menu

Investeringer

Finansielle investeringer

Finansielle investeringer var 7,7 milliarder kroner ved utgangen av 2015, inkludert 1,5 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 28 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, likvide fondsinvesteringer, eiendomsinvesteringer, opportunistiske aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper og andre eiendeler. Målet er å utvikle, maksimere og realisere investeringer.

Selskapets kontantbeholdning på 1,5 milliarder kroner og likvide fondsinvesteringer på 0,4 milliarder kroner gir finansiell handlefrihet. Aker har i 2015 innfridd obligasjonslånet AKER05 på til sammen 808 millioner kroner samt utstedt obligasjonslånet AKER13 på en milliard kroner. Aker har dessuten nedbetalt et banklån på 500 millioner kroner som er gjort om til en rullerende trekkfasilitet på 500 millioner kroner som inngår i Aker likviditetsreserve.

Høsten 2015 solgte Akers eiendomsutviklingsselskap Fornebuporten Holding-aksjene i selskapet som eier de to kontorbyggene på til sammen 67 000 kvadratmeter. Salget frigjorde til
sammen 600 millioner kroner til Aker. Som en del av transaksjonen kjøpte Aker 25 prosent av eiendomsselskapet Fornebu Gateway, som var kjøper av de to kontorbyggene.

I desember 2015 gjennomførte Aker kjøpet av åtte industrieiendommer fra Akastor. Kjøpesummen var 1,24 milliarder kroner. Aker har i 2016 inngått en avtale om å selge disse eiendommene og 25 prosent av aksjene i Fornebu Gateway til Kjell Inge Røkke og hans selskap TRG. Transaksjonene, som har forbeholdom godkjennelse på Aker ASAs generalforsamling 22. april 2016, vil frigjøre 1,55 milliarder kroner til Aker i andre kvartal 2016, og gi en regnskapsmessig gevinst på 90 millioner kroner.

Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company og Philadelphia Shipyard var 1,9 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

Andre finansielle investeringene var 2,0 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette inkluderer rentebærende fordringer på 1,2 millioner kroner, samt egenkapitalinvesteringer i ikke-børsnoterte selskaper.