menu

Investor

Rett til og utbetaling av utbytte

Aker ASA arbeider for å skape verdier for aksjonærene i form av utbytter og økte aksjekurser over tid. I februar 2006 vedtok styret i Aker følgende utbyttepolitikk:

Aker ASAs utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at selskapet til en hver tid skal ha en solid balanse og likviditetsreserver som er tilstrekkelig til å håndtere fremtidige forpliktelser. Samtidig ønsker selskapet å utbetale et jevnt, årlig utbytte på 2-4 prosent av verdijustert egenkapital.

Forslagsdato
for utbytte

Utbytte
i kroner

Utbytte
grunnlagsdato

Utbytte
utbetalt

02.04.2009

5,00

31.12.2008

17.04.2009

08.04.2010

8,00

31.12.2009

22.04.2010

14.04.2011

10,00

31.12.2010

28.04.2011

19.04.2012

11,00

31.12.2011

03.05.2012

17.04.2013

12,00

31.12.2012

03.05.2013

11.04.2014

13,00

31.12.2013

25.04.2014

17.04.2015

10,00

31.12.2014

05.06.2015

22.04.2016

10,00

21.12.2015

03.05.2016

21.04.2017

16,00

31.12.2016

03.05.2017

20.04.2018

18,00

31.12.2017

03.05.2018

20.04.2019

22,50

31.12.2018

08.05.2019

Offentliggjøring av evt utbytte?

Aker ASA offentliggjør styrets forslag til utbytte i forbindelse med fremleggelse av årsresultat. Det er blant generalforsamlingens oppgaver å godkjenne forslag til utbytte. Forutsatt at generalforsamlingen gir sin tilslutning, vil utbytte utbetales ca to uker etter avholdt generalforsamling.

Når må jeg være aksjonær for å ha rett på utbytte?

For at du skal kunne motta utbytte, må navnet ditt være registrert i aksjeregisteret den dagen generalforsamlingen avholdes.

Hvordan endrer jeg kontoinformasjonen i forbindelse med utbetaling av utbytte?

Du må gi beskjed til din kontofører som kan endre opplysninger på din VPS-konto. Dersom du ikke vet hvem som er din kontofører kan du kontakte:
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO
Telefon: 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

Hva skjer når en aksjonær dør?

Ta kontakt med avdødes kontofører. For å overføre aksjene til arvinger må kopi av skifteattest og fullmakter sendes til kontofører. Er du i tvil om hvem som er kontofører, kan du ta kontakt med:
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO
Telefon: 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

Jeg mangler VPS-nummeret mitt. Hvordan får jeg tak i det?

Du må ta kontakt med din kontofører, andre har ikke opplysninger om dette. Dersom du ikke vet hvem som er din kontofører, kontakt:
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO
Telefon: 23 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

Hva er Aker ASAs retningslinjer for utbetaling av utbytte?

Av Aker ASAs utbyttepolitikk fremgår det at Aker ASA ønsker å betale et jevnt, årlig utbytte på 2-4 % av verdijustert egenkapital.