menu

Investeringer

Ocean Yield

Ocean Yield leier ut moderne skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet

Akers engasjement
Aker eier 73 prosent av aksjene. Ocean Yield-aksjen steg i 2015 fra 44,00 kroner til 68,50 kroner ved utgangen av året. I tillegg er det utbetalt et utbytte på USD 0,60 per aksje. Verdien av aksjene var 6,7 milliarder kroner per 31. desember 2015¸ og dette tilsvarer 24 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015. Aker er representert i styret med Frank O. Reite og Kjell Inge Røkke.

Akers eieragenda
Aker har fortsatt et positivt syn på markedet og utsiktene for salg/lease-back av skip og maritime eiendeler. Ocean Yield utvikler seg i tråd med ambisjonen m å være en betydelig bidragsyter til Akers verdijusterte egenkapital og utbytte. Selskapet har en EBITDA ordrereserve på USD 2,7 milliarder.

Ved utgangen av 2015 er Ocean Yield Akers største investering, og også den investeringen som gir høyeste direkte avkastning og utbytte til Aker. Som eier er Aker opptatt av at Ocean Yield fortsetter veksten med en diversifisert portefølje ‑ kjennetegnet av solide kontraktsparter, diversifisert risikoeksponering og attraktivt kvartalsvis utbytte til selskapets aksjonærer. Fortsatt vekst vil skje gjennom kjøp av maritime eiendeler på lange kontrakter.

Ocean Yield

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Oljeservice og shipping

Kategori:
Offshore

Andel av Akers eiendeler (4Q15)
24%

Konsernsjef:
Lars Solbakken

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.oceanyield.no