntatt under seksjonen for aksjonærinformasjon i årsrapporten for 2015, og er gjengitt på selskapets hjemmesider. Utbyttepolitikken utgjør sammen med utbyttekapasiteten grunnlaget for styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2015.

Styrefullmakter
Styrets forslag til fullmakter er i tråd med anbefalingen. Styrefullmakter er begrenset til definerte forhold og behandles som egne saker på generalforsamlingen. Fullmaktene gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Gjeldende styrefullmakter for forhøyelse av aksjekapitalen og for erverv av egne aksjer er beskrevet under seksjonen for aksjonærinformasjon i årsrapporten for 2015. Styret har ikke foreslått at generalforsamlingen benytter adgangen til å gi styret fullmakt til å dele ut utbytte.

Selskapet har kun én aksjeklasse, og samtlige aksjer har like rettigheter i selskapet. Det legges vekt på likebehandling av alle aksjeeiere. Eventuelle transaksjoner av egne aksjer foretas over børs. Aker har utviklet prinsipper og retningslinjer for avtaler om transaksjoner og andre avtaler som ikke anses som ordinær drift mellom Aker og selskaper hvor Aker har betydelige eierinteresser. Det er også utarbeidet retningslinjer som skal sikre at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret dersom de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i avtaler som inngås av Aker eller selskaper hvor Aker har betydelige eierinteresser.

Alle avtaler mellom nærstående skal inngås på kommersielle vilkår, og vil bli gjennomgått i de respektive selskaps revisjonsutvalg og/eller styrer. I de tilfeller hvor det gjennomføres
transaksjoner av vesentlig karakter mellom selskapet og nærstående, skal styret i hvert enkelt tilfelle behandle og godkjenne transaksjonen. Som grunnlag for styrets beslutning skal det innhentes en ekstern, uavhengig verdivurdering. Se mer om transaksjoner med nærstående i note 35 i konsernregnskapet for 2015.

Aksjene i Aker ASA er fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Meeting notification, registration and participation
Aker encourages all of its shareholders to participate in general meetings, the forum for shareholders’ exercise of the highest authority in the company. Holding annual general meetings as soon as possible after year-end is a priority. In 2016, the annual general meeting will take place on 22 April. Aker’s financial calendar is published in a notice to Oslo Børs and on the company website.

Written notice of the annual general meeting is sent to all shareholders whose address is on record no later than 21 days before the meeting date. The meeting notification, Annual Report and accompanying material are made available on the company’s website and through the publication service of Oslo Børs.

The registration deadline is set as close to the meeting date as possible, and normally falls two or three days before the meeting. Shareholders who wish to receive accompanying material by post can contact the company to request this. The meeting documents must include all documentation shareholders require to make a decision on each agenda item.

Electronic advance voting and proxies
Shareholders who are unable to attend the general meeting may use electronic voting to vote directly on individual agenda items during the pre-meeting registration period. Until the end of the period, shareholders who use the service may nevertheless change their votes or opt to attend the general meeting in person.

Shareholders who are unable to attend a meeting may vote by proxy. The company has prepared proxy forms that allow shareholders to vote on the individual agenda items considered by the general meeting (proxy with voting instructions). The procedures for electronic voting and the issue of proxies with voting instructions are described in the meeting notification and published on the company’s website.

The company does not appoint an independent proxy to vote on behalf of shareholders. Aker considers that shareholders’ interests are adequately safeguarded by the option of participation via an appointed proxy and the option of authorising the meeting chair/Board Chairman to vote according to specific proxy instructions.

Meeting chair, voting, etc.
Pursuant to Aker ASA’s articles of association, the general meeting is chaired by the Board Chairman or an individual appointed by the chairman. Aker deviates from the NUES recommendation on this point, which states that the board should ensure independent chairing of general meetings. In the company’s experience, its procedures for the chairmanship and execution of general meetings have worked well.

The chairman of the nomination committee and the company’s auditor are expected to attend general meetings. The general meeting elects the members of the nomination committee and shareholder-elected board members. The nomination committee focuses on composing a board that works optimally as a team, and on ensuring that board members’ experience and qualifications complement each other and that statutory gender representation requirements are met.

The general meeting is therefore requested to vote for a complete set of proposed board members, and shareholders cannot vote in advance for individual candidates. Aker ASA’s practice thus differs from the NUES recommendation, which states that the general meeting should be given an opportunity to vote on each individual candidate nominated for an appointment to a company body.

The general meeting otherwise deals with the matters it is required to consider pursuant to legislation or the company’s articles of association. The company allows shareholders to propose matters for consideration at the general meeting, and shareholders can also ask questions and propose decisions at the general meeting directly. Information on procedures for presenting such proposals is published on the company’s website.

Minutes of general meetings are published as soon as practical via the Oslo Børs notification system – www.newsweb.no (ticker: AKER) – and on Aker’s investor relations pages on www.akerasa.com.

Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. Valgkomiteen består av minimum tre medlemmer som har en normal funksjonstid på to år. Ved sammensetning av valgkomiteen tas det hensyn til aksjeeiernes interesser.

Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen, som også fastsetter komiteens godtgjørelse. Valgkomiteens nåværende medlemmer er presentert i årsrapporten for 2015.

Valgkomiteens oppgaver er regulert i en instruks vedtatt av generalforsamlingen i 2011. Hovedoppgavene er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av kandidater og honorar til styret og valgkomiteen, samt honorar til medlemmer av revisjonsutvalget. Valgkomiteen skal avgi en skriftlig innstilling som offentliggjøres og fremlegges for generalforsamlingen. I sitt arbeid skal valgkomiteen ha kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene og daglig leder. Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen kan gjøre dette ved å benytte følgende e-postadresse: contact@akerasa.com. Forslag til styrekandidater for neste periode bør være valgkomiteen i hende senest 30. november, da valgkomiteen på dette tidspunktet normalt starter sitt arbeid fram mot kommende generalforsamling.

Kjell Inge Røkke, styreleder og hovedaksjonær i Aker ASA, leder også selskapets valgkomité. Dette er i strid med NUES-anbefalingen hvoretter styremedlemmer som har sete i selskapets valgkomité ikke «[bør] stille til gjenvalg i styret». Selskapets vurdering er imidlertid at NUES anbefalingen på dette punktet er begrunnet i hensyn som i mindre grad gjør seg gjeldende i en situasjon der én aksjonær, i vårt tilfelle Røkke selv, kontrollerer mer enn 2/3 av selskapets aksjer, og således allerede har positiv kontroll på selskapets generalforsamling.

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. De ansattes rettigheter til representasjon og medbestemmelse er blant annet sikret gjennom utvidet styrerepresentasjon for de ansatte etter vedtak i den offentlig oppnevnte Bedriftsdemokratinemnda. I henhold til vedtektene består styret av 6 til 12 personer, hvorav minst 1/3 velges av og blant de ansatte i konsernet. Videre kan det velges inntil tre aksjeeiervalgte varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling inkluderer forslag til hvem som er styrets leder og fastsettes av aksjeeierne i generalforsamling. Styret velger selv sin nestleder. Styremedlemmene velges for en periode på to år. De aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengig av de ledende ansatte i selskapet og vesentlige forretningsforbindelser.

Kjell Inge Røkke har personlig økonomisk interesse som eier i selskapets hovedaksjeeier, TRG Holding AS. Verken konsernsjef (daglig leder) eller andre ledende ansatte er medlem av styret i Aker ASA.

Dagens sammensetning av styret er beskrevet i årsrapporten for 2015. Der finnes det også ytterligere informasjon om styremedlemmenes kvalifikasjoner og kompetanse. Til sammen representerer de aksjeeiervalgte styremedlemmene et mangfold av kompetanse, kapasitet og erfaring fra finansnæring, industri og organisasjonsliv. Styremedlemmenes aksjeeierskap fremgår av note 37 til årsregnskapet for konsernet.

Styret i Aker fastsetter årlig en plan for sitt arbeid med vekt på behandling av mål, strategi og gjennomføring. Styret godkjenner budsjett for Aker ASA og holdingselskaper etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.

Videre foreligger det en styreinstruks som regulerer ansvarsområder, oppgaver og rolledeling for styret, styrets leder og daglig leder. Styreinstruksen har bestemmelser for styreplan, regler for innkalling til og ledelse av styremøter, beslutningsregler, daglig leders informasjonsplikt overfor styret, taushetsplikt, habilitet med mer.

Styret har i 2015 avholdt 7 styremøter. Møtedeltagelsen har vært 96 prosent. Styret foretar årlige evalueringer av sitt arbeid og sin sammensetning.

Aker har et revisjonsutvalg som i 2015 har avholdt 9 møter. Utvalgets mandat regulerer ansvarsområder, oppgaver, forhold til ekstern revisor og rapportering til styret. Utvalgets sammensetning fremgår i årsrapporten for 2015. Styret har vurdert behovet for et kompensasjonsutvalg i Aker ASA, og har kommet til at selskapet for tiden ikke har behov for et slikt utvalg.

Styringsprinsipper
Styret i Aker fastsetter de overordnede prinsipper for styring og kontroll i selskapet. Det er utarbeidet både en styreinstruks og en instruks for daglig leder som definerer de respektive ansvarsområder. Selskapets øvrige styrende dokumenter er vedtatt av styret, og klargjør ansvar og rollefordeling mellom styret og administrasjonen.

Aker etablerte i 2014 en «Compliance Officer»-funksjon med delt rapportering til selskapets CEO og selskapets revisjonskomité. Compliance Officers hovedoppgave er å påse at Aker ASA er «compliant» med alle relevante lover og regler, herunder Akers interne regelverk. Selskapets Code of Conduct og antikorrupsjons-policy anses særlig viktige i så måte.
Aker har valgt en risikobasert tilnærming til Compliance Officers mandat, altså slik at hovedfokus i compliance-arbeidet legges der risikoen må antas å være størst, hvilket igjen bl.a. vil basere seg på styrets årlige risikogjennomgang. Videre har Compliance Officer som oppgave å etablere adekvate kontrollrutiner, og for å sikre implementering av aktuelle regelverk. Aker ASAs Compliance Officer samarbeider særlig tett med andre medarbeidere innenfor fagområder som compliance og internkontroll i Aker ASA og andre selskaper hvor Aker ASA (direkte eller indirekte) er kontrollerende aksjonær.

Aker har etablert et system for å varsle om alvorlige forhold som for eksempel brudd på etiske retningslinjer og lovbrudd («whistleblower» kanal). Informasjon om varslingssystemet med kontaktinformasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Risikostyring og intern kontroll
Styret gjennomfører hvert år en risikobasert gjennomgang av selskapets portefølje; både gjennom å vurdere hver av investeringene isolert sett, samt totalporteføljens risikoprofil.

Styret påser videre at selskapet har på plass rutiner for internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring tilpasset selskapets virksomhet. Selskapet har utarbeidet en fullmaktsmatrise som inngår i de styrende dokumenter. Det er også utarbeidet egne godkjennelsesrutiner for kostnader.

Styret mottar og gjennomgår risikorapportering fra administrasjonen. Administrasjonens risikorapportering bygger på den totale innsikten som oppnås gjennom det nære samarbeidet Aker ASA har med de operative selskapene, herunder fra Akers investeringsteam og styrerepresentanter. Håndteringen av operasjonell risiko skjer i første rekke i de underliggende operative selskapene, men med Aker som aktiv pådriver gjennom sitt styrearbeid.

Aker har oppnevnt en finanskomité bestående av blant annet styrets leder, konsernsjef og finansdirektør. Finanskomiteen møtes etter behov og minst én gang per kvartal. Komiteen arbeider spesielt med spørsmål og beslutninger knyttet til finansielle investeringer samt vurderinger rundt verdiutvikling av totalporteføljen, kapitalallokering, status på likviditetsprognosen, og utvikling av aksjekurs i forhold til underliggende verdier. Det er også etablert et rammeverk og en metodikk i Finanskomiteen for oppfølging og vurdering av risiko i den finansielle porteføljen. Denne vurderingen rapporteres til og gjennomgås av styret.

Akers ledelse gjennomfører regelmessige review-møter for hver av de industrielle investeringene. På disse møtene deltar Akers investeringsdirektører og representanter for selskapenes ledelse. Formålet er å foreta grundig gjennomgang av utviklingen til de operative
selskapene med fokus på drift, risikostyring, markedsforhold, internkontroll, konkurransesituasjonen, strategiske spørsmål og Akers rolle som eier. Disse møtene danner et godt grunnlag for Akers vurdering av sin samlede finansielle og operasjonelle risiko. Slike review-møter gjennomføres minst én gang per kvartal.

Forut for styrets gjennomgang av risikorapporteringen, vurderer revisjonsutvalget de rapporterte risikoene og de tilhørende risikoreduserende tiltakene. Revisjonsutvalget har videre blant annet gjennomgått selskapets internrapporteringssystemer, internkontroll og risikostyring og forberedt styrets gjennomgang av regnskapsrapporteringen.

Akers finansielle retningslinjer sikrer oppfølgingen av finansiell risiko. Håndteringen av eksponeringer i finansielle markeder, herunder valuta-, rente- og motpartsrisiko er nedfelt i selskapets styrende dokumenter. Det er nærmere redegjort for prinsippene i note 6 i konsernregnskapet og note 16 i morselskapets regnskap for 2015.

Sentrale måltall er identifisert av styret og ledelsen, og følges opp av Akers treasury-avdeling. Akers treasury-avdeling utarbeider en rullerende 36-måneders likviditetsprognose. Prognosen oppdateres fortløpende, og det avholdes månedlige møter i administrasjonen hvor prognosen vurderes.

Aker har en desentralisert ansvarsstruktur hvor operative datterselskap og tilknyttede selskap selv har etablert systemer for styring og kontroll. Med Aker-valgte styrerepresentanter som pådrivere, arbeider Aker for at virksomheten i de ulike operative selskapene følger gode styringsprinsipper.

Regnskapsrapporteringsprosessen
Økonomidirektør er ansvarlig for finansiell rapportering, herunder ansvar for fagområdene regnskap, skatt, avgift og internkontroll over finansiell rapportering. Økonomidirektør rapporterer til Finansdirektør, og fremlegger årlig en egenevaluering av internkontroll over finansiell rapportering i konsernet for revisjonsutvalget.

Aker utarbeider og offentliggjør kvartalsregnskaper i tillegg til årsregnskap. Konsernregnskapet avlegges i henhold til EU-godkjente IFRS-standarder, mens regnskapet for morselskapet avlegges etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Det er etablert en rekke kontrolltiltak i forbindelse med avleggelsen av kvartals- og årsregnskap. Ettersom Aker er et investeringsselskap med betydelige eierinteresser i andre selskap, blant annet i børsnoterte selskap, er Akers prosesser rundt regnskapsavslutningen rettet mot kontroll av innrapporterte regnskap og analyser av tallmateriale. De operative datterselskaper og tilknyttede selskaper har også etablert kontrolltiltak før deres respektive regnskap rapporteres til Aker.

I forbindelse med prosessen for avleggelse av Akers årsregnskap, gjennomføres clearingmøter med ledelsen i hvert enkelt operativt datterselskap med hovedformål å sikre kvaliteten av finansiell rapportering. I clearingmøtene fokuseres det på vesentlige vurderingsposter, ikke-balanseførte poster, nærstående transaksjoner, nye og endrede regnskapsprinsipper, og spesielle temaer i årsoppgjøret. Ekstern revisor er til stede på møtene. Etter samme prinsipper avholdes det årlig møter med fokus på internkontroll. Disse møtene avholdes for operative datterselskaper der revisor har rapportert om forbedringspotensial knyttet til internkontroll.

Revisjonsutvalget foretar en forberedende gjennomgang av kvartals- og årsregnskapene. Revisjonsutvalget fokuserer på vurderingsposter og anvendelse av nye regnskapsprinsipper, og gjennomgår også eventuelle vesentlige nærstående transaksjoner.

Det utarbeides månedlige rapporter for Aker ASA og holdingselskaper til styret. Månedsrapportene legger særlig vekt på utviklingen i verdijustert egenkapital, endringer i likviditetsprognosen, samt andre vesentlige forhold i porteføljen av investeringer. For å opprettholde og videreutvikle regnskapskompetansen i Aker, arrangeres det jevnlige kurs med interne og eksterne foredragsholdere. Nøkkelpersoner innen regnskapsavdelingen deltar også på ulike eksterne kurs og seminar.

Styrets godtgjørelse reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig, og det eksisterer ikke opsjonsprogram for noen av styrets medlemmer.

Generalforsamlingen vedtar styrehonorar etter innstilling fra selskapets valgkomité. Styremedlemmer valgt av og blant ansatte i konsernet og tilknyttede selskaper har på eget initiativ redusert sine styrehonorarer. Dette i tråd med avtale mellom de ansattes organisasjoner og Aker. Nærmere opplysninger om styregodtgjørelse for 2015 for de enkelte styremedlemmer fremgår av note 36 til årsregnskapet for konsernet for 2015.

Styret har fastsatt egne retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til reglene i Allmennaksjeloven § 6-16a. Konsernsjefens ansettelsesavtale er godkjent av styret.

Konsernsjefens godtgjørelse fastsettes av styret etter innstilling fra styrets leder.

Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med styrets retningslinjer. Aker har ingen opsjonsordninger. Lønnsordningen for ledende ansatte inkluderer en fast årslønn, standard pensjons- og forsikringsordning for ansatte og variabel lønn.

I 2011 ble det etablert en ordning for tildeling av bonusaksjer til ansatte etter nærmere angitte vilkår og måloppnåelse. Dette insentivprogrammet for ansatte (eksklusiv konsernsjef) fremgår av note 2 til årsregnskapet for Aker ASA.

Nærmere opplysninger om godtgjørelse for 2015 for den enkelte ledende ansatte fremgår av note 36 til årsregnskapet for konsernet. Selskapets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte er gjengitt i note 36 og blir i tillegg fremlagt for den ordinære generalforsamlingen som et eget saksdokument.

Enkelte ledende ansatte i Aker ivaretar selskapets eierinteresser som styrerepresentant i andre Aker-selskaper. De mottar ikke personlig styrehonorar for dette.

Selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon er basert på åpenhet og likebehandling av aktørene. Investor relations-funksjonens langsiktige formål er å sikre
selskapet tilgang til kapital til konkurransedyktige vilkår samtidig som aktørene i finansmarkedet skal sikres korrekt informasjon som danner grunnlaget for markedets prising av aksjene. Dette skal skje gjennom korrekt og tidsriktig distribusjon av kurssensitiv informasjon, samtidig som selskapet skal handle i samsvar med gjeldende regler og markedspraksis, herunder kravet om likebehandling.

Alle børs- og pressemeldinger gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.akerasa.com, i tillegg til at børsmeldinger også er tilgjengelige på www.newsweb.no.

Selskapet avholder åpne presentasjoner i forbindelse med resultatrapportering og presentasjonene overføres normalt direkte på internett (webcast). Selskapets finansielle kalender finnes i årsrapporten for 2015, og er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Det er ikke utarbeidet særskilte prinsipper for hvordan selskapet vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud på Aker. Dette er ikke i tråd med NUES-anbefalingen. Til sammen 67,8 prosent av aksjene i Aker kontrolleres av Kjell Inge Røkke gjennom hans private TRG-selskaper. Røkke har forpliktet seg til å beholde kontroll i Aker i minimum 10 år fra juni 2007. Basert på dette har styret vurdert det slik at egne nedfelte prinsipper for hvordan selskapet skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud ikke er nødvendig.

Revisor presenterer årlig en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for styret. Videre har revisor gitt styret en skriftlig bekreftelse på at uavhengighetskravet er oppfylt.

Revisor deltar i alle møter i revisjonsutvalget og i styremøtet som behandler årsregnskapet. Revisor gjennomgår med styret eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper og vurderinger av vesentlige regnskapsestimater. Det har ikke vært uenighet mellom revisor og administrasjonen om vesentlige forhold.

Revisor rapporterer sin vurdering av intern kontroll i regnskapsrapporteringsprosessen til revisjonsutvalget. Resultatet av denne gjennomgangen presenteres for styret. Styret og revisjonsutvalget møter revisor uten at representanter fra den daglige ledelsen er til stede. Revisjonsutvalget fastsetter retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon, og mottar kvartalsvis oversikt over revisors tjenester til selskapet. Revisjonsutvalget godkjenner også honorar for vesentlige tilleggstjenester. Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester fremgår av note 11 til konsernregnskapet for Aker for 2015, i tillegg til at dette opplyses på generalforsamlingen.