menu

Investeringer

Spesialiserte fond

Aker investerer i spesialiserte fond som forvaltes av kompetente og opportunistiske forvaltningsselsselskaper. Av Akers samlede eiendeler på 22,7 milliarder er 1,4 milliarder kroner investert i fondsandeler.

Akers fondsinvesteringer består av fondsandeler som forvaltes av Norron Asset Management.

Norron-fondene
Fondene Norron Target (nordisk multistrategifond), Norron Select (nordisk hedgefond), Norron Preserve (nordisk rente- og obligasjonsfond) og Norron Active (aktivt forvaltet aksjefond) ble etablert i 2011. Aker har investert til sammen SEK 300 millioner i Norron Target og Norron Select. Fra oppstarten i februar 2011 og frem til utgangen av 2011 var avkastningen i Norron Target minus 0,25 prosent og Norron Select minus 3,31 prosent.

De to fondene gjorde det bedre enn referanseindekser i et krevende aksjemarked med fallende kurser på verdens børser. Norron Asset Management har fått på plass et godt utbygd distribusjonsapparat i samarbeid med partnere i det svenske markedet.

Ved utgangen av 2011, etter i underkant av 11 måneders drift, har Norron-fondene samlet SEK 1,35 milliarder under forvaltning, og Aker står for 22 prosent av kapitalen.

Aker eier 48 prosent av Norron Asset Management i Stockholm, og partnere i forvaltningsselskapet eier 52 prosent.

Les mer på Norrons hjemmesider .